ความเชื่อก้าวไปบนพระคำ

จันทร์ ที่ 23 ตุลาคม 2017
ความเชื่อก้าวไปบนพระคำ
Faith Leaps On The Word
“ความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้ เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็น” (ฮีบรู 11:1)

     อับราฮัมมีอายุเจ็ดสิบห้าปีเมื่อพระเจ้าตรัสกับเขาว่า “เจ้าจงออกจากดินแดนของเจ้า จากญาติพี่น้องของเจ้า จากบ้านบิดาของเจ้า ไปยังดินแดนที่เราจะสำแดงแก่เจ้า” (ปฐมกาล 12:1) ในการเชื่อฟังพระเจ้า เขาได้ออกเดินทางไป ซึ่งในเวลานั้นดูเหมือนว่าไปที่ไหนก็ไม่รู้ เป็นตัวอย่างสำหรับเราถึงชีวิตของความเชื่อว่าเป็นอย่างไร ฮีบรู 11:8 บอกเราว่า “โดยความเชื่อ เมื่ออับราฮัมได้รับการทรงเรียกให้ออกเดินทางไปยังที่ที่ท่านจะรับเป็นมรดก ท่านก็เชื่อฟังและเดินทางออกไปโดยไม่รู้ว่าจะไปที่ไหน”

ความเชื่อนั้นเป็นสิ่งที่คุณต้องก้าวไปบนพื้นฐานแห่งพระคำของพระเจ้าเท่านั้น เมื่อพระองค์บอกให้คุณทำบางสิ่ง คุณก็ทำสิ่งนั้นโดยไม่ต้องถามพระองค์ว่า “อย่างไร?” นี่คือสิ่งที่อับราฮัมได้กลายเป็นผู้รับโลกนี้เป็นมรดก และได้ชื่อว่า “บิดาแห่งความเชื่อ” พระเจ้าได้ประทานโลกทั้งใบนี้ให้แก่เขา เพราะว่าเขามีความคิดในเรื่องของความเชื่อที่ถูกต้อง เขาคงคิดว่าโลกนี้เป็นของพระเจ้าอยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่สำคัญว่า พระเจ้าจะบอกให้ไปที่ไหน พระองค์จะอยู่ที่นั่นเพื่ออวยพรเขา

ความเชื่อก้าวไปบนพระคำ เรื่องราวของคนง่อยที่ลิสตรา บันทึกไว้ในกิจการ 14:8-10 เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดอีกตอนหนึ่ง “ที่เมืองลิสตรามีชายคนหนึ่งนั่งอยู่ใช้เท้าไม่ได้ เขาเป็นง่อยตั้งแต่กำเนิด และยังไม่เคยเดินเลย คนนั้นนั่งฟังเปาโลพูดอยู่ เปาโลจึงจ้องดูเขา เห็นว่ามีความเชื่อพอที่จะได้รับการรักษาโรค จึงร้องสั่งด้วยเสียงดังว่า “จงลุกขึ้นยืนตรง” คนง่อยนั้นก็กระโดดขึ้นและเดินไป”

จินตนาการถึงการตอบสนองด้วยความเชื่อของชายคนนี้ ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นง่อยมาตั้งแต่เกิด เขากระโดดและเดินไปเมื่อเปาโลกล่าวว่า “จงลุกขึ้นยืนตรง!” เขาไม่ได้ถามว่า “คุณจะคาดหวังให้ผมทำอย่างนั้นได้อย่างไรในเมื่อผมเป็นง่อย?” ไม่! เขาเพียงแต่ปฏิบัติตามพระคำ

คุณควรจะตอบสนองแบบเดียวกันทุกครั้งที่คุณได้รับพระคำของพระเจ้า ในฐานะพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม ความเชื่อเป็นวิถีชีวิตของคุณ ตระหนักและทำอย่างสม่ำเสมอในสิ่งที่พระคำได้กล่าวไว้ไม่ว่าจะตรงกันข้ามกับสภาพแวดล้อมก็ตาม คุณจะมีชัยชนะเสมอไป
คำอธิษฐาน

     ขอบพระคุณพระบิดาสำหรับพระคำของพระองค์และความสามารถของพระคำที่จะทำสิ่งที่ได้กล่าวไว้แล้วให้เกิดขึ้นในชีวิตของข้าพระองค์! ความเชื่อของข้าพระองค์เพิ่มขึ้นและเข้มแข็งขึ้นในขณะที่ข้าพระองค์ภาวนาพระคำของพระองค์ สติปัญญาของพระองค์เพิ่มขึ้นในข้าพระองค์เพื่อที่จะทำตามพระคำของพระองค์และมีประสบการณ์กับพระคุณที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มีสง่าราศีมากยิ่งขึ้นไป ในนามพระเยซู อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 11:6; โรม 12:3