อังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2014

ความเชื่อ: ผลผลิตของความรู้
Faith: A Product Of Knowledge

“…ความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยิน และการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระวจนะของพระเจ้า” (โรม 10:17)

    ข้อพระคัมภีร์ตอนต้นได้ให้ความเข้าใจกับเราในความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อและความรู้ ความเชื่อมาโดยการได้ยินหรือการได้รู้ถึงพระคำของพระเจ้า ความเชื่อคือผลผลิตของความรู้ในพระคำของพระเจ้าของคุณ เป็นผลผลิตในความตระหนักรู้ของคุณเกี่ยวกับพระลักษณะของพระองค์ และการเปิดเผยถึงความรู้ของพระองค์ ความรู้หรือความตระหนักรู้นั้นได้ให้แนวความคิดอย่างหนึ่งแก่คุณ จะทำให้คุณนมัสการพระเจ้าในวิธีพิเศษ เพราะว่าคุณตระหนักและรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์

สิ่งหนึ่งที่แยกแยะคริสเตียนที่แท้จริงได้นั้นก็คือความหิวกระหายในพระคำของพระเจ้า เป็นความปรารถนาที่จะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นและสามัคคีธรรมกับพระองค์ ยิ่งคุณได้รู้จักพระองค์มากขึ้น ผ่านทางพระคำ ความเชื่อของคุณก็จะได้รับการสร้างขึ้นด้วยพระลักษณะ ความคิด ที่เปิดเผยผ่านทางคุณ เรื่องราวของโมเสสเป็นจุดที่เป็นแรงบันดาลใจ เขาได้พบกับพระเจ้าครั้งแรกที่บนภูเขาโฮเรบ (อพยพ 3:2) พระเจ้าได้ตรัสกับเขาผ่านทางต้นไม้เพลิงที่ไม่ไหม้ และสั่งเขาให้ไปปลดปล่อยชนชาติอิสราเอลออกจากการรับใช้ฟาโรห์ กษัตริย์ของอียิปต์ พระองค์ได้ส่งเขาไปโดยสัญญาว่าพระองค์ พระยาเวห์ จะอยู่กับเขา (อพยพ 3:12)

นี่คือทั้งหมดที่โมเสสต้องการ คือความรู้ที่ว่าพระเจ้าจะอยู่กับเขา! บนพื้นฐานในความรู้นั้น เขาได้ไปด้วยความกล้าหาญที่ไม่ธรรมดา ในการเผชิญหน้ากับฟาโรห์ ที่ในเวลานั้นเป็นผู้ปกครองที่น่ากลัวอย่างมาก ถ้อยคำแห่งความเชื่อที่ได้รับอิทธิพลจากความตระหนักรู้ว่าผู้ยิ่งใหญ่กว่าฟาโรห์สถิตอยู่กับเขา ความรู้นั้นได้ให้พลังกับความเชื่อของเขา และให้ความมั่นใจกับเขาในการมองเห็นฟาโรห์ว่าเป็นเพียงมนุษย์ซึ่งไม่สามารถทำอันตรายเขาได้

นี่คือสิ่งที่คุณต้องการในวันนี้ ความรู้อย่างเต็มล้นของพระเจ้าผ่านทางพระคำของพระองค์! สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ถ้าคุณต้องดำเนินชีวิตและทำให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของคุณ ผ่านทางความรู้ของคุณในความยิ่งใหญ่และฤทธิ์เดชของพระองค์ ความกล้าหาญของคุณในความเชื่อ และสามารถเผชิญและมีชัยชนะเหนือความท้าทายทั้งหลายในชีวิต

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์และฤทธิ์เดชของพระคำในชีวิตของข้าพระองค์ ความเชื่อของข้าพระองค์มีชีวิตและกำลังทำงานอยู่ เพราะว่าข้าพระองค์ตระหนักในความยิ่งใหญ่และพระสิริของพระองค์ภายในข้าพระองค์ พระองค์ทรงเป็นสง่าราศีในชีวิตของข้าพระองค์ พระองค์ทรงเป็นกำลังของข้าพระองค์ ชัยชนะของข้าพระองค์ และบทเพลงของข้าพระองค์ ข้าพระองค์รักพระองค์ด้วยสุดใจของข้าพระองค์ และซาบซึ้งในพระคุณและสันติสุขของพระองค์ที่เพิ่มพูนขึ้นในชีวิตของข้าพระองค์ ผ่านทางความรู้แห่งพระคำของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 เปโตร 1:2-3


Comments are closed