อังคาร ที่ 28 มกราคม 2014

ความเป็นหนึ่งเดียวกันของตรีเอกานุภาพ
The Unity Of The Trinity

“เราต้องยอมรับว่าข้อล้ำลึกแห่งศาสนาของเรานั้นยิ่งใหญ่มาก คือว่า พระองค์ทรงปรากฏเป็นมนุษย์ พระวิญญาณได้ทรงพิสูจน์แล้ว หมู่ทูตสวรรค์ก็เห็น และมีผู้ประกาศพระองค์แก่ประชาชาติ มีชาวโลกเชื่อถือพระองค์ และพระองค์เสด็จขึ้นรับพระสิริ” (1 ทิโมธี 3:16)

    ครั้งหนึ่งมีคนเคยถามว่า “พระเยซูไม่ได้กล่าวครั้งแล้วครั้งเล่าหรือว่าพระเจ้าคือพระบิดาของพระองค์ และพระองค์ (พระเยซู) ไม่ใช่พระเจ้า แล้วทำไมคริสเตียนจึงยังเรียกพระเยซูว่าเป็นพระเจ้า?” พระเยซูไม่เคยบอกว่าพระองค์ไม่ใช่พระเจ้า แต่พระองค์บอกว่าพระองค์มีพระบิดา! พระองค์พูดถึงพระบิดาบนสวรรค์ของพระองค์ ยกตัวอย่างในยอห์น 16:10 พระองค์ตรัสว่า “…เราไปหาพระบิดา….” อีกครั้งในยอห์น 14:28 พระองค์ตรัสว่า “…ถ้าท่านรักเรา ท่านก็จะชื่นชมยินดีที่เราไปหาพระบิดา…” อย่างไรก็ดี เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะเข้าใจถึงความล้ำลึกและความเป็นหนึ่งเดียวกันของตรีเอกานุภาพ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์

พระคัมภีร์กล่าวว่า “ในปฐมกาลพระวาทะดำรงอยู่ และพระวาทะทรงสถิตอยู่กับพระเจ้า และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า” (ยอห์น 1:1) พระเยซูคริสต์คือพระเจ้า ความเป็นพระเจ้าอย่างบริบูรณ์อยู่ในร่างกายของพระองค์ เมื่อคุณเห็นพระเยซู คุณไม่จำเป็นต้องมองหาพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือพระบิดา พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ เมื่อฟิลิปขอพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอสำแดงพระบิดาให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้เห็น” (ยอห์น 14:8) พระองค์ตอบสนองอย่างชัดเจน พระองค์ตรัสว่า “ผู้ที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดา” (ยอห์น 14:9)

พระเยซูคือการสำแดงออกหรือพระลักษณะของพระเจ้าที่มองไม่เห็น พระวิญญาณบริสุทธิ์คือผู้ที่มาจากพระบิดา พระองค์คือผู้ทำ, ผู้ลงมือปฏิบัติ, ผู้สร้างสรรค์งานของพระเจ้า ซึ่งพระองค์ทำในนามของพระเยซู ถ้าคุณจะเห็นพระเจ้า พระองค์จะปรากฎในฐานะของพระเยซู ถ้าคุณจะเห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์จะปรากฏในฐานะของพระเยซู นึกถึงในยอห์น 14:16 พระเยซูทรงเรียกพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่า “Allos Parakletos” (ภาษากรีก) ซึ่งหมายความว่า “อีกผู้หนึ่งที่เหมือนกัน” “อีกผู้หนึ่งที่เหมือนเราทุกอย่าง” ยิ่งกว่านั้น ในวิวรณ์ได้แสดงให้เราเห็นว่าเป็นพระเยซูที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ของพระเจ้า คุณอาจจะอยากถามว่า “แล้วทำไมพระองค์จึงเรียก “พระเจ้า” ว่าเป็นพระบิดาของพระองค์?”

เหตุผลก็คือว่าพระเยซูคือพระวาทะของพระเจ้าที่มาเป็นมนุษย์ คุณไม่สามารถแยกมนุษย์ออกจากคำพูดของเขาได้ มนุษย์และถ้อยคำของเขาเป็นหนึ่งเดียวกัน เพราะว่าถ้อยคำของเขาออกมาจากเขา เช่นเดียวกัน คุณไม่สามารถแยกพระเจ้าออกจากถ้อยคำของพระองค์ได้ ซึ่งเป็นเหตุผลที่พระเยซูตรัสว่า “เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน” (ยอห์น 10:30) เน้นย้ำถึงความเป็นอันหนึ่งเดียวกันของพระเจ้า พระเยซูทรงยืนอยู่ในที่ของพระบิดา และในที่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์! เป็นความลึกลับสำหรับสติปัญญาของมนุษย์ แต่สามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจนด้วยความเข้าใจฝ่ายวิญญาณ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระเยซู ข้าพระองค์นมัสการพระองค์ เพราะในพระองค์มีความเต็มล้นอย่างสมบูรณ์ของพระเจ้า การรวมไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของพระเจ้า ฤทธิ์เดช และพระลักษณะของพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นกษัตรานิรันดร์ พระคุณ ความรัก และพระเมตตา! ข้าพระองค์รักพระองค์ด้วยสุดใจของข้าพระองค์! สรรเสริญพระนามของพระองค์ตลอดชั่วนิรันดร์!

ศึกษาเพิ่มเติม: วิวรณ์ 1:8; ยอห์น 1:1-3


Comments are closed