ศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2018
ความเชื่อในพระคำ
Faith In The Word
“เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้า ก็มีชัยเหนือโลก และความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่มีชัยเหนือ”โลก (1 ยอห์น 5:4)

   ความเชื่อเป็นพลังฝ่ายวิญญาณที่มีพลังอย่างมากในอาณาจักรของพระเจ้า เป็นหลักการที่เราดำเนินชีวิต และความเชื่อของเราวางอยู่บนพระคำ โดยรู้ถึงฤทธิ์เดชของความเชื่อของเรา อาจารย์เปาโลได้ประกาศว่า “ข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า” (ฟีลิปปี 4:13) เขาได้รู้จากพระคำว่าเขาไม่มีทางล้มเหลว เขาจะไม่มีทางพ่ายแพ้ เขาเป็นผู้ชนะเสมอไป ไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้เขาคิดหรือเชื่อเป็นอย่างอื่นไปได้

พระคำของพระเจ้าจะต้องครอบครองความคิดของคุณและตกแต่งความเห็นของคุณให้มีแนวความคิดเหมือนที่เปาโลมี คุณจะต้องเชื่ออย่างแน่นอนในสิ่งที่พระคำได้กล่าวไว้ว่าเป็นจริง ให้มองแบบนี้ว่า เมื่อคุณไปเอกซ์เรย์ร่างกายของคุณ มีแสงพิเศษที่ส่องมาที่ตัวคุณ แสงนั้นสามารถมองทะลุเสื้อผ้าของคุณเข้าไปในร่างกายของคุณ

พระคำของพระเจ้าเป็นแสงที่ยิ่งใหญ่กว่า เป็นแสงแห่งความจริงที่แสดงให้เห็นความเป็นจริงของทุกสิ่งในโลกนี้ แสงที่แท้จริงนั้นแสดงให้คุณเห็นว่าคุณเป็นผู้ชนะและเป็นความสำเร็จในโลกนี้ นั่นเป็นแสงที่แท้จริงที่แสดงว่าคุณไม่สามารถล้มเหลวได้ คุณไม่สามารถยากจน และคุณจะไม่สามารถถูกทำลายได้ เพราะว่าคุณบังเกิดจากพระเจ้า! ความเชื่อของคุณเป็นเครื่องมือที่มีพลังเพียงอย่างเดียวที่สามารถมองเห็นและสามารถสำแดงความจริงแก่เราผ่านทางแสงสว่างแห่งพระคำของพระเจ้า

ยกตัวอย่างภายใต้แสงสว่างของยา อาจบอกได้ว่าไตของคุณมีปัญหา แต่ภายใต้แสงสว่างแห่งพระคำของพระเจ้า ไตนั้นมีสภาพดีเลิศ เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติให้เป็นไปตามสิ่งที่คุณเห็นในพระคำ ด้วยสายตาของความเชื่อ คุณต้องเริ่มต้นประกาศยืนยันตามพระคำ คุณต้องประกาศว่าคุณมีไตใหม่ คุณเริ่มต้นเปล่งเสียงแห่งความเชื่อของคุณ

พระเจ้าได้ใช้พระดำรัสที่ตรัสเพื่อทำให้สิ่งฝ่ายวิญญาณเปลี่ยนเป็นวัตถุ นั่นคือเหตุผลที่พระองค์บอกให้เรายืนยันพระคำ เพราะว่าเมื่อคุณพูด คุณได้ปลดปล่อยพลังที่เปลี่ยนแปลงให้เป็นวัตถุ ฮีบรู 13:5-6 กล่าวว่า “…เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่า…เพราะฉะนั้นเราอาจกล่าวด้วยความมั่นใจว่า ” เป็นการยืนยันของคุณที่เปิดใช้ฤทธิ์เดชของพระคำพระเจ้าในชีวิตของคุณ และทำให้ความเชื่อของคุณมีชัยชนะ

คำอธิษฐาน

   ขอบพระคุณพระบิดา สำหรับชีวิตแห่งชัยชนะของข้าพระองค์ในพระคริสต์ ข้าพระองค์เป็นความสำเร็จ เดินในชัยชนะ สติปัญญาของพระเจ้า และการครอบครองของพระวิญญาณ เพราะว่าข้าพระองค์มองเห็นและดำเนินชีวิตโดยแสงสว่างที่แท้จริงแห่งพระคำของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 11:33; 1 ยอห์น 4:4


Comments are closed