พฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2015

คำพยานของคุณ!
Your Testimony!

“เขาเหล่านั้นชนะพญามารด้วยพระโลหิตของพระเมษโปดก และเพราะคำพยานของพวกเขาเอง เพราะเขาไม่ได้เสียดายที่จะพลีชีพของตน” (วิวรณ์ 12:11)

    คำพยานคือข้อความหรือคำยืนยันของความจริง ยกตัวอย่างในทางกฎหมาย คำพยานคือผลรวมของข้อพิสูจน์ในคดี เป็นคำแถลงของพยาน ข้อพระคำตอนต้นกล่าวว่า “เขาเหล่านั้นชนะพญามารด้วยพระโลหิตของพระเมษโปดก และเพราะคำพยานของพวกเขาเอง เพราะเขาไม่ได้เสียดายที่จะพลีชีพของตน” คำถามคือว่า “คำยานของคุณคืออะไร?” คำพยานของคุณคือการเป็นพยานถึงพระคริสต์ของคุณ ไม่ใช่เป็นเพียงถ้อยคำของคุณเกี่ยวกับพระคำเท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากพระคำ การใช้พระคำของคุณ

อะไรคือคำพยานของคุณเกี่ยวกับพระองค์? สำหรับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าข้าพเจ้ากำลังเดินในพระคุณของพระองค์และในชัยชนะของพระองค์! ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าข้าพเจ้ากำลังมีชัยชนะในทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าทำ! ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าข้าพเจ้ายอดเยี่ยมในทุกด้าน! ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระคุณของพระองค์กำลังทำงานภายในข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้า และผ่านทางข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระเจ้าทรงเป็นศิลาและเป็นกำลังของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าข้าพเจ้าเป็นมากกว่าผู้พิชิต ผู้ที่สถิตภายในข้าพเจ้ายิ่งใหญ่ว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกนี้!

เป็นพยานถึงชัยชนะของคุณ เป็นพยานถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำในชีวิตของคุณ บางครั้งปัญหาคือการที่บางคนต้องการรู้สึกหรือมองเห็นก่อนที่เขาจะเป็นพยาน แต่อย่าให้เป็นเช่นนั้น เป็นพยาน! อย่ารอที่จะรู้สึกหรือมองเห็นบางสิ่ง พระคำของพระเจ้าเป็นจริง นั่นควรเป็นพื้นฐานของคำพยานของคุณ และนั่นคือการมีชัยชนะเหนือศัตรูคือซาตาน

เมื่อคนร้องว่า “ชีวิตทุกวันนี้ช่างยากลำบากเหลือเกิน” คุณควรประกาศว่า “ข้าพเจ้าได้รับความโปรดปรานอย่างมากและได้รับพระพรอย่างล้นเหลือจากพระเจ้า!” นั่นควรเป็นคำพยานของคุณ และด้วยคำพยานนั้น คุณก้าวข้ามขีดจำกัด เมื่อคุณกล่าวพระคำของพระเจ้าและเป็นพยานถึงพระองค์ คุณได้นำการสถิตอยู่ของพระองค์เข้าสู่สถานการณ์นั้น ให้คำพยานของพระองค์อยู่ที่ริมฝีปากของคุณเสมอ คำพยานแห่งพระคำของพระองค์และประสิทธิภาพแห่งพระวิญญาณของพระองค์ที่จะวางคุณไว้เหนือทุกสถานการณ์

รักษาคำพยานของพระเจ้าของคุณไว้ คำพยานของพระองค์คือการที่คุณเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ในพระเยซูคริสต์! คำพยานของพระองค์คือการที่คุณเป็นมากกว่าผู้พิชิต! ยืนยันสิ่งเดียวกันนี้ในการเห็นพ้องกับพระองค์ ให้กล่าวทุกวันถึงสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสไว้เกี่ยวกับคุณ “เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่า…เหตุฉะนั้นเราทั้งหลายอาจกล่าวด้วยใจเชื่อมั่นว่า
…” (ฮีบรู 13:5-6) สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับคุณในพระคำของพระองค์ (สดุดี 87:3) คือคำพยานของคุณ! ประกาศด้วยใจกล้าหาญ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าเป็นในสิ่งที่พระองค์ทรงบอกว่าข้าพเจ้าเป็น! ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าข้าพเจ้ากำลังเดินในพระคุณและชัยชนะของพระองค์! ข้าพเจ้ากำลังมีชัยชนะทุกวัน ครอบครองในชีวิตผ่านทางพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้ายอดเยี่ยม และกำลังออกผลแห่งความชอบธรรม! ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระเจ้าทรงเป็นศิลาและเป็นกำลังของข้าพเจ้า! พระองค์ทรงเป็นศักดิ์ศรีแห่งชีวิตของข้าพเจ้า ในพระองค์ ข้าพเจ้าเป็นมากกว่าผู้พิชิต และข้าพเจ้ามีชัยเหนือโลกนี้เพราะว่าผู้ที่สถิตภายในข้าพเจ้ายิ่งใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกนี้!

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 13:5-6; ฮีบรู 4:12; สดุดี 35:28


Comments are closed