วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน

ความเชื่อของคริสเตียน คือ การสามัคคีธรรม
Christianity-A Fellowship

“พระเจ้าทรงเป็นผู้ซื่อสัตย์ พระองค์ทรงเรียกพวกท่านให้สัมพันธ์สนิทกับพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (1 โครินธ์ 1:9)

     ความเชื่อของคริสเตียนที่แท้จริงหรือของแท้นั้นคือพระเจ้าทรงพระชนม์และกำลังทำงานอยู่ในมนุษย์ เป็นชีวิตของพระคริสต์ที่ดำเนินไปในร่างกายมนุษย์ นั่นคือความเป็นพระเจ้าที่ทำงานในมนุษยชาติ นี่คือสิ่งที่หลายคนไม่เข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อของคริสเตียน นั่นคือข้อเท็จจริงที่ว่าสิ่งนี้เป็นความสัมพันธ์ที่มีชีวิตกับพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ นี่คือสิ่งที่พระเยซูทำให้เป็นไปได้เพื่อเรา ซึ่งก็คือการสามัคคีธรรมกับพระเจ้า นั่นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คำที่รวมทุกอย่างที่เกี่ยวกับความเชื่อของคริสเตียนไว้ คือคำว่าการสามัคคีธรรม สิ่งอื่นๆทุกอย่างล้วนอยู่ในคำนี้

พระสิริที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคริสเตียนคือการสามัคคีธรรมกับพระเจ้า เมื่อคุณเข้ามาในความสัมพันธ์นั้น ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปสำหรับคุณ พระเยซูคริสตเจ้านำเราเข้าไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกัน การมีส่วนร่วม การเป็นหุ้นส่วน การรวมตัว และการเป็นพันธมิตรกับพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์! พระองค์ตาย ถูกฝัง และพระเจ้าทรงทำให้พระองค์เป็นขึ้นด้วยชีวิตแบบใหม่

พระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์ “…ทรงได้รับพระสิริและพระเกียรติเป็นมงกุฎ เพราะพระองค์สิ้นพระชนม์ด้วยความทุกข์ทรมาน ทั้งนี้โดยพระคุณของพระเจ้า พระองค์จึงได้ทรงชิมความตายเพื่อทุกคน” (ฮีบรู 2:9) พระองค์ทรงทำทุกสิ่งเพื่อนำเราเข้าไปสู่พระวิหารของพระเจ้าในสวรรค์ ตอนนี้เราเป็นผู้ร่วมส่วนในธรรมชาติของพระเจ้า พระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์ทรง “ทำให้เราเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์ และทรงให้เรานั่งด้วยกันกับพระองค์ในสวรรคสถานในพระเยซูคริสต์” พระองค์ทรงนำเราเข้ามาหาพระองค์เอง

ตอนนี้จากสถานที่นั้นในพระองค์และผ่านทางพระองค์คุณกำลังครอบครองในชีวิต ความเชื่อของคริสเตียนเป็นเรื่องของสิ่งนี้ นั่นคือการงานของพระเจ้าในมนุษย์ เป็นการเรียกเข้าไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้า คุณมีชีวิตของพระเจ้า และคุณอยู่ในสามัคคีธรรมนิรันดร์กับพระองค์ นี่เป็นประสบการณ์จริง พระองค์ทรงพำนักอยู่ในตัวคุณเพื่อให้คุณดำเนินชีวิตในและผ่านทางพระองค์ จงทำความรู้จักกับความเป็นจริงของความสัมพันธ์นี้และดำเนินชีวิตไปไกลกว่าเรื่องของศาสนา ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่ข้าพระองค์มีในพระคริสต์และการสามัคคีธรรมนิรันดร์ที่ข้าพระองค์มีและเพลิดเพลินกับพระองค์ ข้าพระองค์ทำงานในความเป็นหนึ่งเดียวกันนี้และดำเนินชีวิตที่พระองค์ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อข้าพระองค์ก่อนที่จะวางรากฐานของโลก นั่นคือชีวิตแห่งความก้าวหน้า ความสำเร็จ สันติสุข และความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเรื่องของศาสนา อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 1:3; 1 ยอห์น 5:11-13; โรม 8:11


Comments are closed