เสาร์ ที่ 9 ธันวาคม 2017
ความเหนือกว่าของเราในพระคริสต์
Our Superiority In Christ
“พวกท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าเราจะพิพากษาพวกทูตสวรรค์? ถ้าเช่นนั้นก็ยิ่งควรจะพิพากษาเรื่องของชีวิตนี้” (1 โครินธ์ 6:3)

    พระคำกล่าวว่าเราจะพิพากษาทูตสวรรค์และเราก็จะพิพากษาโลกนี้ด้วย “ท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าธรรมิกชนจะพิพากษาโลก?…” (1 โครินธ์ 6:2) “นี่หมายความว่าคริสเตียนเหนือกว่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าหรือ?” ใช่แล้ว เรามีความเหนือกว่าในตัวตนของเรากับพระคริสต์

ยิ่งไปกว่านั้น เราจะนั่งร่วมกับพระคริสต์เพื่อพิพากษาโลกนี้และทูตสวรรค์ที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้า ทูตสวรรค์ที่เชื่อฟังพระเจ้าไม่จำเป็นต้องถูกพิพากษา แต่เราก็ยังหนือกว่าทูตสวรรค์เหล่านั้นอยู่ดี

นี่เป็นเหตุผลที่เราไม่นมัสการทูตสวรรค์หรืออธิษฐานต่อหรือผ่านทางทูตสวรรค์ คริสเตียนเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระคริสต์ “แต่คนที่ผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้า ก็เป็นจิตวิญญาณเดียวกับพระองค์” (1 โครินธ์ 6:17) เราเป็นทายาทร่วมกันกับพระคริสต์ เราเป็นลูกของพระเจ้า บังเกิดจากวิญญาณของพระองค์ ผ่านทางพระคำ และทูตสวรรค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ ยอห์น 8:35 กล่าวว่า “ทาสอยู่ในบ้านเพียงชั่วคราว บุตรต่างหากที่อยู่ตลอดไป” อย่างไรก็ตาม ทูตสวรรค์มีพลังเหนือธรรมชาติ แต่เรามีสิทธิอำนาจในพระนามของพระเยซู

ฮีบรู 1:13-14 กล่าวว่า “แต่กับทูตสวรรค์องค์ใดเล่าที่พระองค์เคยตรัสว่า “จงนั่งที่เบื้องขวาของเรา จนกว่าเราจะทำให้ศัตรูของท่านเป็นที่รองเท้าของท่าน” ทูตสวรรค์ทั้งปวงเป็นเพียงวิญญาณที่รับใช้พระเจ้า ที่ทรงส่งไปปรนนิบัติบรรดาคนที่จะได้รับความรอดไม่ใช่หรือ?” ทูตสวรรค์ที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าพร้อมที่จะรับใช้คุณ พวกเขาปรนนิบัติแทนคุณ พวกเขารอคอยที่จะทำอะไรก็ตามที่คุณต้องการให้พวกเขาทำ เมื่อคุณกล่าวพระคำ พวกเขาก็จะลงมือปฏิบัติเพื่อสิ่งที่คุณพูดจะกลายเป็นจริง

เหตุผลก็เพราะว่าทูตสวรรค์ต้องรับใช้พระเยซูคริสต์ พวกเขาฟังและเชื่อฟังพระองค์ และเราอยู่ในพระองค์ (2 โครินธ์ 5:17) ความเหนือกว่าของเราที่มีต่อทูตสวรรค์ ซาตาน และสถานการณ์ต่างๆ คือผลของความเป็นหนึ่งเดียวกันของเรากับพระเจ้า ดำเนินชีวิตและเดินในความตระหนักรู้แห่งความชอบธรรมและสิทธิอำนาจของคุณในพระคริสต์ และชีวิตแห่งชัยชนะที่คุณได้รับ

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงนำข้าพระองค์เข้าสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ ชีวิตและธรรมชาติของพระองค์ในวิญญาณของข้าพระองค์ ข้าพระองค์รับโอกาสแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันนี้เพื่อปกครองและครอบครองโลกของข้าพระองค์เพื่อพระองค์ มีเพียงคำปรึกษาของพระองค์ที่จะคงอยู่ในชีวิตและสภาพแวดล้อมของข้าพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการปรนนิบัติของทูตสวรรค์สำหรับข้าพระองค์ และความเหนือกว่าของข้าพระองค์ที่มีต่อมารร้ายและสมุนของมัน ผู้ที่อยู่ในข้าพระองค์ยิ่งใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 91:11-12


Comments are closed