อาทิตย์ ที่ 23 กันยายน 2018
ความเข้าใจของพระเจ้า
DIVINE INSIGHT

“… เพื่อให้ท่านเต็มเปี่ยมด้วยความรู้เรื่องพระประสงค์ของพระองค์โดยสรรพปัญญาและความเข้าใจฝ่ายจิตวิญญาณ” (โคโลสี 1:9)

   ถ้าคุณจะดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะ, เจริญรุ่งเรือง และเปี่ยมด้วยพระสิริ คุณต้องรู้, เข้าใจ และดำเนินชีวิตด้วยพระวจนะของพระเจ้าซึ่งเป็นพระปัญญาของพระเจ้า หลายคนผิดพลาดในเรื่องนี้ และทำการอยู่นอกพระปัญญาของพระเจ้า เนื่องจากพวกเขาไม่รู้พระวจนะของพระเจ้า

ในมัทธิว 22:29 พระเยซูตรัสกับพวกยิวว่า “…ท่านทั้งหลายผิดแล้ว เพราะท่านไม่รู้พระคัมภีร์…” ความรู้ในพระวจนะของพระเจ้าทำให้เกิดพระปัญญาของพระเจ้าในตัวคุณเพื่อที่จะรู้, พูด และทำสิ่งที่ถูกต้อง, ถูกเวลา เพื่อพระประสงค์ของพระเจ้า

ปัญญาคือความเข้าใจของพระเจ้าซึ่งนำไปสู่ความเป็นจริง สิ่งนี้เป็นพลังที่ทำงานอยู่ในคุณ ทำให้คุณเดินด้วยความเข้าใจของพระเจ้าในน้ำพระทัยที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าเพื่อชีวิตของคุณ และพระวิญญาณเป็นผู้ที่ทำงานอยู่ในคุณเพื่อผลิตพลังแห่งสติปัญญานั้นในชีวิตของคุณ พระองค์เป็นผู้นั้นที่เติมคุณด้วยพระปัญญาของพระเจ้า เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณแห่งสติปัญญา

ใครๆก็สามารถทำตัวเหมือนเป็นคนฉลาดได้ บางคนอาจพูดเก่งและฉลาด แต่นั่นไม่ได้ทำให้พวกเขาฉลาด เคยมีคนกล่าวไว้ว่า “คนสูงอายุนั้นฉลาดมาก เพราะว่าพวกเขามีประสบการณ์มาก” แต่นั่นไม่เป็นความจริง คนสูงอายุไม่ได้ฉลาดเสมอไป (โยบ 32:9)

คนสูงอายุอาจมีประสบการณ์ซึ่งทำให้เข้าใจเบื้องหลัง แต่สิ่งที่ทำให้คุณได้เปรียบในชีวิตคือความเข้าใจของพระเจ้าในความล้ำลึกและความลับซึ่งได้ถูกประทานให้แก่คุณโดยพระวิญญาณผ่านทางพระวจนะ การเข้าใจเบื้องหลังคือสติปัญญาหลังจากที่เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นแล้ว แต่ความเข้าใจคือความสามารถที่จะเข้าใจความจริงที่ซ่อนอยู่ เป็นสติปัญญาสำหรับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ และนั่นคือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องมีซึ่งก็คือ ไหวพริบ (Phronesis) นี่เป็นสติปัญญาแบบเดียวกับที่พระเจ้าทรงประทานให้กับซาโลมอน เป็นสติปัญญาในทางปฏิบัติ นี่เป็นมากกว่าความสามารถทางจิตใจหรือความรู้ แต่เป็นความคิดที่พิเศษที่ทำให้คุณเห็น, คิด, พูด และทำสิ่งต่าง ๆ อย่างถูกต้อง

พระคัมภีร์ป่าวประกาศว่าพระคริสต์ทรงเป็นสติปัญญาจากพระเจ้าสำหรับเรา จงกล่าวยืนยันในสิ่งนี้ จงป่าวประกาศว่า “พระคริสต์ทรงเป็นพระปัญญาของฉัน ฉันมีความเข้าใจในความล้ำลึกและความลับ ฉันรู้ว่าสิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นได้อย่างไร และฉันรู้วิธีที่จะจัดการกับสภาพแวดล้อมในชีวิตให้สอดคล้องกับน้ำพระทัยที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าสำหรับชีวิตของฉัน” ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

   พระวิญญาณของพระเจ้าได้เจิมความคิดของฉันให้คิดด้วยความคิดของพระคริสต์ ฉันมีความเข้าใจในความล้ำลึกและความลับต่าง ๆ ฉันรู้และเดินในน้ำพระทัยที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าในสติปัญญาและความเข้าใจฝ่ายวิญญาณทุกอย่าง ฉันถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของสติปัญญาเพื่อที่จะพูดและทำสิ่งที่ถูกต้อง, ด้วยวิธีที่ถูกต้อง เพื่อพระสิริและพระประสงค์ของพระเจ้า ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม ยากอบ 1:5; 2 ทิโมธี 3:15; 1 โครินธ์ 3:19


Comments are closed