อังคาร ที่ 24 เมษายน 2018
ความเข้าใจเป็นเรื่องสำคัญ
Understanding Is Important

“ปัญญาเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ฉะนั้นจงเอาปัญญา แม้เจ้าจะได้อะไรก็ตาม จงเอาความเข้าใจไว้” (สุภาษิต 4:7 ThaiKJV)

    ปัญญาเป็นสิ่งที่สำคัญ ความเข้าใจก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกัน นั่นเป็นสาเหตุที่พระคัมภีร์เขียนว่า “…ฉะนั้นจงเอาปัญญา แม้เจ้าจะได้อะไรก็ตาม จงเอาความเข้าใจไว้” สิ่งที่สวยงามเกี่ยวกับพระวิญญาณแห่งปัญญา คือ พระองค์ไม่ได้มาเพียงลำพัง ในสุภาษิต 8:14 (ThaiKJV) ปัญญากล่าวว่า “เรามีคำหารือและสติปัญญา เรามีความเข้าใจ เรามีกำลัง” ปัญญานำมาซึ่งความเข้าใจ บางครั้งผู้คนมีคำถามที่ต้องการคำตอบ แต่พระวิญญาณแห่งปัญหาให้คุณเข้าใจในข้อลึกลับและความลับ พระองค์ทรงให้สายตาแห่งความเข้าใจของคุณสว่างไสว

พระเยซูเน้นถึงความสำคัญของความเข้าใจเมื่อพระองค์ตรัสคำอุปมากับประชาชนเกี่ยวกับผู้หว่านพืช ผู้ซึ่งออกไปหว่านเมล็ดของเขา เมื่อเขาหว่าน บางเมล็ดก็ตกริมทาง พระเยซูอธิบายว่า เมล็ดที่ตกริมทางนั้นเป็นตัวแทนของคนที่ได้ยินพระวจนะแต่ไม่เข้าใจ พระคำเข้าไปในใจ แต่พระเยซูบอกว่าเพราะเขาไม่เข้าใจ มารร้ายก็มาฉวยเอาสิ่งที่หว่านในใจเขานั้นไปเสีย (มัทธิว 13:19 ThaiKJV)

ทุกวันนี้ผู้คนทำสิ่งต่างๆ มากมายในคริสตจักรโดยปราศจากความเข้าใจที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น เมื่อร้องเพลงนมัสการ มีคนไม่มากนักที่จะใส่ใจในการเข้าใจภาษาหรือข้อความที่พวกเขากำลังนมัสการนั้น บางคนร้องเพลงนมัสการแต่มิได้เป็นการนมัสการที่แท้จริง แม้ว่าพวกเขาจะร้องเพลงและในใจของเขาคิดว่าเขานมัสการ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณร้องเพลง “เราเป็นทายาทของพระบิดา” นั่นอาจจะให้ความมั่นใจแก่คุณ คุณรู้สึกได้รับพระพร แต่นั่นก็ไม่ใช่การนมัสการ

เพลงนมัสการเกี่ยวข้องกับพระเจ้า พระเยซู และพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพลงที่เกี่ยวกับ “ข้าขอมอบถวาย” ไม่ใช่เพลงนมัสการสำหรับคนที่ถูกสร้างใหม่ แต่เป็นเพลงสำหรับคนบาปที่กลับมาหาพระคริสต์ คุณได้ยอมจำนนหมดแล้วเมื่อคุณประกาศว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตคุณ คุณไม่จำเป็นต้องยอมจำนนอีกครั้ง

คุณเห็นแล้วใช่ไหมว่าความเข้าใจเป็นเรื่องที่สำคัญ ? ปราศจากความเข้าใจ ความสำเร็จ ความจำเริญของพันธกิจจะถูกจำกัด สิ่งที่คุณต้องการคือเติบโตในปัญญา ปัญญาจากพระเจ้า ซึ่งจะได้รับผ่านการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระคำของพระเจ้า ยอมจำนนตัวคุณทั้งหมดให้พระวิญญาณโดยสมบูรณ์ ศึกษาและใคร่ครวญพระคำพระเจ้าทุกวัน และคุณจะได้รับการเติมด้วยความรู้แห่งน้ำพระทัยพระเจ้า ในปัญญาทุกอย่างและความเข้าใจฝ่ายวิญญาณอยู่เสมอ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    พระคำของพระเจ้าอยู่ในตัวฉันอย่างมากมาย เป็นเหตุให้ฉันรู้และเดินในแผนการจากพระเจ้า ฉันได้รับการเติมเต็มด้วยความรู้แห่งน้ำพระทัยพระเจ้าในปัญญาทุกอย่างและด้วยวิญญาณแห่งความเข้าใจ สาธุการแด่พระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: อิสยาห์ 11:2; เอเฟซัส 1:17-18; ลูกา 8:10


Comments are closed