ศุกร์ ที่ 22 สิงหาคม 201410

ความเต็มบริบูรณ์แห่งพระพรของข่าวประเสริฐ
The Fullness Of The Blessings Of The Gospel

“เมื่อข้าพเจ้าไปส่งผลทานนั้นมอบให้แก่พวกเขาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าก็จะไปประเทศสเปนผ่านตำบลที่ท่านอยู่นั้น และข้าพเจ้ารู้ว่า เมื่อข้าพเจ้ามาหาท่านนั้น ข้าพเจ้าจะมาพร้อมด้วยพระพรอันบริบูรณ์ของพระคริสต์” (โรม 15:28-29)

    หลายปีที่แล้ว ขณะที่ข้าพเจ้าศึกษาถ้อยคำของอาจารย์เปาโลในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น ข้าพเจ้ามีความสุขที่เป็นไปได้สำหรับใครที่จะมีพระพรอย่างบริบูรณ์ในข่าวประเสริฐของพระคริสต์ นี่ไม่ใช่มีสำหรับเปาโลหรืออัครทูตคนอื่นๆ เท่านั้น แต่สำหรับเราทุกคนที่เป็นคริสเตียน เป็นไปได้ในการเดินในพระพรอย่างเต็มบริบูรณ์แห่งข่าวประเสริฐ หมายความว่าอย่างไร? ก็หมายถึงการเดินอย่างเต็มบริบูรณ์ในมรดกของคุณในพระคริสต์

ไม่น่าแปลกใจที่เปาโลกล้าที่จะประกาศว่า “ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า” (ฟิลิปปี 4:13) ในกาลาเทีย 2:20-21 เขากล่าวว่า “ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป แต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า ชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้า ผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้า และได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ได้กระทำให้พระคุณของพระเจ้าเป็นโมฆะ…” (กาลาเทีย 2:20-21)

การเดินในความเต็มบริบูรณ์แห่งพระพรของพระคริสต์นั้นเป็นไปได้ในโลกนี้ เมื่อคุณเดินในความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ คุณจะค้นพบว่าชีวิตนั้นเป็นเรื่องง่ายและปราศจากความเครียด และปราศจากความท้อแท้ในทุกรูปแบบ ไม่มีสิ่งใดในโลกสามารถทำให้ข้าพเจ้าท้อแท้ได้ เพราะว่าข้าพเจ้าเดินในแสงสว่างแห่งความเต็มบริบูรณ์แห่งพระพรแห่งข่าวประเสริฐของพระคริสต์ ข้าพเจ้าไม่สามารถถูกเอาชนะได้ ข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะ เพราะว่าพระคริสต์อยู่ภายในข้าพเจ้า นี่ควรจะเป็นการใคร่ครวญของคุณเช่นกัน

ดำเนินชีวิตในความเต็มบริบูรณ์ของมรดกของคุณในพระคริสต์ พระคริสต์ได้สิ้นพระชนม์ พระองค์ทรงเป็นขึ้นจากความตาย พระองค์ทรงมีชัยในการต่อสู้สำหรับคุณแล้ว ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องดิ้นรนสำหรับสิ่งใดอีกต่อไป 1 เปโตร 1:11 พูดถึงการทนทุกข์ของพระคริสต์และสง่าราศีที่จะตามมา ดำเนินชีวิตในชัยชนะและสง่าราศีของพระคริสต์ คุณคือผู้ชนะตลอดชีวิต สรรเสริญพระเจ้า!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการเปิดเผยแห่งพระคำของพระองค์แก่ข้าพระองค์ในวันนี้ ข้าพระองค์เดินในความเต็มบริบูรณ์ของพระพรแห่งข่าวประเสริฐของพระคริสต์ และในพระสิริแห่งมรดกของข้าพระองค์ในพระองค์ ข้าพระองค์เป็นผู้ชนะ เพราะผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าอยู่ภายในข้าพระองค์ อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 16:33; 1 เปโตร 1:10-11


Comments are closed