พฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2013

ความเชื่อเข้าใจความจริงฝ่ายวิญญาณ
Faith Apprehends Spiritual Realities

“ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้ เป็นความรู้สึกมั่นใจว่า สิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริง” (ฮีบรู 11:1)

โคโลสี 1:13 บอกเราว่าในฐานะของผู้เชื่อ เราได้รับการปลดปล่อยจากอำนาจแห่งความมืด และได้ถูกเปลี่ยนแปลงเข้าสู่อาณาจักรของพระบุตรของพระเจ้า ดังนั้น เราควรที่จะเรียนรู้จักการดำเนินชีวิตอย่างเกิดผลในอาณาจักรฝ่ายวิญญาณนี้ เอเฟซัส 1:3 บอกเราให้รู้ว่าในอาณาจักรนี้ พระเจ้าได้อวยพรเราด้วยพระพรฝ่ายวิญญาณทั้งหมด ซึ่งรวมถึงสิ่งทั้งหมดที่มีชีวิตและพระลักษณะของพระเจ้า (2 เปโตร 1:3) พระพรทั้งหมดนี้มีอยู่ในโลกฝ่ายวิญญาณ
เช่นนั้นแล้ว การรักษาของคุณ ความรุ่งเรือง ความสำเร็จ และชัยชนะ เป็นความจริงแล้วในโลกฝ่ายวิญญาณ แต่คุณจะทำอย่างไรให้ความจริงฝ่ายวิญญาณเหล่านี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของคุณ? นั่นคือเวลาที่ต้องใช้ความเชื่อของคุณ ความเชื่อคืออะไร? ความเชื่อคือการตอบสนองของวิญญาณมนุษย์ต่อพระคำของพระเจ้า นึกถึงตอนที่พระเยซูทรงตรัสเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่พระองค์จะทรงนำคุณสู่ความจริงทั้งปวง พูดอีกนัยหนึ่งคือว่า พระองค์จะนำคุณเข้าสู่ความจริง เพราะว่าพระองค์คือพระวิญญาณแห่งความจริง
นี่หมายความว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้พระคำของพระเจ้าเกิดขึ้นจริงกับเรา ดังนั้นการกระทำของคุณ การตอบสนองของคุณต่อความจริงเหล่านั้นที่คุณได้เห็นในพระคำของพระเจ้าคือความเชื่อ ความเชื่อคือการกระทำตามความจริงที่อธิบายกับเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ เข้าใจถึงความจริงของอาณาจักรฝ่ายวิญญาณซึ่งคุณเป็นส่วนหนึ่ง และนำสิ่งเหล่านั้นออกมาในโลกของคุณ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เมื่อคุณพูดเกี่ยวกับสุขภาพของคุณ การรักษา ความรุ่งเรือง และชีวิตแห่งสง่าราศีของคุณในพระคริสต์ คุณไม่เพียงแต่พยายามจะทำให้บางอย่างเกิดขึ้น แต่คุณเพียงแค่กำลังเดินในความจริงที่มีอยู่แล้วในโลกฝ่ายวิญญาณที่คุณเป็นส่วนหนึ่ง

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับฤทธิ์เดชแห่งพระคำของพระองค์ และการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่เปิดตาใจฝ่ายวิญญาณของข้าพระองค์ที่จะเข้าใจถึงทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทรงเตรียมพร้อมไว้สำหรับข้าพระองค์ในพระคริสต์ ข้าพระองค์กำลังเดินในความจริงแห่งมรดกของข้าพระองค์ในพระคริสต์ ตระหนักว่าข้าพระองค์มีชัยชนะเหนือโลกนี้และระบบของโลกนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 11:1-3; ฮีบรู 11:6


Comments are closed