พุธที่ 12 ธันวาคม 2012

ความเชื่อ: พลังทางบวก
Faith: A Positive Force

“…ตามที่พระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่า คนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อ” (โรม 1:17)

มีพลังมากมายที่ทำงานอยู่ในโลกนี้ที่ทำให้ผู้คนทำในสิ่งที่พวกเขาทำ ความเกลียดชัง ความกลัว ความไม่เชื่อ ความสงสัย ความท้อแท้ และอิจฉา และความหึงหวงต่างก็เป็นพลังในแง่ลบและทำลาย ซึ่งมีอิทธิพลทำให้คนปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง สิ่งที่เลวร้ายที่ถูกกระทำโดยผู้คนเกิดจากความรู้สึกอิจฉา หึงหวง กลัว และความโลภ
เช่นเดียวกันกับในอาณาจักรของพระเจ้า มีพลังด้วยเหมือนกันเช่น ความเชื่อ ความชอบธรรม ความรัก และสติปัญญา แต่สิ่งที่เราศึกษาในวันนี้คือพลังแห่งความเชื่อ จนกว่าคุณจะเข้าใจว่าความเชื่อคือพลัง คุณจะไม่สามารถสร้างความเชื่อที่มีชัยชนะได้ เหมือนกับพลังในแง่ลบที่ทำให้คนกล้าทำสิ่งที่เป็นแง่ลบ พลังแห่งความเชื่อสามารถทำให้คนทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าได้เช่นกัน
ฮีบรู 11 บอกเราถึงเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจของชายและหญิงซึ่งมีความเชื่อที่ดี เช่นโนอาห์ อับราฮัม ยาโคบ โมเสส ราหับ กิเดโอน และดาวิด โดยทางความเชื่อ พวกเขาเอาชนะอาณาจักร ทำให้เกิดความชอบธรรม รับพระสัญญา หยุดปากสิงโต ดับความรุนแรงของไฟ และอีกมากมาย (อ่านฮีบรู 11:33-38)
ความสามารถเหล่านี้ไม่ได้มีอยู่เฉพาะ “คนพิเศษ” ในอาณาจักรของพระเจ้าเท่านั้น แต่กับลูกๆของพระเจ้าทุกคน พระเจ้าทรงประทานความเชื่อให้กับเรา (โรม 12:3) เพิ่มพูนความเชื่อของคุณ เพิ่มพูนพลังแห่งความเชื่อของคุณโดยผ่านทางพระคำ อย่าพูดความกลัว จงกล่าวความเชื่อ กล่าวพระคำ ไม่ใช่กล่าวถึงสถานการณ์ของคุณ และความเชื่อของคุณจะลุกขึ้นดั่งยักษ์ใหญ่ ขับไล่ความกลัวและสิ่งที่เป็นแง่ลบจากชีวิตของคุณ
จงกล่าวพระคำ สถาปนามันไว้ด้วยคำอธิษฐาน และคุณจะมีประสบการณ์กับอิทธิพลที่ยิ่งใหญ่กว่าของความเชื่อในชีวิตของคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
ความเชื่อของข้าพเจ้านั้นทำงานและมีชัยชนะในวันนี้ ความโปรดปรานของพระเจ้าปกคลุมข้าพเจ้า และการปกป้องของพระองค์ห้อมล้อมจิตใจของข้าพเจ้าจากอาวุธโจมตีของมารร้าย ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 11:1-33


Comments are closed