อาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2017
ความเชื่อเป็นมากกว่าเหตุผล
Faith Is Beyond Reason

“ความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้ เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็น” (ฮีบรู 11:1)

    ความเชื่อเป็นหลักการที่เรียบง่ายของแผ่นดินสวรรค์ในการที่จะทำความเข้าใจและนำไปใช้ เหตุผลที่คริสเตียนบางคนมีปัญหากับความเชื่อของพวกเขาก็เพราะว่าพวกเขาพยายามที่จะหาเหตุผลให้กับพระคำของพระเจ้าในความคิดของพวกเขา ความเชื่อคือการตอบสนองจากวิญญาณของมนุษย์ ไม่ใช่จากความคิด ต่อพระคำของพระเจ้า ความเชื่อเป็นสิ่งฝ่ายวิญญาณ ไม่ใช่ความรู้สึก พระคำกล่าวว่า “ด้วยใจ มนุษย์เชื่อ…” คุณไม่ได้เชื่อด้วยความคิดของคุณ คุณเชื่อด้วยใจของคุณ – วิญญาณของคุณ คุณสามารถให้เหตุผลด้วยความคิดของคุณ แต่ความเชื่อไม่ได้อยู่ในโลกของเหตุผล

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณได้ศึกษาเกี่ยวกับชีววิทยาหรือการแพทย์ คุณจะรู้ได้ว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้หญิงจะมีลูกโดยปราศจากเชื้อของผู้ชาย คุณจะให้เหตุผลอธิบายเกี่ยวกับการประสูติของพระเยซูได้อย่างไร? นี่เป็นเหนือความเข้าใจทางธรรมชาติหรือความเข้าใจของมนุษย์ คุณจะอธิบายเกี่ยวกับการสิ้นพระชนม์ การฝัง การเป็นขึ้นมาจากความตาย และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างไร? คุณจะต้องยอมรับสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสไว้ในพระคำของพระองค์ และนั่นคือความเชื่อ คุณเชื่อพระเจ้าด้วยพระคำของพระองค์ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะดูสมเหตุผลสำหรับคุณหรือไม่ก็ตาม

เอเฟซัส 1:3 กล่าวว่า “สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ผู้ประทานพรฝ่ายจิตวิญญาณทุกอย่างแก่เราในสวรรคสถานโดยพระคริสต์” อย่าพยายามที่จะหาเหตุผลกับสิ่งที่ได้เกิดขึ้น หรือว่าสิ่งนี้เป็นความจริงหรือไม่ เชื่อในสิ่งนี้และปฏิบัติตาม รับรู้และยืนยันว่าคุณได้รับพร ไม่เพียงสิ่งของในโลกนี้เช่น บ้าน รถ เงินทอง หรือลูกหลานเท่านั้น แต่ด้วยพระพรฝ่ายวิญญาณ เพราะพระเจ้าตรัสเช่นนั้น

พระพรและความจริงของชีวิตที่เรามีในพระคริสต์อยู่เหนือความเข้าใจและไม่สามารถอยู่ภายใต้การทดสอบทางวิทยาศาสตร์ได้ พระพรเหล่านั้นถึงแม้ว่าเป็นความจริงแล้วทางฝ่ายวิญญาณ ไม่ได้เป็นรูปร่างทางฝ่ายร่างกายที่ความคิดจะสามารถเข้าใจโดยใช้เหตุผลได้ ดังนั้นคนที่ถูกควบคุมด้วยความคิดของพวกเขา คือคนที่ดำเนินชีวิตในโลกแห่งประสาทสัมผัส พระพรเหล่านั้นไม่มีอยู่ “จริง” จนกว่าพวกเขาจะสามารถ “เห็น” หรือ “แตะต้อง” สิ่งเหล่านั้นได้ สำหรับพวกเขา “การมองเห็นคือการเชื่อ” แต่นั่นไม่ใช่การเป็นคริสเตียน

ในการเป็นคริสเตียนนั้น “การเชื่อคือการมองเห็น” พวกเขาเชื่อและมองเห็นพระพรว่าเป็นจริง เพราะว่าสิ่งที่พระคำได้กล่าวไว้ พระพรของพวกเราคือชีวิตแห่งความเชื่อในพระคำ ผ่านทางพระคำ และโดยพระคำ

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเปิดเผยพระคำของพระองค์แก่วิญญาณของข้าพระองค์ และทำให้ข้าพระองค์มองเห็นอย่างชัดเจนในชีวิตแห่งพระพรที่พระองค์ได้ประทานให้แก่ข้าพระองค์ในพระคริสต์ เป็นชีวิตแห่งความเชื่อที่อยู่เหนือโลกแห่งเหตุผล ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตใน
พระสิริ ชัยชนะ และความรุ่งเรืองเหนือโลกนี้และระบบของโลกนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 11:6; ยอห์น 20:29


Comments are closed