จันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2016

ความเชื่อมาในพระคำ
Faith Comes In The Word

“…พระองค์จึงตรัสว่า “ถ้าพวกท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่ง ท่านก็จะสั่งต้นหม่อนนี้ได้ว่า ‘จงถอนขึ้นออกไปปักในทะเล’ และมันจะฟังท่าน” (ลูกา 17:5-6)

    พระเยซูเน้นย้ำว่าความเชื่อที่เล็กน้อยที่สุดสามารถทำให้เกิดผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่ได้ บางคนอาจกล่าวว่า “ฉันจะแน่ใจได้อย่างไรว่าฉันมีความเชื่อ แม้จะเป็นความเชื่อเพียงเล็กน้อยก็ตาม?” พระคำกล่าวว่า “…ขนาดความเชื่อ ที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่ท่าน” (โรม 12:3) สังเกตพระคำบอกว่า “ขนาดความเชื่อ” นั่นหมายความว่ามีระดับความเชื่อสำหรับทุกคน

เราทุกคนได้รับระดับความเชื่อเดียวกันเมื่อตอนบังเกิดใหม่ แต่สิ่งที่คุณทำกับความเชื่อของคุณนั้นเป็นสิ่งสำคัญ คุณจะต้องทำให้ความเชื่อนั้นเติบโตขึ้น บางคนทำให้ความเชื่อของพวกเขาเติบโตขึ้น บางคนไม่ได้ทำ พวกเขายังดำเนินชีวิตในระดับของความเชื่อเดิมหลังจากเป็นคริสเตียนมานานหลายปี คุณจะต้องฝึกฝนและพัฒนาความเชื่อของคุณโดยการใช้ความเชื่อนั้น

เมื่อคุณคิดว่าคุณมีความเชื่อไม่เพียงพอ คุณต้องได้ยินพระคำของพระเจ้ามากขึ้น พระคำจะทำให้เกิดความเชื่อในวิญญาณของคุณ คุณไม่ต้องดิ้นรนพยายามทำให้เกิดความเชื่อ เพียงได้ยินพระคำ และความเชื่อจะถูกปลุกเร้าในวิญญาณของคุณ “ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยิน และการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระวจนะของพระเจ้า” (โรม 10:17)

ชายหนุ่มเดินเข้ามาในคริสตจักรเมื่อหลายปีที่แล้ว โดยได้รับการเชื้อเชิญจากเพื่อนของเขาให้มา เขาเข้ามาด้วยความสงสัยและความไม่เชื่อเป็นอย่างมาก แต่เมื่อเขาได้ยินพระคำของพระเจ้าจากคำเทศนา เขาเริ่มต้นได้รับการเปลี่ยนแปลงหัวใจ เมื่อข้าพเจ้าได้พูดคุยกับเขาหลังการนมัสการ เขาบอกกับข้าพเจ้าว่า “ไม่รู้ยังไง ผมเชื่อในสิ่งที่อาจารย์เทศนา” เขาเชื่อเพราะว่าความเชื่อมาถึงเขาผ่านทางพระคำ

คุณอาจสังเกตว่าบางครั้งขณะที่คุณฟังพระคำของพระเจ้า บางทีอาจจะอยู่ในคริสตจักร หรืออยู่ตัวคนเดียวลำพังในการศึกษาพระคำส่วนตัว โลกทั้งใบดูเหมือนเล็กลง ความท้าทายทั้งหมดที่คุณกำลังเผชิญทันใดนั้นดูเหมือนไม่เป็นปัญหาอะไร เหตุผลก็คือพระคำของพระเจ้าได้เข้าไปในวิญญาณของคุณ ทำให้เกิดความเชื่อภายในคุณ ทุกครั้งที่คุณได้ยินพระคำของพระเจ้า วิญญาณของคุณจะได้รับกำลัง พระคำได้กลายเป็นจริงในวิญญาณของคุณ ทำให้คุณมีความรู้สึกของชัยชนะและการครอบครอง

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความเชื่อที่พระคำของพระองค์ผ่านลงมาในข้าพระองค์ในเวลานี้! ใส่พระคำของพระองค์ในใจของข้าพระองค์ และในปากของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ฟันฝ่าความท้าทาย เปลี่ยนสถานการณ์ ทำการอัศจรรย์ และเดินอย่างต่อเนื่องในชัยชนะ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 5:4; 2 เปโตร 1:1-3


Comments are closed