พุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2017
ความเชื่อมั่นคงของเราในพระคริสต์
Our Solid Front In Christ

“จงมีส่วนร่วมในความทุกข์ยากเหมือนทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์” (2 ทิโมธี 2:3)

    ในการเป็นคริสเตียน เรามีความเชื่อมั่นคงในพระคริสต์ พระวิญญาณของพระเจ้า ผ่านทางเปาโลได้พูดถึงสิ่งนี้ในโคโลสี 2:5 กล่าวว่า “เพราะว่าถึงแม้ตัวข้าพเจ้าไม่อยู่ แต่ใจก็อยู่กับท่านทั้งหลาย และมีความชื่นชมยินดีที่เห็นท่านอยู่กันอย่างเรียบร้อย และเห็นความเชื่อมั่นคงของพวกท่านในพระคริสต์” ในการเผชิญกับความท้าทายและศัตรูที่น่ากลัว เราต้องไม่กลัวหรือยอมแพ้ แต่เราต้องเผชิญซึ่งหน้า เพราะว่าเรามีความกล้าหาญ เราเป็นผู้ชนะในพระเยซูคริสต์

เป็นสิ่งที่ฉงนสำหรับผู้ที่ยังไม่เรียนรู้ฝ่ายวิญญาณว่าเราจะเผชิญกับความท้าทายและวิกฤติในชีวิตได้โดยที่ยังมีความเบิกบานในวิญญาณ เต็มด้วยความยินดีและสรรเสริญพระเจ้าได้ นั่นก็เพราะว่าเราได้รู้ว่า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ชัยชนะของเราต้องตามมาอย่างแน่นอน เราได้ถูกกำหนดให้ชนะเสมอ เราไม่เคยเสียเปรียบ พระเยซูตรัสว่า “เราบอกเรื่องนี้กับพวกท่าน เพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเรา ในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยาก แต่จงมีใจกล้าเถิด เพราะว่าเราชนะโลกแล้ว” (ยอห์น 16:33)

คนที่ไม่ยืนหยัดอยู่ ด้วยความเชื่อมั่นคงในท่ามกลางปัญหา ได้เพิกเฉยต่อพระคำและเดินในความกลัวและความไม่เชื่อ แต่นั่นไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับคุณ ชีวิตคริสเตียนที่แท้จริงไม่ได้เป็นชีวิตที่ต้องดิ้นรน ล้มเหลวหรือพ่ายแพ้ แต่เป็นชีวิตของพระสิริที่เพิ่มขึ้นเสมอ และความท้าทายของเราเป็นเหมือนขนมปัง พระคำเรียกวิกฤติที่เราเผชิญว่าเป็น “ความยากลำบากเล็กน้อย” เพราะว่าเราเกิดมาเพื่อมีชัยชนะ “เพราะว่าความยากลำบากชั่วคราวและเล็กน้อยของเรา จะทำให้เรามีศักดิ์ศรีนิรันดร์มากมายอย่างไม่มีที่เปรียบ” (2 โครินธ์ 4:17)

ไม่มีสิ่งใดในชีวิตหรือความตายที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อชนะคุณ ดังนั้นจงเข้มแข็ง อดทนความทุกข์ยากเหมือนกับทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์ เชิดหน้าขึ้น อกผายไหล่ผึ่ง ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณหรือรอบตัวคุณ คงรักษาความเชื่อของคุณไว้ในพระคำของพระเจ้าและมีชัยชนะ

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับชัยชนะและชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่ข้าพระองค์มีในพระคริสต์ พระคำของพระองค์ทำให้ข้าพระองค์มีชัยชนะเสมอ และโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพระองค์จำเริญขึ้นในทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ทำ และความเชื่อของข้าพระองค์มีชัยชนะเสมอ เพื่อถวายเกียรติแด่พระนามของพระองค์ ข้าพระองค์ได้รับการยกชู เสริมกำลัง เต็มด้วยความยินดีและสันติสุขเสมอไป เพราะว่าผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าทรงสถิตภายในข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 6:10-13; 2 ทิโมธี 2:1


Comments are closed