อังคาร ที่ 1 เมษายน 2014

ความเชื่อและความรู้
Faith And Knowledge

“ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยิน และการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระวจนะของพระเจ้า” (โรม 10:17)

     ความเชื่ออยู่บนพื้นฐานของพระสัญญา ในขณะที่ความรู้นั้นอยู่บนการสำแดงข้อมูลฝ่ายวิญญาณ
เราทุกคนมีความเชื่อตามพระคัมภีร์ได้บอกไว้ แต่การดำเนินตามความรู้ที่พระเจ้าทรงเปิดเผยให้กับคุณผ่านพระคำของพระองค์นั้นที่จะทำให้คุณอยู่เหนือกว่าในชีวิต นั่นคือสิ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่าง ยกตัวอย่างเช่น ดาวิดไม่เพียงแสดงความเชื่อเมื่อเขาต้องเผชิญหน้าและเอาชนะโกลิอัท เขามีความรู้ฝ่ายวิญญาณของพันธสัญญาที่พระเจ้าได้ทำไว้กับอิสราเอล ไม่ใช่ว่าเขามีความเชื่อมากกว่าใครในอิสราเอล สิ่งที่ทำให้เขาแตกต่างก็คือสิ่งที่เขารู้ ความรู้ฝ่ายวิญญาณ

เมื่อเขาถามเกี่ยวกับโกลิอัทใน 1 ซามูเอล 17:26 “…คนฟีลิสเตียผู้มิได้เข้าสุหนัตคนนี้คือใครเล่า เขาจึงมาท้าทายกองทัพของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่” เขาพูดจากความรู้ของเขาเกี่ยวกับการเข้าสุหนัต เขารู้ถึงประโยชน์ของการเข้าสุหนัต เขารู้บนพื้นฐานของข้อมูลฝ่ายวิญญาณ ว่าเขาสามารถเอาชนะโกลิอัทซึ่งเป็นยอดนักรบชาวฟิลิสเตียได้

จงเข้าใจว่าเมื่อคุณรู้พระคำ คุณไม่จำเป็นต้องพยายามที่จะเค้นเอาความเชื่อออกมา! ความรู้นั้นให้ความเชื่อแก่คุณ สิ่งที่ดาวิดทำคือการแสดงออกถึงความรู้ของเขา เขารู้ถึงพลังและความสำคัญของการเข้าสุหนัตของเขา พระคำของพระเจ้าได้ให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ชนชาติอิสราเอลว่าพวกเขาจะไม่พ่ายแพ้ต่อคนที่ไม่ได้เข้าสุหนัต สำหรับดาวิดนั่นไม่ใช่สิ่งที่ต้องพยายามที่จะ “เชื่อ” แต่เป็นบางสิ่งที่เขารู้ ความรู้นั้นอยู่ในวิญญาณของเขา

คุณจะกลายเป็นคริสเตียนที่เกิดผลในชีวิตเมื่อคุณดำเนินตามความรู้ฝ่ายวิญญาณ ในมัทธิว 22:29 พระเจ้าตรัสว่า “พวกท่านผิดแล้ว เพราะท่านไม่รู้พระคัมภีร์…” พระองค์ได้ให้เรารู้ว่าเหตุผลที่คนทำผิดพลาด และไปในทิศทางที่ผิดในทางเลือกและการกระทำของเขา ก็เพราะการที่เขาขาดความรู้แห่งพระคำ

จงมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าสำหรับความรู้แห่งพระคำของพระเจ้า ให้วิญญาณของคุณและความคิดของคุณท่วมท้นด้วยข้อมูลฝ่ายวิญญาณจากพระคำของพระเจ้าอยู่เสมอ ความสามารถของคุณในการดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะ ชื่นชมยินดี และเจริญรุ่งเรืองขึ้นอยู่กับความรู้ในพระคำของพระเจ้าที่คุณรู้และดำเนินชีวิตตาม

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ ซึ่งข้าพระองค์ได้เปิดใจเพื่อรับในวันนี้ ในขณะที่ข้าพระองค์ศึกษาพระคำ และฟังพระคำของพระองค์ วิญญาณของข้าพระองค์ท่วมท้นไปด้วยแสงสว่างและความเชื่อในข้าพระองค์อยู่เหนือทุกความยากลำบาก และมีชีวิตแห่งชัยชนะ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กิจการ 20:32; เอเฟซัส 1:17-18


Comments are closed