เสาร์ ที่ 3 กันยายน 2016

ความเชื่อในพระคำ

Faith In The Word

“พระเยซูตรัสตอบเขาว่า…ถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งท่านจะสั่งภูเขานี้ว่า ‘จงเลื่อนจากที่นี่ไปที่โน่น’ มันก็จะเลื่อน สิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งท่านทำไม่ได้ จะไม่มีเลย” (มัทธิว 17:20)

    คุณเคยได้ยินคนที่พูดหรือไม่ว่า “ฉันมีความเชื่อในพระคัมภีร์?” นั่นจับใจความฝ่ายวิญญาณอะไรไม่ได้เลย คุณสามารถมีความเชื่อว่าพระคำเป็นความจริงได้ และว่าพระคำนั้นมีถ้อยคำของพระเจ้า แต่ในการที่จะเชื่อว่าพระคำจะปกป้องคุณถ้าคุณวางไว้ใต้หมอนตอนกลางคืนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

อย่าวางความเชื่อของคุณไว้บน “พระคัมภีร์” แต่ในพระคำของพระเจ้าที่อยู่ในพระคัมภีร์ จำไว้ว่าเราได้ศึกษาว่าพระคัมภีร์คือคำพยานของพระเจ้าในการศึกษาพระคำตอนล่าสุด แต่พระคำนั้นมีถ้อยคำของมนุษย์ ซาตาน มารร้าย และแม้แต่ลา ดังนั้นในการมีความเชื่อในพระคัมภีร์ในรูปแบบนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เกิดผล ความเชื่อของคุณต้องมีในถ้อยคำของพระเจ้า และที่ความเชื่อจะต้องเฉพาะเจาะจง ความเชื่อที่แท้จริงนั้นมาจากถ้อยคำที่เจาะจงของพระเจ้า และนั่นคือสิ่งที่จะทำให้เกิดผล

“ถ้อยคำ” ของพระเจ้าคือชีวิต (ยอห์น 6:63) แต่ถ้อยคำนั้นจะไม่ทำอะไรกับร่างกายจนกว่าคุณจะยอมรับถ้อยคำนั้นและปฏิบัติตาม ยกตัวอย่างเช่น อาจมีปลั๊กเสียบสายไฟในอาคารอยู่หลายจุดด้วยกัน แต่ในการใช้พลังงานไฟฟ้าได้นั้น คุณต้องเสียบสายไฟเข้าสู่ปลั๊กไฟเพื่อให้อุปกรณ์นั้นสามารถทำงานได้ เช่นเดียวกับพระคำของพระเจ้า พระคำกล่าวว่า “และท่านทั้งหลายจะรู้จักสัจจะ และสัจจะจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไท” (ยอห์น 8:32) พระคำของพระเจ้าทั้งหมดคือความจริง แต่ความจริงที่จะทำให้คุณเป็นไทนั้นคือความจริงที่คุณรับ ความจริงที่คุณรู้และดำเนินชีวิตตาม

พระคำที่ถูกเขียนไว้นั้นไม่ได้มีพลังในตัวเองจนกระทั่งพระคำนั้นจะออกมาจากปากของผู้ที่มีความเชื่อ นั่นคือที่ซึ่งมีฤทธิ์เดช ดังนั้นจงปฏิบัติความเชื่อของคุณในพระคำและคุณจะมีชัยชนะเสมอ

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานพระคำของพระองค์ให้แก่ข้าพระองค์ ที่ข้าพระองค์ได้ดำเนินชีวิตตาม ข้าพระองค์มีความสำเร็จและจำเริญขึ้นโดยพระคำในวันนี้ และชีวิตแห่งชัยชนะของข้าพระองค์เป็นที่ประจักษ์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 119:105; สดุดี 119:9


Comments are closed