วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม  2020

ความเป็นตัวตนใหม่ของคุณในพระคริสต์
Your New Identity In Christ

โอ นครของพระเจ้าเอ๋ย พวกเขากล่าวสรรเสริญเธอ เสลาห์ (สดุดี 87:3)

มีคำอธิบายที่งดงามและเปี่ยมด้วยพระสิริมากมายของคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคัมภีร์ นี่เป็นเหตุผลข้อหนึ่งที่คุณต้องศึกษาพระคัมภีร์เพื่อเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่เปี่ยมด้วยพระสิริที่พูดและเขียนถึงคุณในพระคำ พระเจ้าทรงเรียกชื่อคุณว่าอย่างไร? จงตอบชื่อนั้น เพราะคุณจะโกงตัวเอง ถ้าคุณไม่ตอบชื่อนั้น

ในปฐมกาล 17:5 พระเจ้าตรัสกับอับรามและตรัสว่า “ชื่อ​ของ​เจ้า​จะ​ไม่​ใช่​อับ​รามอีก​ต่อ​ไป เจ้า​จะ​มี​ชื่อ​ใหม่​คือ​อับ​รา​ฮัม  เพราะ​เรา​ให้​เจ้า​เป็น​บิดา​ของ​ประ​ชา​ชาติ​มาก​มาย” “อับราม” หมายถึงบิดาผู้เป็นที่ยกย่อง แต่พระเจ้าทรงมีแผนการที่แตกต่างสำหรับเขาและทรงเรียกเขาว่า “บิดาแห่งบรรดาประชาชาติ”

อับราฮัมปรับตัวให้เข้ากับความเป็นจริงและตัวตนใหม่ของเขาทันที ด้วยการแนะนำตัวเองด้วยชื่อใหม่ของเขา บางคนต้องล้อเล่นกับอับราฮัมเมื่อเขาเปลี่ยนชื่อ จงระลึกว่าซาราห์ ภรรยาของเขา นั้นเป็นหมัน นั่นเป็นความสิ้นหวังอีกอย่างหนึ่ง

แต่อับราฮัมเชื่อในพระคำของพระเจ้าอย่างสิ้นเชิง และเรียกตัวเองตามสิ่งที่พระเจ้าเรียกเขา ในทำนองเดียวกันคุณต้องเรียนรู้ที่จะเห็นด้วยกับพระเจ้าและพระคำของพระองค์ จงยอมรับความเป็นตัวตนและความเป็นจริงใหม่ของคุณในพระคริสต์ พระองค์ทรงเรียกคุณว่าผู้บริสุทธิ์ ผู้ชอบธรรม ผู้ชนะ ผู้เป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตฯลฯ จงเดินอย่างเห็นด้วยกับคำบรรยายและการรับรู้ของพระเจ้าเกี่ยวกับตัวคุณ

เมื่อเปาโลต้องการพูดกับคริสเตียนที่เมืองเอเฟซัส เขาเรียกพวกเขาว่าธรรมิกชนที่ซื่อสัตย์ (เอเฟซัส 1:1) นั่นคือคำอธิบายถึงคุณเช่นกัน ถ้าคุณไม่ได้เป็นธรรมิกชนก็หมายความว่าคุณไม่ได้บังเกิดใหม่ เพราะว่าธรรมิกชนคือผู้ที่บังเกิดใหม่ในโคโลสี 1:22 พระองค์ทรงเรียกคุณว่าผู้​บริ​สุทธิ์ ไร้​มล​ทิน และ​ปราศ​จาก​ตำ​หนิ​ จงยอมรับและดำเนินชีวิตท่ามกลางความสว่างแห่งความจริงเหล่านี้ และคุณจะมีประสิทธิผลในการดำเนินชีวิตแห่งความชอบธรรมด้วยความเชื่อของคุณ

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์ยอมรับความเป็นจริงและความเป็นตัวตนใหม่ของข้าพระองค์ในพระคริสต์ ข้าพระองค์เป็นธรรมิกชน ผู้​บริ​สุทธิ์ ไร้​มล​ทิน และ​ปราศ​จาก​ตำ​หนิในสายตาของพระองค์ เพราะว่าข้าพระองค์ได้บังเกิดใหม่แล้วพร้อมด้วยธรรมชาติแห่งความชอบธรรมในวิญญาณของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตด้วยการครอบครองเหนือสถานการณ์ทุกอย่างในชีวิต ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:2 โครินธ์ 4:13; ฮีบรู 13: 5-6


Comments are closed