พุธ ที่ 14 มกราคม 2015

ความเข้าใจฝ่ายวิญญาณผ่านทางพระคำ
Spiritual Understanding Through The Word

“เพราะเหตุนี้นับตั้งแต่วันที่เราได้ยิน เราก็ไม่ได้หยุดในการที่จะอธิษฐานขอเพื่อท่าน ให้ท่านเพียบพร้อมด้วยความรู้ถึงพระทัยของพระองค์ ในสรรพปัญญาและในความเข้าใจฝ่ายวิญญาณ” (โคโลสี 1:9)

    มีเรื่องของการเข้าใจฝ่ายวิญญาณ แต่น่าเศร้าใจที่หลายคนขาดความสำคัญของความดีฝ่ายวิญญาณ หลายคนดำเนินชีวิตในความเข้าใจของโลกของมนุษย์หรือฝ่ายเนี้อหนัง เมื่อคุณพูดกับคนแบบนั้น คุณสามารถเข้าใจได้ว่าทำไมพวกเขาจึงมีเหตุผลที่ต่างออกไป พวกเขาคิดในมุมมองของโลกนี้เท่านั้น เพราะว่าพวกเขาขาดความเข้าใจฝ่ายวิญญาณ ความเข้าใจฝ่ายวิญญาณมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ และประทานให้กับคุณผ่านทางพระคำ

ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น คำว่า “ความรู้” ซึ่งแปลมาจากคำในภาษากรีกว่า “Sunesis” คือการแปลความ วิธีคิด แนวความคิด ดังนั้นในข้อนี้อาจารย์เปาโลกำลังพูดถึงความเข้าใจในรูปแบบหนึ่ง ความเข้าใจที่ได้รับการเปิดเผย ซึ่งพระคำของพระเจ้าได้ให้แก่เรา! นี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณจึงจำเป็นที่จะต้องอ่านพระคำของพระเจ้า ศึกษา เรียนรู้ และทำให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจพระคำนั้น! สิ่งนี้จะทำให้คุณได้รับบุคลิกลักษณะที่พระเจ้าต้องการให้คุณมี จะทำให้คุณมีวิญญาณที่ฉลาดและสามารถแยกแยะถูกผิดได้

สิ่งสวยงามอีกส่วนหนึ่งในเรื่องนี้ก็คือว่าพระเจ้าไม่เพียงแต่ยกเราขึ้นเพื่อโลกนี้เท่านั้น ทั้งหมดที่พระองค์ได้ทำในเรา การตั้งโปรแกรมของพระองค์ในเราผ่านทางพระคำ ก็เพื่อสำหรับยุคที่จะมาถึง ดังนั้นถ้าคุณไม่มีความเข้าฝ่ายวิญญาณ ความเข้าใจถึงความจริงแห่งอาณาจักรของพระเจ้าขณะที่คุณอยู่ในโลกนี้ คุณจะอยู่ในโลกที่กำลังจะมาถึงได้อย่างไร? ดังนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องเรียนรู้พระคำด้วยความตื่นเต้น มีความหิวกระหายสำหรับพระคำ บางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมคุณถึงได้ทุ่มเทให้กับพระคำ ทำให้พวกเขารู้ว่าเหตุผลเนื่องจากพระคำของพระเจ้านั้นคือทุกสิ่ง

ด้วยพระคำของพระเจ้าภายในคุณ ไม่สำคัญว่าคุณจะต้องการอะไรในโลกนี้ คุณสามารถได้รับมัน! ความปรารถนาสูงสุดของพระเจ้าไม่ใช่เพื่อที่จะประทานบ้าน รถยนต์ การงาน หรือเงินทองให้กับคุณ สิ่งที่พระองค์ต้องการคือพระคำของพระองค์ในวิญญาณของคุณ เพราะว่าด้วยสิ่งนั้นคุณสามารถได้รับหรือสร้างสิ่งใดก็ได้

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณพระองค์สำหรับของประทานอันล้ำค่าของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ที่ประทานความเข้าใจฝ่ายวิญญาณแก่ข้าพระองค์ และทำให้ข้าพระองค์อยู่บนทางที่ถูกต้องของชีวิต ข้าพระองค์เดินในความชอบธรรมและการครอบครอง สามารถมองเห็นสิ่งที่ลึกลับและความลับแห่งอาณาจักรของพระองค์ และข้าพระองค์ดำเนินชีวิตเหนืออิทธิพลของโลกนี้ เพราะว่าข้าพระองค์ดำเนินชีวิตในพระคำของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กิจการ 20:32; เอเฟซัส 1:17-18


Comments are closed