พุธ ที่ 26 กันยายน 2018
ความเร็วของพระวิญญาณบริสุทธิ์
SPEED OF THE HOLY GHOST

“และพระหัตถ์ของพระยาห์เวห์หนุนกำลังเอลียาห์ และท่านก็คาดเอวของท่านไว้ และวิ่งขึ้นหน้าอาหับไปถึงทางเข้าเมืองยิสเรเอล” (1 พงศ์กษัตริย์ 18:46)

   มีสิ่งที่เรียกว่าความเร็วของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งทำให้คุณทำสิ่งต่าง ๆ และประสบความสำเร็จอย่างเหนือธรรมชาติ นี่เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของคุณ นั่นคือพระองค์ทำให้เราประสบความสำเร็จอย่างที่เกินความเข้าใจของมนุษย์ และในเวลาที่รวดเร็ว

ยกตัวอย่างเช่นหลังจากที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเหนือพวกอัครทูต ในการประกาศวันแรกมีสามพันคนกลับใจและเพิ่มเข้ามาในคริสตจักร (กิจการ 2:41)! ในการประกาศครั้งถัดมา มีผู้ชายห้าพันคนเพิ่มเข้ามาในคริสตจักร ไม่นับผู้หญิงและเด็ก (กิจการ 4:4) สิ่งเหล่านี้คือความสำเร็จที่เหนือธรรมชาติด้วยความเร็วของพระเจ้า

สิ่งนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมในวันนี้ เพราะพระคัมภีร์กล่าวว่าศักดิ์ศรีของพระนิเวศหลังนี้จะยิ่งใหญ่กว่าหลังก่อน (ฮักกัย 2:9) เรากำลังเคลื่อนไหวด้วยความเร็วของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อที่จะให้เกิดผลลัพธ์ที่พิเศษเพื่อแผ่นดินของพระเจ้า พระคัมภีร์กล่าวว่า “เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงให้เป็นไปตามพระดำรัสของพระองค์โดยเร็วพลันบนแผ่นดินโลก…” (โรม 9:28)

ถ้าคุณมีโครงการที่จะต้องทำให้สำเร็จ ทำสิ่งนั้นด้วยฤทธิ์อำนาจและความเร็วของพระเจ้า คุณกล่าวว่า “พระบิดา ข้าพระองค์มีโครงการ ข้าพระองค์จะทำสิ่งนี้ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ สิ่งนี้จะยอดเยี่ยม, ตรงเวลา และสร้างสรรค์โอกาสให้แก่ข้าพระองค์และคนอื่น ๆ ให้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าได้สำเร็จเพื่อแผ่นดินของพระเจ้า ในพระนามที่ทรงฤทธิ์ของพระเยซู!”

นี่คือวันใหม่ เป็นวันแห่งฤทธิ์เดชขององค์พระผู้เป็นเจ้า และสิ่งที่ยิ่งใหญ่กำลังเกิดขึ้นกับเรา, ต่อเรา และผ่านทางเรา เราได้อ่านในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นว่าเอลียาห์วิ่งนำหน้ารถม้าของอาหับ ม้าเหล่านั้นเป็นม้าที่ช่ำชองที่สุด, ดีที่สุด และเร็วที่สุดในอิสราเอล เนื่องจากพวกมันเป็นของกษัตริย์ซึ่งถูกใช้เพื่อทำสงคราม พระสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ในวิญญาณของคุณ ทำให้คุณนำหน้าผู้คัดค้าน, คู่แข่ง และศัตรู สรรเสริญพระเจ้า!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

   ฉันกำลังบินอยู่บนปีกของนกอินทรีย์ ฉันวิ่งด้วยความสามารถของพระวิญญาณ และฉันไม่เคยเหน็ดเหนื่อย ความถูกต้องและความแม่นยำของพระวิญญาณกำลังทำงานอยู่ในฉันอย่างเต็มกำลัง ฉันเห็นในสิ่งที่มองไม่เห็นและทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้! ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม2 ทิโมธี 4:2; อิสยาห์ 40:28-31


Comments are closed