ศุกร์ ที่ 30 มกราคม 2015

ความสำเร็จไม่ใช่เหตุบังเอิญ
Success Is Not Accidental

“อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้า แต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการ แล้วเจ้าจะมีความจำเริญ และเจ้าจะสำเร็จผลเป็นอย่างดี” (โยชูวา 1:8)

    ในการประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นความพยายามของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจ การเมือง หรือการค้าขาย นั้นไม่ใช่เหตุบังเอิญ แต่จะต้องได้รับการเตรียมพร้อม อนาคตเป็นของผู้ที่เตรียมพร้อม คนที่ล้มเหลวในการวางแผนมีแนวโน้มที่แน่นอนในการวางแผนที่จะล้มเหลว นั่นหมายความว่าไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นเอง คุณทำสิ่งต่างๆ ให้เกิดขึ้น

สิ่งดีหลายอย่างสามารถเกิดขึ้นกับคุณตามเส้นทางของชีวิตโดยปราศจากการเตรียมตัวของคุณสำหรับสิ่งเหล่านั้น แต่นั่นเป็นการเก็บผลส้มที่หล่นจากต้นไม้ ผลที่ดีที่สุดไม่หล่นแบบนั้นทุกครั้ง คุณจะต้องเด็ดมันออกจากต้น ยกตัวอย่างเช่น คุณไม่ได้รอให้ความรอด “หล่น” มาที่คุณ แม้ว่าพระคัมภีร์บอกเราว่าพระเยซูทรงกระทำกิจแห่งความรอดให้สำเร็จบนไม้กางเขนและพร้อมไว้สำหรับทุกคน แต่บางคนก็จะยังคงไปนรกเพราะว่าพวกเขาไม่ยอมรับข่าวประเสริฐ นั่นไม่ใช่ความผิดของพระเจ้า แต่เป็นทางเลือกที่พวกเขาตัดสินใจที่จะไม่รับ

ในฐานะลูกของพระเจ้า คุณเป็นทายาทแห่งความสำเร็จ เพราะว่าพระบิดาในสวรรค์ของคุณเป็นความสำเร็จ พระเยซูคริสต์ทรงเป็นความสำเร็จ ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถเป็นอะไรที่น้อยกว่าได้ ความสำเร็จเป็นสิทธิ์ของคุณโดยกำเนิด อย่างไรก็ตามเพียงเพราะคุณมีกรรมพันธุ์แห่งความสำเร็จภายในคุณ ไม่ได้หมายความว่าคุณจะดำเนินชีวิตตามการทรงเรียกของคุณ คุณจะต้องทำบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ คุณจะต้องจัดการตัวคุณเอง วางแผนเตรียมพร้อมและดำเนินตามนั้น

ความสำเร็จและความล้มเหลวไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญหรือเรื่องลึกลับ ถ้าคุณปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในหลักการแห่งความสำเร็จตามพระคำของพระเจ้า อย่างที่ได้บันทึกไว้ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น คุณจะได้รับการรับประกันว่าจะมีประสบการณ์กับความสำเร็จที่ดีในทุกส่วนของชีวิตของคุณ อีกด้านหนึ่ง ผู้ที่ดำเนินชีวิตโดยปราศจากนิมิต วัตถุประสงค์ และทิศทาง จะต้องประสบกับความล้มเหลวในชีวิต ในเวลาหลายปีข้าพเจ้าได้บรรลุเป้าหมายของข้าพเจ้าทุกปี และเป็นสิ่งที่ไม่ยาก ข้าพเจ้าเลือกที่จะชนะและใช้หลักการแห่งความสำเร็จ ความสำเร็จไม่ใช่เรื่องบังเอิญ และไม่เพียงพอในการที่จะตั้งความหวังสำหรับความสำเร็จ คุณจะต้องทำให้มันเกิดขึ้นและมันก็จะเกิดขึ้น

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงนำข้าพระองค์ไปในทางแห่งชีวิต และนำข้าพระองค์ในในทางแห่งความสำเร็จที่เหนือธรรมชาติ และความรุ่งเรืองที่ถาวร ข้าพระองค์ทำให้ทางของข้าพระองค์จำเริญขึ้นและประสบกับความสำเร็จที่ต่อเนื่องเมื่อข้าพระองค์ภาวนาพระคำและกล่าวออกไปด้วยใจกล้าหาญ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 2:10; เยเรมีย์ 29:11


Comments are closed