พฤหัสบดี ที่ 11 กันยายน 2014

ความเป็นพระเจ้าทำงานภายอยู่ภายในคุณ
Divinity At Work In You

“ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสีย เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์” (ยอห์น 10:10)

    ทุกคนที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้เกิดด้วยชีวิตธรรมชาติของมนุษย์ อย่างไรก็ตามมนุษย์คือวิญญาณที่มีชีวิตและต้องการชีวิตที่เหนือธรรมชาติเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นั่นคือเหตุผลที่พระเยซูได้มาเพื่อประทานชีวิตอีกแบบหนึ่งให้กับเรา นั่นคือชีวิตแบบพระเจ้า ทุกคนที่ได้ต้อนรับพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิต (1 ยอห์น 5:11) ยอห์นได้เน้นย้ำในสิ่งนี้ กล่าวว่า “ข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าได้เขียนถึงท่านทั้งหลาย ที่เชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์…” (1 ยอห์น 5:13)

พระเจ้าต้องการให้คุณตระหนักถึงชีวิตพระเจ้าที่อยู่ภายในคุณ พระองค์ต้องการให้คุณตระหนักถึงสิ่งนี้เพราะว่าเนื่องจากชีวิตของพระเจ้าที่ทำงานอยู่ในทุกส่วนของคุณนั้น ไม่มีใครหรือสิ่งใดที่สามารถทำลายคุณได้ เอเฟซัส 2:1 กล่าวว่า “ท่านตายแล้วโดยการละเมิด และการบาป” คิดถึงสิ่งนี้ คุณได้ตายแล้ว แต่บัดนี้คุณมีชีวิตในพระคริสต์ คุณเห็นหรือไม่ว่าคุณเป็นผู้ที่ไม่สามารถถูกทำลายได้? ชีวิตทำงานภายในคุณ นี่คือแนวความคิดที่ถูกต้องของผู้เชื่อในพระคริสต์ พระเยซูคริสต์มาในโลกนี้ ตายแทนที่ของคุณ และถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อประทานชีวิตใหม่ให้กับคุณซึ่งไม่อ่อนไหวต่อความพ่ายแพ้ ความล้มเหลว หรือความตาย

ดังนั้นคุณควรจะมีชีวิตที่มีความสุข ชื่นชมยินดี และอยู่ในพระสิริ ชัยชนะ ความชอบธรรม การครอบครอง และความยอดเยี่ยม ดำเนินชีวิตแห่งชัยชนะซึ่งพระเยซูได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อคุณ พระองค์ไม่ได้ตายโดยศูนย์เปล่า แต่เพื่อคุณจะได้ชื่นชมในประโยชน์ของชีวิตใหม่ที่พระองค์ได้ประทานให้แก่คุณ ดังนั้นจงปฏิเสธที่จะเป็นผู้พ่ายแพ้ หรือถูกหลอกโดยซาตาน ปฏิเสธที่จะให้ความเจ็บป่วยมารบกวนร่างกายของคุณ! ปฏิเสธความยากจนและความขาดแคลน ทุกวันจงตระหนักว่าความเป็นพระเจ้าทำงานอยู่ภายในคุณ! สรรเสริญพระเจ้า!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าตระหนักในชีวิต ชีวิตทำงานในข้าพเจ้า! ทุกส่วนของข้าพเจ้า ทุกกระดูกในร่างกายของข้าพเจ้า และทุกเม็ดเลือดของข้าพเจ้า ท่วมท้นด้วยพลังของพระเจ้า! ข้าพเจ้าจะไม่มีทางพ่ายแพ้ในชีวิต ชีวิตของพระเจ้าทำงานในข้าพเจ้า ผู้ที่อยู่ในข้าพเจ้ายิ่งใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกนี้ ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่! ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ทิโมธี 6:12; ยอห์น 5:26


Comments are closed