เสาร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2014

ความเชื่อสำหรับชีวิตแห่งชัยชนะ
Faith For The Triumphant Life

“แต่ขอบพระคุณพระเจ้า ผู้ทรงนำเราเสมอมาโดยพระคริสต์ด้วยความมีชัย และทรงโปรดประทานกลิ่นหอมแห่งความรู้ของพระองค์ ให้ปรากฏด้วยตัวเราทุกแห่ง” (2 โครินธ์ 2:14)

    อาจารย์เปาโลได้บอกให้เรารู้ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้นว่าพระเจ้าทรงนำเราเสมอในการครอบครองแห่งชัยชนะในพระเยซูคริสต์ เราถูกเรียกเข้าสู่ชีวิตแห่งความสำเร็จ ความชื่นชมยินดี สุขภาพ ความชอบธรรม และความเป็นไปได้อันไม่สิ้นสุด สรรเสริญพระเจ้า!

คนที่บังเกิดใหม่ ครอบครองเหนือซาตานและสิ่งที่ไม่ดีในชีวิต บางคนอาจกล่าวว่า “แต่ประสบการณ์ของฉันไม่ได้เป็นเหมือนชีวิตที่มีชัยชนะเลย แต่จริงๆแล้วเป็นตรงกันข้าม” สิ่งแรกที่คุณจำเป็นต้องยอมรับก็คือว่าชีวิตแห่งชัยชนะนั้นเป็นสิทธิของผู้เชื่อทุกคน อย่างไรก็ตามจะต้องใช้ความเข้าใจ และการเดินแห่งความเชื่อในการมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่นี้ พระเจ้าทรงเป็น “พระเจ้าแห่งความเชื่อ” พระองค์กระทำโดยความเชื่อ และในฐานะที่เป็นทายาทของพระองค์ เราต้องทำเช่นเดียวกัน พระคัมภีร์กล่าวว่า โดยปราศจากความเชื่อแล้วไม่สามารถทำให้พระเจ้าพอพระทัยได้ (ฮีบรู 11:6) เราเดินโดยความเชื่อ ไม่ใช่โดยการมองเห็น หรือการรับรู้สัมผัส (2 โครินธ์ 5:7) ความเชื่อคือการดำเนินชีวิตอยู่ในพระคำและโดยพระคำ

เป็นน้ำพระทัยและความปรารถนาของพระเจ้าที่คุณจะดำเนินชีวิตด้วยความชื่นชมยินดี ครอบครองและมีชัยชนะในทุกวันของชีวิตผ่านทางพระคำ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทำให้ข้าพระองค์มีชัยชนะเสมอในพระคริสต์ และสำหรับที่ทรงประทานสติปัญญาในการเกิดผลดีในทุกสิ่ง เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองค์ ข้าพระองค์มีชีวิตในสุขภาพที่ดี ความรุ่งเรือง และความยินดีเสมอ เฉลิมฉลองชัยชนะของข้าพระองค์เหนือซาตาน โลกนี้ และสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดในชีวิต! ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงทำให้ข้าพระองค์เป็นชัยชนะ ไม่ว่าจะมีความยากลำบากเพียงใดก็ตาม ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 4:4; ยอห์น 16:33


Comments are closed