อังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2017
ความเป็นจริงของความรอด
The Reality Of Salvation

“เพราะว่าการเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรม และการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด” (โรม 10:10)

    ข้อพระคำตอนต้นบอกให้เรารู้ว่าความรอดนั้นจะเป็นจริงในชีวิตของเราได้อย่างไร ก็โดยการยอมรับด้วยปากว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือชีวิตของคุณ บางคนสามารถ “เชื่อ” ว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า และไปนรก ความเชื่อนั้นไม่พอ พระคำกล่าวว่าแม้แต่มารก็ยังเชื่อ พวกมันเชื่อจนกลัวอย่างตัวสั่น แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าพวกมันได้รับความรอด “ท่านเชื่อว่าพระเจ้ามีเพียงองค์เดียว นั่นก็ดี แม้พวกผีก็เชื่อและกลัวจนตัวสั่น” (ยากอบ 2:19)

ถ้าคุณเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า และพระองค์ได้สิ้นพระชนม์เพื่อคุณ และพระเจ้าได้ทรงชุบให้พระองค์เป็นขึ้นจากความตาย คุณก็จะต้องยอมรับด้วยปากของคุณว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือชีวิตของคุณด้วย ไม่เช่นนั้นคุณก็จะไม่ได้รับความรอด การทำดีของคนก็ไม่สามารถช่วยให้เขารอดเช่นกัน ข้าพเจ้ารู้ว่าเป็นช่วงเวลาคริสต์มาสที่หลายคนแม้แต่คนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียน ก็ทำดีและมีเมตตาต่อคนอื่น อย่างไรก็ตาม ความรอดจากพระเจ้าไม่ได้เป็นผลมาจากการทำดีของคุณ แต่โดยพระคุณของพระเยซูคริสต์ “เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อ ความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่าน แต่เป็นของประทานจากพระเจ้า ไม่ใช่มาจากการกระทำ เพื่อไม่ให้ใครอวดได้” (เอเฟซัส 2:8-9)

พระคำบอกเราถึงเรื่องราวของนายทหารโรมท่านหนึ่งชื่อว่าโครเนลิอัส เป็นคนที่มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แต่ไม่ได้รับความรอด (กิจการ 10:2) พระเจ้าได้ส่งทูตสวรรค์ไปหาเขาและตรัสว่า “…จงใช้คนไปที่เมืองยัฟฟา เชิญซีโมนที่เรียกกันว่าเปโตรมา เขาจะกล่าวถ้อยคำกับท่าน ซึ่งจะช่วยท่านกับครอบครัวของท่านให้รอด” (กิจการ 11:13-14) ความดีของเขาไม่ได้ช่วยเขาให้รอด เขาต้องได้รับความรอดผ่านทางการยอมรับด้วยปาก ถ้อยคำแห่งข่าวประเสริฐ

การรับความรอดนั้นเป็นการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เมื่อคุณเชื่อในพระเยซูและประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของคุณ คุณก็จะได้รับชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้า ในวินาทีนั้น คุณจะตื่นขึ้นพบกับความเป็นพ่อของพระเจ้า คุณจะกลายเป็นลูกของพระเจ้าที่ถูกต้อง และรับส่วนสภาพของพระเจ้า มีอำนาจเหนือซาตาน

แบ่งปันข่าวดีกับคนที่คุณพบเจอที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า บอกพวกเขาว่าพวกเขาไม่ต้องไถ่บาปตัวเองหรือทำให้พระเจ้าพอพระทัยในการดีของพวกเขา สิ่งที่พวกเขาต้องการคือการมีประสบการณ์กับความเป็นจริงของความรอด คือการเชื่อในพระเยซูคริสต์และยอมรับด้วยปากว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือชีวิตของพวกเขา

คำอธิษฐาน

    ข้าพเจ้าเชื่อในใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าทรงชุบพระเยซูคริสต์ให้เป็นขึ้นจากความตาย และข้าพเจ้ายืนยันว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือชีวิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตในการตระหนักรู้ถึงสิ่งที่ การสิ้นพระชนม์ การฝัง การเป็นขึ้นจากความตาย และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ได้นำมาให้แก่ข้าพเจ้า สุขภาพ ความมั่งมี ชีวิตนิรันดร์ ความรุ่งเรือง เป็นของข้าพเจ้าแล้วในพระคริสต์ ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นการสำแดงพระสิริและพระคุณของพระเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: อิสยาห์ 12:3; โรม 10:6-8; ฮีบรู 13:5-6


Comments are closed