ศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2018

ความเชื่อคือกุญแจ
FAITH IS KEY

โดยความเชื่อ เมื่ออับราฮัมได้รับการทรงเรียกให้ออกเดินทางไปยังที่ที่ท่านจะรับเป็นมรดก ท่านก็เชื่อฟังและเดินทางออกไปโดยไม่รู้ว่าจะไปที่ไหน (ฮีบรู 11:8)

     พระคัมภีร์บรรยายว่าอับราฮัมเป็นบิดาแห่งความเชื่อ เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาในปฐมกาล 17:5 ว่า “… เพราะเราให้เจ้าเป็นบิดาของประชาชาติมากมาย” อับราฮัมเชื่อแม้ว่าเขาจะยังคงไม่มีบุตรและทั้งหมดที่เขามีก็คือทาส แต่ด้วยวิญญาณแห่งความเชื่อ เขาจับกุมสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัส กล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อ และเดินในความเป็นจริงของมัน

อีกครั้งหนึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาให้เดินทางไปยังสถานที่ที่ไม่รู้จักซึ่งจะกลายเป็นบ้านของเขา ทั้งหมดที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาคือ “ไป” และไม่มีคำแนะนำอื่นใด ๆ อีก อับราฮัมก็ก้าวออกไป อับราฮัมไม่ได้ถามว่า “ข้าพระองค์จะเริ่มต้นการเดินทางครั้งนี้ไปถึงจุดหมายที่ไม่รู้จักได้อย่างไร? ข้าพระองค์ควรจะไปทางทิศเหนือ, ทิศใต้, ทิศตะวันออก หรือทิศตะวันตก? ” ไม่! ฮีบรู 11: 8 กล่าวว่า “โดยความเชื่อ เมื่ออับราฮัมได้รับการทรงเรียกให้ออกเดินทางไปยังที่ที่ท่านจะรับเป็นมรดก ท่านก็เชื่อฟังและเดินทางออกไปโดยไม่รู้ว่าจะไปที่ไหน” อับราฮัมจึงออกเดินทางโดยความเชื่อ!

ฮีบรู 11:9 กล่าวว่า “โดยความเชื่อ ท่านได้อาศัยในแผ่นดินแห่งพระสัญญาเหมือนเป็นคนต่างด้าว โดยพักอยู่ในเต็นท์ร่วมกับอิสอัคและยาโคบผู้เป็นทายาทตามพระสัญญาเดียวกันนั้น” กล่าวอีกนัยหนึ่งคือขณะที่เขาเดินทางไปไม่ว่าเขาจะตั้งเต็นท์หรืออาศัยอยู่กับครอบครัวของเขาในเวลาใดก็ตาม เขาก็ดำเนินชีวิตอยู่กับพระเจ้าโดยความเชื่อบนพื้นฐานของสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสไว้กับเขา

กาลาเทีย 3:7 บอกเราว่าคนทั้งหลายที่มาจากความเชื่อนั้นเป็นบุตรของอับราฮัม ซึ่งหมายความว่าเราจะทำตามแบบอย่างของเขา ดังนั้นชีวิตของเราจึงเป็นชีวิตแห่งความเชื่อ ความเชื่อคือสกุลเงินที่เราดำเนินการในแผ่นดินของพระเจ้า เราเป็นผู้ที่ถูกสร้างที่มีความเชื่อจากเชื้อสายของความเชื่อ พระคัมภีร์กล่าวว่า “เพราะว่าเราดำเนินโดยความเชื่อ ไม่ใช่โดยสิ่งที่มองเห็น” (2 โครินธ์ 5:7) ฮีบรู 11: 1 NLT กล่าวว่า “ความเชื่อคืออะไร? เป็นความมั่นใจด้วยความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราหวังกำลังจะเกิดขึ้น มันเป็นหลักฐานของสิ่งที่เรายังไม่เห็น ”

ความเชื่อคือการดำเนินชีวิตตามหลักการของพระเจ้า ไว้วางใจว่าพระองค์เป็นอย่างที่พระองค์ตรัสว่าพระองค์เป็น, พระองค์ทำสิ่งที่พระองค์ตรัสว่าพระองค์ทำ และพระองค์ได้ทรงประทานให้แก่คุณในสิ่งที่พระองค์ตรัสว่าพระองค์ได้ทรงประทานให้แก่คุณ ความเชื่อคือการทอดสมอของชีวิตของคุณไว้กับพระวจนะของพระเจ้า ไม่ยอมหันเหไปทางซ้ายหรือทางขวา ด้วยความแน่ใจอย่างมั่นใจว่าสิ่งที่คุณคาดหวังอย่างดีจะมาสู่ความเป็นจริงอย่างแน่นอน

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ขอบคุณพระองค์สำหรับโอกาสที่จะแสดงให้เห็นถึงความเชื่อของข้าพระองค์ และดำเนินชีวิตตามหลักการของแผ่นดินที่เปี่ยมด้วยพระสิริของเรา ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ และขณะที่ข้าพระองค์ปฏิบัติตามพระวจนะ ความเชื่อของข้าพระองค์ก็ถูกสร้างขึ้น, ถูกใช้ และมีพลังเพื่อความสำเร็จ, ความเจริญรุ่งเรือง, ชัยชนะ และการมีชัยอย่างต่อเนื่อง ความเชื่อของข้าพระองค์มีชีวิตและกำลังทำงานอยู่, ผลิตผลลัพธ์ที่น่าปรารถนา ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติมโรม 12:3; ฮีบรู 11:1-2


Comments are closed