อังคาร ที่ 6 กันยายน 2016

ความอัศจรรย์ของพระคำของพระองค์

The Wonder Of His Word

“คำของเราซึ่งออกไปจากปากของเรา จะไม่กลับมาสู่เราเปล่า แต่จะสัมฤทธิ์ผลซึ่งเรามุ่งหมายไว้ และให้สิ่งซึ่งเราใช้ไปทำนั้นจำเริญขึ้นฉันนั้น” (อิสยาห์ 55:11)

    คงเป็นสิ่งที่ดูเหมือนว่าแปลกอย่างมากที่คิดว่าคนที่ไปโบสถ์ไม่มีเวลาที่จะฟังพระคำของพระเจ้า บางคนรักเสียงเพลง เพลิดเพลินไปกับเพลงที่บรรเลงในโบสถ์หลังจากนั้นก็ออกจากโบสถ์ไป พวกเขาไม่รอฟังคำเทศนา เพราะว่าพวกเขาไม่ให้คุณค่ากับพระคำนั้น

พระคำของพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก ในการให้คุณค่ากับพระคำคือการยกย่องพระเยซู เพราะว่าพระเยซูคือพระคำที่มีชีวิต พระคัมภีร์กล่าวว่า “ธารพระกรจะไม่ขาดไปจากยูดาห์ ทั้งไม้ถือของผู้ปกครองจะไม่ขาดไปจากหว่างเท้าของเขา จนกว่าชีโลห์จะมา และชนชาติทั้งหลายจะเชื่อฟังผู้นั้น” (ปฐมกาล 49:10) เมื่อมีการสอนพระคำของพระเจ้าในโบสถ์ ไม่เพียงแต่เพื่อให้เราได้เรียนรู้จากพระคำหรือให้เราเชื่อและทำตามเท่านั้น แต่ยังเพื่อให้พระคำนั้นเกิดผลภายในเราอีกด้วย เป็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราจะได้รับจากพระคำของพระเจ้า ฮาเลลูยา!

ในขณะที่คุณฟังและเชื่อพระคำ ฤทธิ์เดชที่อยู่ภายในจะเกิดผลและเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ นั่นคือความล้ำลึกของพระคำที่ถูกกล่าวออกมา! การเทศนาพระคำของพระเจ้าทำให้สิ่งที่ได้กล่าวออกไปเกิดผลภายในคุณ พระคำของพระเจ้ามีฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่จะทำให้เกิดในสิ่งที่ได้กล่าวไว้ ซึ่งแตกต่างจากถ้อยคำของมนุษย์ ใครก็สามารถพูดอะไรก็ได้ แต่เมื่อเป็นพระคำของพระเจ้า ถ้อยคำนั้นก็จะมีฤทธิ์เดชที่ส่งผลกระทบต่อวิญญาณของมนุษย์ มีฤทธิ์แห่งการอัศจรรย์ของพระคำที่เกิดผล

ยกย่องพระคำ ให้พระคำเป็นสิ่งที่คุณชื่นชมมากที่สุดทุกครั้งที่คุณอยู่ในโบสถ์ เมื่อคุณรับพระคำ พระคำนั้นมีความสามารถที่จะทำให้คุณเป็นเหมือนกับสิ่งที่ได้กล่าวไว้ นั่นคือความอัศจรรย์ของพระคำพระเจ้า

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับฤทธิ์เดชแห่งการอัศจรรย์แห่งพระคำของพระองค์ ซึ่งรักษาคนป่วยและทำให้คนที่ตายเป็นขึ้นมา พระคำทำงานภายในข้าพระองค์และเพื่อข้าพระองค์เสมอ ทำให้เกิดผลในสิ่งที่ได้กล่าวไว้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 107:20; 1 ทิโมธี 4:15


Comments are closed