อาทิตย์ ที่ 1 กรกฎาคม 2018
ความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเยซูคริสต์
The Lordship Of Jesus

“คือว่าถ้าท่านจะยอมรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในใจว่า พระเจ้าได้ทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด” (โรม 10:9)

     สิ่งแรกที่จำเป็นในการบังเกิดใหม่ก็คือ การยอมรับความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเยซูคริสต์ “องค์พระผู้เป็นเจ้า” หมายความว่า เจ้านาย ผู้ควบคุม ผู้ให้คำแนะนำ ผู้สร้าง และผู้นำ การที่พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตคุณหมายความว่า พระองค์เป็นเจ้านาย และผู้ควบคุมของคุณ พระองค์ทรงนำในการกระทำของคุณ ความคิดของคุณ และทุกสิ่งในชีวิตคุณ ไม่เว้นแม้แต่ความรัก

เมื่อพระองค์กลายมาเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของใครทุกสิ่งจะเปลี่ยนไป ชีวิตของคุณถูกเปลี่ยนแปลงโดยสมบูรณ์ ใครก็ตามที่มีความสัมพันธ์อันยิ่งใหญ่นี้ และมีความสัมพันธ์ในความรักกับพระเยซูคริสต์สามารถเป็นพยานถึงเรื่องนี้ได้ พระองค์ทรงเป็นความรัก ทุกสิ่งที่พระองค์ทำและต้องการทำ นั้นคือความรักที่มีต่อคุณ พระองค์ไม่ได้หวงสิ่งใดหรือทำอะไรที่ต่อต้านคุณ พระองค์รักคุณมากกว่าที่คุณรักตัวคุณเอง และมีความปรารถนาอย่างมากมายเพื่อความสำเร็จของคุณมากกว่าที่คุณจะสามารถเป็นได้

บางคนลำบากใจที่จะยอมรับพระเยซูในฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา เพราะว่าพวกเขาไม่รู้จักพระองค์และไม่รู้ว่าความรักของพระองค์ที่มีต่อพวกเขานั้นมากเพียงใด ตัวอย่างเช่น ชาวยิวบางคนลำบากใจที่จะยอมรับว่าพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าตามที่ปรากฏในพระคัมภีร์ เพราะว่านั่นยอมรับว่า พระเยซูคือ “พระเยโฮวาห์” “อาโดนาย” และ “พระยาห์เวห์” ในพระคริสตธรรมคัมภีร์

ชาวยิวเข้าใจว่าการยอมรับพระเยซูคริสต์ในฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นก็คือการยอมรับว่า พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าเดียวกันกับที่ปรากฏต่อหน้าโมเสสที่พุ่มไม้ไฟ เป็นพระเจ้าเดียวกันกับที่ประทานมานาในถิ่นทุรกันดาร และเป็นองค์เดียวกันกับที่ประทานพระบัญญัติ 10 ประการแก่โมเสส นั่นเป็นเรื่องยากที่ชาวยิว จะยอมรับในใจ เพราะว่านั่นหมายความว่า พระเยซูทรงเป็นพระเจ้า แต่ว่าพระองค์ก็เป็นพระเจ้าจริงๆ ตามที่ทรงตรัสไว้ใน ยอห์น 14:9 “คนที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดา”

โคโลสี 2:9 กล่าวว่า เพราะว่าความเป็นพระเจ้าที่ครบบริบูรณ์ทั้งสิ้นดำรงอยู่ในพระกายของพระองค์ พระองค์เป็นมากกว่า ครูที่ยิ่งใหญ่ รับบี หรือผู้เผยพระวจนะ พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือคนทั้งหลาย (กิจการ 10:36) พระองค์มาเพื่อช่วยคุณ ถ้าคุณยังไม่ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์ ให้เปิดไปหน้า “อธิษฐานต้อนรับพระเยซู” ในตอนท้ายของหนังสือเล่มนี้ และอธิษฐานตามคำอธิษฐานนั้นด้วยสุดใจของคุณ พระเจ้าทรงฟังคุณและแน่นอนพระองค์จะประทานชีวิตนิรันดร์เข้าสูวิญญาณของคุณ พระสิริจงมีแด่พระเจ้า

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ฉันเชื่อสุดหัวใจของฉันและประกาศด้วยปากของฉันว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์ผู้สำแดงความรักของพระเจ้าอย่างบริบูรณ์ และเป็นการเปิดเผยอันสมบูรณ์ ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของฉัน ฉันถูกเรียกเข้าสู่ความเป็นพระเจ้าพระบิดาผู้ได้ทำให้ฉันเป็นคนใหม่ ในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริง ฉันหยั่งรากลึกในพระองค์เสมอ และรับการเสริมความเชื่อให้เข้มแข็งมากขึ้นๆ สาธุการแด่พระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม : โคโลสี 1:19; โรม 10:9-10; ยอห์น 3:3


Comments are closed