อังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2016

ความเป็นหนึ่งเดียวกันของเรากับพระองค์
Our Oneness With Him

“แต่ส่วนคนที่ผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้า ก็เป็นจิตใจอันเดียวกันกับพระองค์” (1 โครินธ์ 6:17)

    ในการเป็นคริสเตียน สิ่งที่พระเจ้าได้ทำนั้นก็เพื่อให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับความรอดของเราในพระเยซูคริสต์ คือความเป็นหนึ่งเดียวกันของเรากับพระเจ้า เราไม่ได้เป็นเพียงผู้ตามหรือสาวกของพระเยซูคริสต์เท่านั้น เรายังสามัคคีธรรมร่วมกับพระองค์ด้วย การรวมเป็นหนึ่งที่สำคัญอย่างมาก

เมื่อคุณบังเกิดใหม่ ไม่เพียงแต่วิญญาณของคุณได้รับการถูกสร้างใหม่ คุณยังถูกรวมเข้ากับพระคริสต์ คุณได้รวมกับพระองค์ในการเป็นหนึ่งที่ไม่สามารถถูกแยกออกได้ เราเป็นอวัยวะในพระกายของพระองค์ เป็นเนื้อและกระดูกของพระองค์ (เอเฟซัส 5:30) เรามีส่วนในสภาพของพระองค์ เป็นรับสภาพของพระองค์ (2 เปโตร 1:4) พระลักษณะของพระองค์ถูกสำแดงต่อวิญญาณของเรา ดังนั้นเราสามารถรู้จักพระองค์ และเชื่อมต่อกับพระองค์ด้วยวิญญาณของเรา และจากวิญญาณของเรา

พระเจ้าอาจเป็นความลึกลับสำหรับวิญญาณที่ยังไม่ได้เรียนรู้ แต่ไม่ใช่สำหรับคุณ ตอนนี้ทางของพระองค์คือทางของคุณ และความคิดของพระองค์ได้กลายเป็นความคิดของคุณ โดยผ่านทางพระคำของพระองค์ และการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระประสงค์ของพระองค์จะถูกเปิดเผยแก่วิญญาณของคุณ บางคนไม่แน่ใจในพระประสงค์ของพระเจ้า พวกเขาจินตนาการว่าพระองค์ซับซ้อน เป็นผู้ที่ลึกลับ ดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถเดินกับพระองค์ได้

พระประสงค์ของพระเจ้าได้สำเร็จแล้วในพระคริสต์ พระองค์ได้นำคุณเข้าสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ ดังนั้นคุณสามารถเชื่อมต่อกับพระองค์ในความคิดและในการกระทำ เพื่อที่พระองค์จะสามารถทำให้น้ำพระทัยและพระประสงค์อันดีเลิศของพระองค์แสดงออกภายในคุณ และผ่านทางคุณได้ คุณจะทำสิ่งที่คุณควรจะทำ พูดในสิ่งที่ควรจะพูดในเวลาที่เหมาะสม ในวิธีที่เหมาะสม ถูกที่ ถูกวัตถุประสงค์ ตลอดเวลา ฮาเลลูยา!

จงตระหนักในความเป็นหนึ่งเดียวกันของคุณกับพระเจ้า วางรากลงในความใกล้ชิดกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านทางการสามัคคีธรรมกับพระองค์ ศึกษาและภาวนาพระคำ โดยวิธีนี้คุณจะสามารถเชื่อมต่อกับน้ำพระทัย พระประสงค์ และเวลาของพระเจ้าได้ และเดินกับพระองค์ในโลกแห่งพระสิริ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ความยินดีของข้าพระองค์ไม่มีขีดจำกัด ที่จะรู้ว่าข้าพระองค์ได้ถึงนำเข้าสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งไม่สามารถถูกแยกออกได้กับพระองค์ เพื่อจะชื่นชมในการสามัคคีธรรมอันสมบูรณ์กับพระวิญญาณ! ชีวิตของข้าพระองค์คือการสำแดงน้ำพระทัยอันดีเลิศของพระองค์ ในขณะที่พระองค์ได้สำแดงพระองค์เองแก่ข้าพระองค์ และผ่านทางข้าพระองค์ในวันนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 5:30; ยอห์น 17:21


Comments are closed