พฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2017
ความเชื่อ: โล่ของคุณต่อสู้กับศัตรู
Speak The Right Words
“และพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้ จงเอาความเชื่อเป็นโล่ ด้วยโล่นี้พวกท่านจะสามารถดับลูกศรเพลิงทั้งหมดของมารร้าย” (เอเฟซัส 6:16)

    ในการเป็นคริสเตียน ความเชื่อเป็นวิถีชีวิตของเรา 2 โครินธ์ 5:7 กล่าวว่า “เพราะว่าเราดำเนินโดยความเชื่อ ไม่ใช่โดยสิ่งที่มองเห็น” พระคำกล่าวว่า “แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว จะไม่เป็นที่พอพระทัยเลย เพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้านั้น ต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนม์อยู่ และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จแก่คนเหล่านั้นที่แสวงหาพระองค์” (ฮีบรู 11:6)

ดังนั้น เมื่อพระคำบอกว่าให้หยิบโล่แห่งความเชื่อ ไม่ได้หมายความมีโล่ฝ่ายวิญญาณที่เรียกว่าความเชื่อ แต่หมายความว่าความเชื่อของคุณเป็นโล่ ด้วยความเชื่อของคุณ คุณจะสามารถดับลูกศรเพลิงทั้งหมดของมารร้ายได้ มีลูกศรเพลิงที่ยิงมาที่คุณ และมันมาจากอำนาจของมารร้าย แต่ด้วยความเชื่อของคุณ คุณสามารถดับลูกศรเพลิงเหล่านั้นได้

ยกตัวอย่างความท้อใจและความโกรธ เป็นเหมือนลูกศรเพลิงของมาร บางคนอาจอยู่เพียงลำพังและทันใดนั้นก็มีความโกรธและความท้อใจเกิดขึ้นในพวกเขา อยู่ดีๆ ก็มีอะไรบางอย่างเหมือนของแข็งที่ตีพวกเขาจากด้านข้าง ทั้งๆ ที่ไม่มีวัตถุอะไรหรือใครอยู่ตรงนั้น นั่นคือลูกศรเพลิงของศัตรู สำหรับบางคนนั้นอาจเป็นความเจ็บปวดที่เสียดแทงซึ่งไม่หายไปไหน

แต่ขอบคุณพระเจ้า! สิ่งที่เรียกว่าลูกศรเพลิงของศัตรูนี้ไม่สามารถต่อสู้โล่แห่งความเชื่อของคุณได้ พระคำกล่าวว่า “ลูกทั้งหลายเอ๋ย ท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้า และชนะพวกเขาแล้ว เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลก” (1 ยอห์น 4:4) 1 ยอห์น 5:4 กล่าวว่า “เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้า ก็มีชัยเหนือโลก และความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่มีชัยเหนือโลก”

คุณเห็นหรือไม่ว่าความเชื่อของคุณคือสิ่งที่คุณต้องการ? ความเชื่อในพระคำของพระเจ้าทำให้คุณอยู่เหนือซาตานและสถานการณ์ในชีวิตอย่างถาวร เราไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้ในฐานะคนของพระเจ้า และเราก็ไม่ได้บอบบางต่อการโจมตีของศัตรู นี่เป็นเหตุผลที่เราสามารถนับว่าเป็นความยินดีได้ในขณะที่เราต้องเผชิญกับการทดสอบต่างๆ เรามีความสามารถที่จะเดินผ่านไฟและไม่ไหม้ และเดินผ่านน้ำและไม่จมน้ำ คุณมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อความสำเร็จและชัยชนะตลอดเวลาจงปฏิเสธที่จะยอมแพ้ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ยืนหยัดอยู่บนพระคำของพระเจ้า และชัยชนะของคุณจะเป็นสิ่งที่แน่นอนเหมือนกับพระคำของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ที่ทำงานและเกิดผลในข้าพระองค์ ความเชื่อของข้าพระองค์มีชีวิตและมีชัยชนะในวันนี้ ไม่มีอาวุธใดของศัตรูที่สามารถมีชัยเหนือข้าพระองค์ได้ เพราะว่าข้าพระองค์ดำเนินในความปลอดภัยขององค์ผู้สูงสุด บินอยู่บนปีกของพระวิญญาณ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 5:3-5; 2 ทิโมธี 3:12; ยากอบ 1:2-4


Comments are closed