พุธ ที่ 16 ธันวาคม 2015

ความเชื่อในพันธสัญญาใหม่
Faith In The New Testament

“พระเยซูจึงตรัสตอบเหล่าสาวกว่า “จงเชื่อในพระเจ้าเถิด”” (มาระโก 11:22)

    ในพันธสัญญาใหม่ ความเชื่อไม่ใช่บางสิ่งที่เราได้รับคำแนะนำให้มี คนที่บังเกิดใหม่นั้นบังเกิดด้วยความเชื่อ ความเชื่อคือวิถีชีวิตอย่างตั้งใจของเรา สิ่งนี้ไม่ได้เป็นเช่นนั้นในพันธสัญญาเดิม สิ่งที่พวกเขามีคือความไว้วางใจและความมั่นใจในพระเจ้า พวกเขา “เชื่อ” และแสดงออกความเชื่อมั่นที่มีต่อพระเจ้าในสิ่งที่แตกต่างออกไป แต่ความเชื่อนั้นมีมากกว่าการเชื่อด้วยความมั่นใจและความไว้วางใจ

ในพันธสัญญาใหม่ เรามีชีวิตในโลกที่ไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัส เรามีชีวิตฝ่ายวิญญาณ ดังนั้นพระคำได้ให้คำจำกัดความที่ชัดเจนเกี่ยวกับความเชื่อว่าคืออะไร ฮีบรู 11:1 กล่าวว่า “ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้ เป็นความรู้สึกมั่นใจว่า สิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริง” ในพันธสัญญาเดิมนั้นเมื่อพวกเขาต้องการบางสิ่งจากพระเจ้า พวกเขาปลดปล่อยความเชื่อของพวกเขาไปหาพระองค์ แต่เป็นในลักษณะว่า “พระเจ้า ข้าพระองค์ไว้วางใจในพระองค์ที่จะทำในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้” อับราฮัมได้สิ่งที่ดีที่สุด เพราะพระคำกล่าวว่า เขาได้ทุ่มเทให้พระเจ้าอย่างไม่มีเงื่อนไข เขาทำลายขีดจำกัดทั้งหมด

ในพันธสัญญาใหม่ ความเชื่อมีความหมายมากกว่านั้น เป็นสิ่งที่ถูกเรียกว่าจริง หรือมองเห็นสิ่งต่างๆ ที่คุณหวังไว้นั้นเป็นจริงขึ้นมา พูดอีกนัยหนึ่งคือ แม้ว่ายังไม่สามารถมองเห็นสิ่งนั้นได้ คุณรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นจริง และผลก็คือ คุณประกาศว่าคุณมีสิ่งนั้นแล้ว! คุณไม่ได้ “วางใจในพระเจ้า” เพื่อให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น คุณรู้ว่าสิ่งนั้นสำเร็จแล้ว เป็นจริงแล้ว แม้ว่าคุณจะยังไม่สามารถสัมผัสสิ่งนั้นได้ก็ตาม!

ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อพระคำกล่าวว่า “ความเชื่อคือหลักฐาน” หรือ “โฉนดที่ดิน” นั่นมีความหมายว่ามีบางสิ่งที่ความเชื่อนั้นเป็นตัวแทน เมื่อคุณซื้อที่ดิน นายหน้าขายที่ดินไม่สามารถถือที่ดินมาให้คุณได้ สิ่งที่เขาให้กับคุณก็คือโฉนดที่ดิน เอกสารนั้นคือหลักฐานที่แสดงว่าที่ดินนั้นเป็นของคุณ คุณไม่ได้ถือที่ดินติดตัวไปกับคุณเพื่อแสดงว่าคุณเป็นเจ้าของที่ดินนั้น เมื่อยามจำเป็น คุณก็แค่เอาโฉนดที่ดินออกมาแสดงเท่านั้น

ความเชื่อคือ “โฉนดที่ดิน” ของคุณ เป็นหลักฐานในสิทธิ์ของคุณถึงสิ่งที่คุณมองไม่เห็น “ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้ เป็นความรู้สึกมั่นใจว่า สิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริง” (ฮีบรู 11:1)

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับข้าพเจ้า! ชีวิตของข้าพเจ้าคือสิ่งสำแดงของความจริงที่ยิ่งใหญ่แห่งข่าวประเสริฐของพระคริสต์ ความเชื่อของข้าพเจ้ากำลังทำงานและเกิดผลในวันนี้! โดยการทำตามพระคำ ความเชื่อของข้าพเจ้าเติบโตและมีชัยชนะ และข้าพเจ้าจำเริญขึ้นในพระสิริเรื่อยไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 11:6; ฮีบรู 10:38-39; ฮีบรู 11:32-40


Comments are closed