วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน
ความเกรงกลัวพระเจ้านั้นไม่เพียงพอ
It’s Not Enough To Be “God-fearing”

“อย่าประหลาดใจที่เราบอกท่านว่าพวกท่านต้องเกิดใหม่” (ยอห์น 3:7)

     บางครั้งมีคนที่ถูกคนอื่นบรรยายว่าเป็นคนที่ “เคร่งศาสนา” หรือ “เกรงกลัวพระเจ้า” ถึงแม้ว่าพวกเขายังไม่ได้บังเกิดใหม่ แต่การเคร่งศาสนาหรือความเกรงกลัวพระเจ้านั้นไม่เหมือนกับการบังเกิดใหม่

ในกิจการ 10 เราพบกรณีที่น่าสนใจที่สุดของการกลับใจใหม่ นั่นคือการกลับใจใหม่ของโครเนลิอัส ซึ่งเป็นชายที่ “เคร่งศาสนา” มาก ในความเป็นจริงพระคัมภีร์กล่าวว่าเขา “และครอบครัวเป็นคนเคร่งศาสนาและเกรงกลัวพระเจ้า ท่านให้ทานแก่ประชาชนอย่างมากมายและอ้อนวอนพระเจ้าอยู่เสมอ” (กิจการ 10:2) ช่างเป็นคำอธิบายที่น่าทึ่ง!

เขาเป็นคนใจดี มีเมตตา และ “เกรงกลัวพระเจ้า” นั่นคือมีชีวิตแห่งการอธิษฐานที่คงเส้นคงวาและต่อเนื่อง เขาเป็นคนชอบธรรม (กิจการ 10:22) และเขาเห็นนิมิตด้วย “เวลาประมาณบ่ายสามโมง นายร้อยคนนั้นเห็นนิมิตชัดเจนว่ามีทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเจ้ามาหาตน…” (กิจการ 10:3) ถึงกระนั้นเขาก็ยังไม่รอด นั่นคือเขาไม่ได้บังเกิดใหม่ ทูตสวรรค์ต้องบอกเขาว่า “บัดนี้จงใช้คนไปเมืองยัฟฟา เชิญซีโมนที่เรียกว่าเปโตรมา …เขาจะบอกเจ้าว่าเจ้าควรทำอะไร” (กิจการ 10:5-6)

อในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเรา พระเยซูไม่ได้ให้รายละเอียดเมื่อพระองค์พูดกับนิโคเดมัส พระองค์พูดว่า “พวกท่านต้องเกิดใหม่” พระองค์ไม่ได้พูดว่าถ้าคุณ “เกรงกลัวพระเจ้า” ก็ใช้ได้แล้ว พระองค์ใช้คำว่า “บังเกิดใหม่” เพื่อแสดงถึงความจำเป็นสำหรับการบังเกิดใหม่ของวิญญาณของมนุษย์ บางครั้งเราพบคนแบบโครเนลิอัส พวกเขามีชื่อเสียงที่ดีและมีคุณธรรม แต่การได้รับการกล่าวถึงอย่างดีจากคนอื่นไม่ได้ทำให้ได้รับความรอดจากพระเจ้า

นี่คือเหตุผลที่เราประกาศข่าวประเสริฐ ข่าวประเสริฐเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ นั่นคือสิ่งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณได้ทำหรือสิ่งที่คุณไม่ได้ทำ สิ่งนี้เกี่ยวกับพระคริสต์และสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อคุณ ซึ่งถ้าคุณยอมรับก็เพียงพอแล้ว หลังจากนั้นความรอดก็เป็นของคุณ พระคัมภีร์กล่าวว่า “และโดยพระองค์ (พระเยซู) นี้เอง ทุกคนที่เชื่อจะพ้นโทษบาปได้ทุกอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้โดยธรรมบัญญัติของโมเสส” (กิจการ 13:39)

ในกรณีที่คุณซึ่งกำลังอ่านสิ่งนี้ในวันนี้เป็นเหมือนโครเนลิอัส คุณจำเป็นต้องได้รับถ้อยคำซึ่งจะทำให้คุณสามารถรอดได้ ถ้อยคำเหล่านั้นอยู่ในโรม 10:9 ซึ่งบอกว่า “…คือว่าถ้าท่านจะยอมรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในใจว่าพระเจ้าได้ทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด” นี่เป็นวิธีการของพระคัมภีร์ในการได้รับความรอด

คำอธิษฐาน

     พระบิดาในสวรรค์ที่รัก ข้าพระองค์ขอบพระคุณตลอดไปสำหรับความรอดของวิญญาณข้าพระองค์ด้วยการกล่าวยอมรับด้วยปากของข้าพระองค์ว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในหัวใจของข้าพระองค์ว่าพระองค์ได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย และวันนี้ข้าพระองค์อธิษฐานให้คนทั่วโลกที่ยังไม่ได้รับความรอดเพื่อความสว่างของข่าวประเสริฐแห่งพระสิรินี้จะส่องสว่างในหัวใจเพื่อความรอดของพวกเขา ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มาระโก 8:36-37; ยอห์น 3:3; กิจการ 13:38-39;โรม 1:16


Comments are closed