วันอังคารที่ 10 กันยายน 2019
คำพูดของคุณและชีวิตของคุณ
Your Words And Your Life

“เพราะว่าพวกท่านจะพ้นผิดหรือถูกตัดสินลงโทษ ก็เพราะคำพูดของท่าน” (มัทธิว 12:37)

     คำพูดมีพลังงานแห่งการสร้างสรรค์ คำพูดเป็นสิ่งต่างๆ คำพูดมีแก่นสารและไม่เคยตาย พระเยซูได้สำแดงวิธีใช้คำพูดให้แก่เรา ในสิ่งมหัศจรรย์ทุกอย่างที่พระองค์ทำ ในพระพรทุกอย่างที่พระองค์ให้ พระองค์ใช้คำพูด พระองค์พูดและสิ่งที่พระองค์พูดก็เกิดขึ้น

พระเยซูทรงสอนว่าพลังที่ทรงพลังที่สุดในชีวิตคือพลังของคำพูดและเตือนเราให้ไม่พูดคำที่ว่างเปล่าและไม่เป็นสาระ (มัทธิว12:36) พระองค์พูดในยอห์น 6:63 ว่า “…ถ้อยคำที่เรากล่าวกับพวกท่านมาจากพระวิญญาณและเป็นชีวิต” คำพูดของคุณก็เหมือนกัน นั่นคือคำพูดของคุณก็เป็นนิรันดร์

อ่าน โรม 10:9 และเห็นถึงฤทธิ์อำนาจแห่งถ้อยคำที่เกี่ยวกับความรอด “คือว่าถ้าท่านจะยอมรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในใจว่า พระเจ้าได้ทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด” มนุษย์จะไปนรกหรือสวรรค์บนพื้นฐานของคำพูดของเขา ถ้าเขาพูดพระคำที่พระเจ้าตรัสว่าเราควรพูดเพื่อความรอด เขาก็จะรอด แต่ถ้าเขาไม่พูด เขาก็จะถูกสาป นี่เป็นสิ่งที่เรียบง่ายมาก

มีพระพรนับไม่ถ้วนสำหรับผู้ที่บังเกิดใหม่ แต่เพื่อที่จะเพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านั้น คุณจะต้องพูดออกมา 1 เปโตร 3:10 กล่าวว่าผู้ใดต้องการเพลิดเพลินกับชีวิตและเห็นวันที่ดีต้องพูดให้ดี วันนี้คุณอยู่ที่ไหนในชีวิตเป็นภาพสะท้อนของสิ่งที่คุณพูดออกมาตลอดชีวิตของคุณ

ดังนั้นจงสร้างชีวิตของคุณด้วยคำพูดที่เหมาะสม จงพูดคำที่สอดคล้องกับชีวิตอันเปี่ยมด้วยพระสิริของความชอบธรรม สันติสุข สุขภาพดี ความมั่งคั่ง และความชื่นชมยินดีที่คุณมีในพระเยซูคริสต์

คำอธิษฐาน

     พระบิดา ขอบพระคุณที่ทรงประทานให้ข้าพระองค์มีชีวิตที่พิเศษของความชอบธรรม สันติสุข ความสำเร็จ และการครอบครอง ฉันไม่สามารถถูกทำลายได้ ไม่ย่อท้อ และอยู่ในเขตอมตะโดยชีวิตและพระสิริของพระองค์ในตัวข้าพระองค์ พระคุณ พระปัญญา และความชอบธรรมของพระองค์ถูกเปิดเผยในตัวข้าพระองค์ในทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ทำ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยากอบ 1:25; 1โครินธ์ 1:18; โรม 1:16-17


Comments are closed