พุธ ที่ 3 กันยายน 2014

ความสำเร็จและความยินดีของคุณคือความฝันของพระองค์
Your Success And Joy Are His Dream

“ข้าพเจ้าไม่ได้บ่นถึงเรื่องความขัดสน เพราะข้าพเจ้าจะมีฐานะอย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าก็เรียนรู้แล้วที่จะพอใจอยู่อย่างนั้น” (ฟิลิปปี 4:11)

    มีคนหนึ่งเคยถามข้าพเจ้าว่า “เป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีความยินดีตลอดเวลา?” ข้าพเจ้าตอบอย่างรวดเร็วว่า “ข้าพเจ้ายินดีตลอดเวลา!” เขาจึงถามต่อว่า “คุณไม่คิดว่านั่นไม่ค่อยจะเกินความจริงไปหน่อยหรือ?” ข้าพเจ้าตอบว่า “มันขึ้นอยู่กับว่าความจริงคืออะไรสำหรับคุณ” สำหรับบางคน ความจริงคือประสบการณ์ของมนุษย์ แต่ความจริงของเราคือพระคริสต์ ในพระคริสต์ เป็นไปได้ที่จะมีความยินดีทุกเวลา คุณสามารถมีความยินดีในทุกวัน และประสบความสำเร็จทุกวัน ไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับคุณ หรือรอบตัวคุณ เพราะว่านั่นคือความปรารถนาของพระเจ้าสำหรับคุณ พระองค์ต้องการให้คุณมีความยินดีและประสบความสำเร็จ

พระคัมภีร์กล่าวว่า “ท่านที่รัก ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีพลานามัยสมบูรณ์ และเจริญสุขทุกประการ อย่างจิตวิญญาณของท่านจำเริญอยู่นั้น” (3 ยอห์น 1:2) พระเยซูมา ดำเนินชีวิต สิ้นพระชนม์ ถูกฝัง และเป็นขึ้นมา ทั้งหมดนั้นเพื่อคุณ! พระองค์ทนทุกข์เพื่อที่คุณจะมีชีวิตในพระสิริของการทนทุกข์ของพระองค์ นั่นหมายความว่าคุณควรจะดำเนินชีวิตด้วยความยินดีทุกวัน ชื่นชมกับชีวิตของคุณ นั่นคือเหตุผลพระองค์ได้สิ้นพระชนม์ เพื่อที่คุณจะดำเนินชีวิตที่ดีที่สุด และเป็นความฝันของพระบิดา และประสบความสำเร็จในชีวิต ในทุกสิ่งที่คุณทำ ไม่ว่าจะต้องเผชิญความท้าทายอะไรก็ตาม

ยากอบ 1:2 กล่าวว่า “ดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้า เมื่อท่านทั้งหลายประสบความทุกข์ยากลำบากต่างๆ ก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดี” ความท้าทายที่มาถึงคุณได้อธิบายในพระคำของพระเจ้าว่าเป็น “ความทุกข์เพียงเล็กน้อย” “เพราะว่าการทุกข์ยากเล็กๆ น้อยๆ ของเรา ซึ่งเรารับอยู่ประเดี๋ยวเดียวนั้น จะทำให้เรามีศักดิ์ศรีถาวรมากหาที่เปรียบมิได้” (2 โครินธ์ 4:17) ไม่มีสิ่งใดที่สามารถมีชัยเหนือคุณได้ ความกดดันเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้น ซึ่งจะนำมาซึ่งสิ่งดีสำหรับคุณ! ปัญหาที่คุณพบที่ดูเหมือนจะมาทำลายความยินดีของคุณนั้นเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้น เป็นเหมือนกระดานกระโดดไปสู่การเลื่อนขั้นของคุณสู่สง่าราศีอีกระดับหนึ่ง

ดังนั้นจงปฏิเสธที่จะยอมต่อการกดดันและความยากลำบาก จัดการกับมันด้วยพระคำ เร้าความยินดีในพระเจ้าจากภายในวิญญาณของคุณและหัวเราะสู่ชัยชนะ ซาตานและสมุนของมันไม่สามารถอยู่ในบรรยากาศแห่งความยินดี ความรัก และเสียงหัวเราะได้ ดังนั้นจงดำเนินชีวิตในจุดที่สูงที่สุดอยู่เสมอโดยการรักษาหัวใจที่ยินดีไว้

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ชีวิตของข้าพเจ้าคือการสำแดงออกแห่งพระสิริของพระเจ้า ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตเป็นอิสระจากสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมรอบข้าง เพราะว่าข้าพเจ้ารู้ว่าจะเกิดผลดีในทุกสิ่งเพื่อข้าพเจ้า ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงมีความยินดีอยู่เสมอในพระเจ้า ตระหนักว่าข้าพเจ้าคือผู้ชนะตลอดชีวิต สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 8:28; 1 เปโตร 1:8


Comments are closed