อาทิตย์ ที่ 7 มกราคม 2018
ความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งความรัก
The Lordship Of Love

“เรื่องที่พระเจ้าได้ทรงฝากไว้กับชนชาติอิสราเอล คือการประกาศข่าวดีเรื่องสันติสุขโดยพระเยซูคริสต์ (ผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคนทั้งปวง)” (กิจการ 10:36)

   เมื่อคุณประกาศว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของชีวิตของคุณ พระองค์ก็กลายเป็นเจ้านายของคุณ องค์พระผู้เป็นเจ้ามีความหมายว่า เจ้านาย ผู้ครอบครองหรือเจ้าของ คริสเตียนบางคนไม่ได้ตระหนักในสิ่งนี้ พวกเขาคิดว่าพระเยซูอยู่เพื่อตอบคำอธิษฐานของพวกเขาและให้พวกเขาในสิ่งที่พวกเขาต้องการ พวกเขาไม่ได้รู้จักพระองค์ในฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้า การที่พระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือชีวิตของคุณหมายความว่าคุณอยู่เพื่อพระองค์ พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ควบคุมชีวิตของคุณ

สิ่งที่สวยงามในเรื่องนี้คือว่าพระองค์ไม่ใช่เผด็จการ ดังนั้น พระองค์ไม่ได้พยายามที่จะจัดการกับชีวิตของคุณหรือละเมิดอิสรภาพของคุณ พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือคุณในความรัก ความเป็นองค์พระเป็นเจ้าของพระเยซูคริสต์คือความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งความรัก นี่หมายความว่ายอมจำนนตัวคุณเองต่อความรัก ฤทธิ์แห่งความรักของพระเจ้า จำไว้ว่าพระองค์ทรงเป็นความรัก ดังนั้นเมื่อพระเยซูทรงกลายมาเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าหนือชีวิตของคุณ ความรักก็กลายเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือชีวิตของคุณ

ไม่มีความเห็นแก่ตัวในพระเยซู พระองค์ทรงเป็นความรักของพระเจ้าที่มาเป็นมนุษย์และสำแดงออกผ่านการเป็นมนุษย์ พระองค์ทรงเป็นความรักที่มีชีวิตของพระเจ้าที่สำแดงออกต่อเรา คุณไม่ต้องรักตัวเองเท่ากับที่ “ความรัก” รักคุณ พระองค์ทรงต้องการให้คุณประสบความสำเร็จมากกว่าที่คุณต้องการสำหรับตัวคุณเอง เมื่อสิ่งนี้กลายเป็นความตระหนักรู้ของคุณ การดิ้นรนของคุณก็จะหมดไป

พระเยซูทรงรักคุณมากกว่าที่คุณจะสามารถจินตนาการได้ พระองค์ห่วงใยและมีความตั้งใจเพื่อความสุข สันติสุข และความยินดีของคุณ มากกว่าที่คุณจะสามารถเป็นเพื่อตัวคุณเองได้ พระองค์ทรงทราบถึงสิ่งที่คุณต้องการในชีวิต และสิ่งดีทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อตัวคุณเอง และพระองค์ทรงปรารถนามากกว่านั้นสำหรับคุณ จงรับใช้พระองค์หมดใจของคุณ ไว้วางใจพระองค์ด้วยชีวิตของคุณ ไม่เพียงแต่พระองค์ทรงทราบทุกสิ่งเกี่ยวกับคุณ พระองค์ยังทรงทราบทุกสิ่งเกี่ยวกับอนาคตของคุณอีกด้วย โดยปราศจากพระองค์ ไม่มีอนาคตสำหรับคุณ วางตัวคุณเองในแขนแห่งการทรงนำของพระองค์ และให้พระองค์ทรงนำคุณไป จำนนต่อน้ำพระทัยของพระองค์ที่ปรึกษาและสติปัญญา เพราะว่าพระองค์ทรงรักคุณด้วยความรักนิรันดร์ ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

   ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเยซูเหนือชีวิตของข้าพระองค์ การเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งความรักของพระองค์ ข้าพระองค์วางตัวเองอยู่ในอ้อมแขนแห่งความรักของพระองค์ ไว้วางใจในพระองค์ให้พระองค์ทรงนำชีวิตของข้าพระองค์ไปในน้ำพระทัยอันดีเลิศของพระองค์ ข้าพระองค์เดินในความสำเร็จและชัยชนะเท่านั้น เพราะว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือชีวิตของข้าพระองค์ ความคิด ร่างกาย การเงิน และทุกสิ่งที่เกี่ยวกับข้าพระองค์ พระองค์ทรงเป็นเจ้านาย ที่รัก และเป็นเพื่อนของข้าพระองค์ สรรเสริญพระนามของพระองค์ตลอดไป

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 3:16; ยอห์น 1:10-12; โรม 5:7-8


Comments are closed