วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม
คำถามที่สำคัญ 3 ข้อ
Three Important Questions

“พระเยซูตรัสกับเขาว่า เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา” (ยอห์น 14:6)

     ผู้คนถามคำถามที่สำคัญ 3 ข้อ บางครั้งพวกเขาถามออกเสียงหรือบางครั้งในใจ คำถามแรกของคำถามเหล่านี้เกี่ยวข้องกับชีวิตนิรันดร์ เราเห็นสิ่งนี้ใน (ลูกา 18:18) ขุนนางคนหนึ่งถามพระเยซูว่า “…ท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐ ข้าพเจ้าจะทำอย่างไรถึงจะได้ชีวิตนิรันดร์?” ขุนนางคนนี้รู้บางสิ่งเกี่ยวกับชีวิตนิรันดร์อย่างชัดเจน เขาเป็นคนยิว และเขาได้ยินพระเยซูเทศนาเกี่ยวกับเรื่องนี้และต้องการรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้น

คำถามที่ 2 พบได้ในยอห์น (18:38) ในเวลานี้พระเยซูถูกจับกุมและถูกนำตัวไปอยู่ต่อหน้าปีลาตด้วยข้อหาหมิ่นประมาท พระคัมภีร์กล่าวว่า “ปีลาตทูลถามพระองค์ว่า สัจจะคืออะไร?” ช่างเป็นคำถามที่ดีจริงๆ! ปีลาตถามคำถามนั้นกับพระเยซู เพราะสิ่งที่พระเยซูตรัสกับเขาในข้อก่อนหน้านี้ ให้เรามาอ่านกัน “ปีลาตจึงพูดกับพระองค์ว่า ถ้าอย่างนั้นเจ้าก็เป็นกษัตริย์น่ะซี?” พระเยซูตรัสตอบว่า “ท่านพูดว่าเราเป็นกษัตริย์ เพราะเหตุนี้เราจึงเกิดมาและเข้ามาในโลก เพื่อเป็นพยานให้กับสัจจะ ทุกคนที่อยู่ฝ่ายสัจจะย่อมฟังเสียงของเรา” (ยอห์น 18:37)

คำถามที่สำคัญข้อที่ 3 ถูกพบได้ในยอห์น 14:5 และถูกถามโดยโธมัส สาวกคนหนึ่งของพระองค์ เขาพูดว่า “…องค์พระผู้เป็นเจ้า พวกข้าพระองค์ไม่ทราบว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ไหน พวกข้าพระองค์จะรู้จักทางนั้นได้อย่างไร?” มันเหมือนกับสิ่งที่หลายคนพูดในวันนี้ว่า “มีหลายวิธีที่จะไปถึงพระเจ้า เราจะรู้ได้อย่างไรว่าอันไหนถูกต้อง? มีคริสตจักรมากมาย เราจะรู้ได้อย่างไรว่าคริสตจักรไหนที่ถูกต้อง?”

พระเยซูเจ้าทรงตอบคำถามทั้ง 3 ข้อนี้ในยอห์น 14:6 พระองค์พูดว่า “…เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงนั้น และเป็นชีวิตนั้น ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา” สังเกตคำว่า “นั้น” พระองค์ไม่ได้พูดว่า “เราเป็นทางหนึ่ง เป็นความจริงหนึ่ง และเป็นชีวิตหนึ่ง” พระองค์ใช้คำว่านั้น ซึ่งหมายความว่านี่คือสิ่งนั้น! ไม่มีสิ่งอื่นอีก พระองค์เอาโอกาสทุกอย่างที่เป็นทางเลือกอื่นออกไป พระองค์สามารถพูดว่า “เราเป็นหนึ่งในทางนั้น” แต่พระองค์ไม่ได้พูดอย่างนั้น พระองค์พูดว่า “เราเป็นทางนั้น เราเป็นความจริงนั้น เราเป็นชีวิตนั้น” สาธุการแด่พระนามของพระองค์ตลอดไป!

ถ้าคุณเข้าใจสิ่งนี้มันจะเปลี่ยนโลกทั้งใบของคุณ ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ความกล้าหาญที่ไหลออกมาจากคุณและผลลัพธ์ในชีวิตของคุณจะโดดเด่นและน่าประหลาดใจ ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     สาธุการแด่พระเยซู พระองค์เป็นทางนั้น เป็นความจริงนั้น และเป็นชีวิตนั้น นอกจากพระองค์แล้วไม่มีผู้ใดอื่นอีก ช่างเปี่ยมไปด้วยพระสิริที่ได้รู้ว่าข้าพระองค์สมบูรณ์ในพระองค์ ไม่ขาดสิ่งใดและไม่ต้องการสิ่งใด พระองค์คือทุกอย่างของข้าพระองค์ และขอให้พระสิริ เกียรติ และคำสรรเสริญจงมีแด่พระองค์เพียงผู้เดียวตลอดไป อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กิจการ 4:12; ยอห์น 11:25


Comments are closed