อาทิตย์ ที่ 15 มีนาคม 2015

ความเชื่อเพื่อให้พระองค์พอพระทัย
Faith To Please Him

“แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว จะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลย เพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้น ต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนม์อยู่ และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์” (ฮีบรู 11:6)

    ในการเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า คุณจะต้องเดินโดยความเชื่อ นั่นคือสิ่งที่ข้อพระคำตอนต้นได้เน้นย้ำไว้ พระคำกล่าวว่า “แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว จะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลย…” ให้ข้าพเจ้าวาดภาพให้คุณเห็น ในปฐมกาล 2:16-17 กล่าวว่า “พระเจ้าจึงทรงบัญชาแก่มนุษย์นั้นว่า “บรรดาผลไม้ทุกอย่างในสวนนี้ เจ้ากินได้ทั้งหมด เว้นแต่ต้นไม้แห่งความสำนึกในความดีและความชั่ว ผลของต้นไม้นั้นอย่ากิน เพราะในวันใดที่เจ้าขืนกิน เจ้าจะต้องตายแน่”” นี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้สั่งไม่ให้อาดัมกินผลของต้นไม้แห่งความสำนึกในความดีและความชั่ว เขาสามารถกินผลจากต้นอื่นๆ ได้ในสวนเอเดน

ในสวนนั้นมีต้นไม้แห่งชีวิต เขาไม่ได้กินผลของต้นนั้น เขาไปยังต้นไม้แห่งความสำนึกในความดีและความชั่ว ต้นที่พระเจ้าสั่งไม่ให้เขากิน เขากินและตาย คุณอาจต้องการถามว่าทำไมพระเจ้าจึงปลูกต้นไม้นั้นไว้ พระองค์ปลูกไว้เพื่อทดลองอาดัมหรือไม่? ไม่ใช่ อาดัมแสดงการขาดความเชื่อของเขาในพระเจ้าเมื่อเขาเลือกที่จะไปในทางตรงข้ามกับคำสั่งที่ชัดเจนของพระเจ้า และการเลือกนั้นก็นำความตายมา ความเชื่อคือการตอบสนองของวิญญาณมนุษย์ต่อพระคำของพระเจ้า และการไปในทางตรงข้ามกับพระคำนั้นคือการดำเนินตามเนื้อหนัง คนที่อยู่ในเนื้อหนังและมีความคิดอย่างมนุษย์ไม่สามารถเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้

โรม 8:6-8 บอกเราว่า “ด้วยว่าซึ่งปักใจอยู่กับเนื้อหนัง ก็คือความตาย และซึ่งปักใจอยู่กับพระวิญญาณ ก็คือชีวิตและสันติสุข เหตุว่าใจซึ่งปักอยู่กับเนื้อหนังนั้นก็เป็นศัตรูต่อพระเจ้า หาได้อยู่ใต้บังคับธรรมบัญญัติของพระเจ้าไม่ และที่จริงจะอยู่ใต้บังคับธรรมบัญญัตินั้นไม่ได้ และคนทั้งหลายที่อยู่ใต้เนื้อหนัง จะเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าก็หามิได้” ถ้าคุณดำเนินชีวิตในโลกของประสาทสัมผัส คุณเป็นเหมือนอาดัม ซึ่งเลือกความตายแทนที่ชีวิต ในขณะที่พระเจ้าต้องการให้คุณเลือกชีวิตและไม่ใช่ความตาย พระเจ้าตรัสว่า “เลือกเอาข้างชีวิตเพื่อท่านจะได้มีชีวิตอยู่” (เฉลยธรรมบัญญัติ 30:19)

กาลาเทีย 3:11 กล่าวว่าผู้ชอบธรรมดำรงชีวิตอยู่ได้โดยความเชื่อ การดำเนินชีวิตโดยความเชื่อหมายความว่าดำเนินชีวิตในพระคำ เชื่อและทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ทุกคนที่เชื่อในพระเจ้าและทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าจะมีชีวิตนิรันดร์ เมื่อคุณมีชีวิตของพระเจ้าภายในคุณ คุณดำเนินชีวิตนั้นออกมา สำแดงความชอบธรรมของพระองค์ ดำเนินชีวิตโดยความเชื่อในพระคำของพระองค์ นั่นคือการทำให้พระองค์พอพระทัย

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานชีวิตและความเชื่อของพระองค์แก่ข้าพระองค์เพื่อดำเนินชีวิตอย่างประสบความสำเร็จ ข้าพระองค์ไม่ดำเนินโดยเหตุผลของเนื้อหนัง และข้าพระองค์ไม่พยายามที่จะทำความดีเพื่อทำให้ข้าพระองค์ชอบธรรม แต่ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตโดยความเชื่อเพื่อเป็นที่พอพระทัยพระองค์ในสิ่งดีทุกอย่างโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 14:15; 2 โครินธ์ 5:7


Comments are closed