วันพุธที่ 5 มิถุนายน
ความเชื่อมีพื้นฐานอยู่บนพระคำ
Faith Is Based On The Word

“แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว จะไม่เป็นที่พอพระทัยเลย เพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้านั้น ต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนม์อยู่ และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จแก่คนเหล่านั้นที่แสวงหาพระองค์” (ฮีบรู 11:6)

     ความเชื่อกำลังให้แก่นสารแก่สิ่งที่มองไม่เห็น เป็นหลักฐานของความเป็นจริงที่มองไม่เห็น เราจัดการกับหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มองไม่เห็นผ่านทางความเชื่อ และเหตุผลเดียวที่คุณรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมีอยู่ก็คือพระคำของพระเจ้าบอกไว้เช่นนั้น ดังนั้นความเชื่อของคุณจึงมีพื้นฐานอยู่บนสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสไว้ ความเชื่อของคุณมีชีวิตขึ้นมาเมื่อพระเจ้าพูด

ยกตัวอย่างเช่น เหตุผลที่เราเชื่อว่าเมื่อเราอธิษฐาน พระเจ้าตอบนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราคิดหรือทึกทักเอาเองว่าพระองค์ตอบ แต่เพราะพระคำบอกว่าพระองค์ตอบ 1 ยอห์น 5:14 กล่าวว่า “และนี่เป็นความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์ คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ก็ทรงฟัง” พระคำของพระองค์เป็นพื้นฐานและความมั่นใจสำหรับความเชื่อของเรา พระคำของพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลงและหักล้างไม่ได้ นี่ถูกเรียกว่าความไม่ผิดพลาดของพระคำ นั่นคือสมบูรณ์แบบ เชื่อถือได้ และแน่นอน

เมื่อพระองค์บอกอับราฮัมว่า “เพราะเราให้เจ้าเป็นบิดาของประชาชาติมากมาย” มันไม่สำคัญว่าอับราฮัมและซาราห์ภรรยาของเขาจะแก่เกินกว่าที่จะมีลูกแล้ว มดลูกของซาราห์ตายไปแล้ว นั่นคือไม่ทำหน้าที่แล้ว เช่นเดียวกับร่างกายของอับราฮัม

อย่างไรก็ตามความเชื่อของอับราฮัมอยู่ในความไม่ผิดพลาดของพระคำของพระเจ้า พระคัมภีร์กล่าวว่า “และความเชื่อของท่านไม่ได้อ่อนแอ ท่าน (อับราฮัม) ไม่ได้พิจารณาดูสังขารของท่าน ซึ่งเปรียบเหมือนตายไปแล้ว เมื่อท่านมีอายุประมาณร้อยปีแล้ว และไม่คำนึงถึงครรภ์ของนางซาราห์ว่าเป็นหมัน ท่านไม่ได้หวั่นไหวแคลงใจในพระสัญญาของพระเจ้าผ่านทางความไม่เชื่อ แต่ท่านมีความเข้มแข็งในความเชื่อ จึงถวายพระสิริแด่พระเจ้า” (โรม 4:19-20) สาธุการแด่พระเจ้า!

พระคำของพระเจ้าไม่ได้กลับไปหาพระองค์อย่างว่างเปล่า ดังนั้นจงแสดงความเชื่อต่อสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสไว้โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่ความรู้สึกได้แสดงออกมา อย่าร้องขอ อย่าขี้ขลาด อย่ายอมแพ้! จงยืนยันถึงสิทธิ์ สิทธิประโยชน์ มรดก และพระพรของคุณในพระคริสต์ตามที่ระบุไว้ในพระคำ แม้ในตอนนี้จงกล่าวยืนยันอย่างกล้าหาญว่า “ฉันเดินในสุขภาพของพระเจ้า ฉันเดินในความอุดมสมบูรณ์ทางการเงิน ฉันเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จ ผู้ชนะ และกษัตริย์ในชีวิตนี้ และทุกสิ่งเป็นของฉัน!”

ฮีบรู 13:5-6 พูดว่า “พระองค์ได้ตรัสว่า…เพราะฉะนั้นเราอาจกล่าวด้วยความมั่นใจว่า…” พระคำของพระองค์เป็นพื้นฐานสำหรับการกล่าวสารภาพที่เต็มไปด้วยความเชื่อของเรา

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ความเชื่อของฉันมีชีวิต แข็งขัน และมีชัยเสมอ สถานการณ์สอดคล้องกับการกล่าวสารภาพที่เต็มไปด้วยความเชื่อของฉัน และฉันปกครอง ครอบครอง มีอำนาจเหนือโลกของฉันด้วยความเชื่อของฉัน ฉันได้ยึดครองความเป็นจริงนิรันดร์ของแผ่นดินของพระเจ้า เดินในพระพรอันบริบูรณ์ของข่าวประเสริฐของพระคริสต์! ชีวิตของฉันมีไว้เพื่อพระสิริของพระเจ้า ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 10:17; 2 โครินธ์ 4:13; กิจการ 20:32; โคโลสี 3:16;ฮีบรู 11:1


Comments are closed