เสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2017

ความเชื่อ – ผลของความชอบธรรม
Faith—The Effect Of Righteousness
“ผลงานของความชอบธรรมจะเป็นสันติสุข และผลลัพธ์ของความชอบธรรมคือความเงียบสงบและความวางใจเป็นนิตย์”
(อิสยาห์ 32:17)

    ข้อพระคำตอนต้นทำให้นึกถึงความหมายที่แท้จริงของความเชื่อในฮีบรู 11:1 ซึ่งกล่าวไว้ว่า “ความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้ เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็น” ความเชื่อความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้ และความจริงของสิ่งที่ยังมองไม่เห็นนั่นคือเหตุผลที่พระเยซูได้ตรัสไว้ว่า “…ถ้าพวกท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์ดเมล็ดหนึ่ง พวกท่านจะสั่งภูเขานี้ว่า ‘จงเคลื่อนจากที่นี่ไปที่โน่น’ มันก็จะเคลื่อนไป และสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพวกท่านจะไม่มีเลย” (มัทธิว 17:20) ถ้าคุณมีความเชื่อเท่ากับเมล็ดมัสตาร์ดเมล็ดหนึ่ง คุณจะไม่ได้ทำเพียงแค่สิ่งที่เกิดขึ้นกับต้นมะเดื่อเท่านั้น (มัทธิว 21:19) แต่คุณจะสั่งภูเขาให้เคลื่อนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง และมันต้องเชื่อฟังคุณ และไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับคุณ

ผลของความชอบธรรมคือความเชื่อ เป็นความเชื่อที่เคลื่อนภูเขาไปได้ ที่ซึ่งคุณยืนยันว่าทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับคุณ ดำเนินชีวิตโดยปราศจากความกลัว ความกังวล ความขัดแย้ง และความหงุดหงิดใจ อิสยาห์ 54:14 กล่าวว่า “เจ้าจะได้รับการสถาปนาด้วยความชอบธรรม เจ้าจะห่างไกลการถูกกดขี่ เพราะเจ้าจะไม่ต้องกลัว และห่างไกลจากความสยดสยองเพราะมันจะไม่มาใกล้เจ้า” เมื่อคุณได้รับการสถาปนาโดยพระเจ้าในความชอบธรรม คุณจะกลายเป็นคนที่ไม่มีทางหวั่นไหวหรือเคลื่อนย้ายได้ (1 โครินธ์ 15:58)

ในประโยคที่ขีดเส้นใต้ในข้อพระคำก่อนหน้านี้ คำว่า “เพราะ” มีความหมายว่า เพราะว่า หรือ เมื่อไรก็ตาม พูดอีกนัยหนึ่งคือ คุณจะห่างไกลจากการถูกกดขี่ เพราะว่าคุณจะไม่ต้องกลัว ทำไมคุณจะไม่ต้องกลัว? เพราะว่าผลของความชอบธรรมนั้นได้ทำให้เกิดความมั่นใจและความแน่ใจภายในคุณตลอดไป ทำให้คุณอยู่ในพระคริสต์ คุณไม่ได้อยู่ในพื้นที่สำหรับคนที่ถูกกดขี่โดยสภาพแวดล้อม สถานการณ์ในชีวิต วิญญาณชั่ว ฯลฯ อีกต่อไป คุณไม่ได้อยู่ในการกดขี่ของศัตรู ในการเดินในการตระหนักถึงความชอบธรรมของพระเจ้านั้นคือการเดินในพระสิริ การครอบครอง และในพระกำลังของพระเจ้า
ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับผลแห่งความชอบธรรมในวิญญาณของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้รับการสถาปนาในความชอบธรรม ดังนั้นข้าพระองค์อยู่ห่างไกลจากการกดขี่และจากความสยดสยอง ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับข้าพระองค์ เพราะว่าข้าพระองค์เดินในกำลัง การครอบครอง และอิสรภาพของพระวิญญาณ ในนามพระเยซูอาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 91:5-7; 2 โครินธ์ 3:5; 1 โครินธ์ 15:58


Comments are closed