จันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2016

ความสำเร็จที่ปราศจากการดิ้นรน
Success Without Struggle
“ฉะนั้นจึงยังมีการพำนักสะบาโตสำหรับชนชาติของพระเจ้า เพราะว่าผู้ใดที่ได้เข้าสู่การพำนักของพระเจ้าแล้ว ก็ได้พักงานของตน เหมือนพระเจ้าได้ทรงพักพระราชกิจของพระองค์” (ฮีบรู 4:9-10)

    สังเกตข้อความที่ขีดเส้นใต้ “เพราะว่าผู้ใดที่ได้เข้าสู่การพำนักของพระเจ้าแล้ว…” การพำนักคือการพักผ่อนในพระคริสต์ เป็นมากกว่าการพักผ่อนฝ่ายร่างกาย มันคือการพักผ่อนสำหรับจิตวิญญาณของคุณ ที่ซึ่งคุณไม่ต้องดิ้นรนหรือต่อสู้สำหรับสิ่งใดเลย ในฐานะผู้ที่บังเกิดใหม่ ทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จ ความรุ่งเรือง ชัยชนะ สุขภาพ และความยิ่งใหญ่ของคุณนั้น มีพร้อมแล้วในพระคริสต์ ดังนั้นคุณไม่ต้องดิ้นรนในชีวิตอีกต่อไป เพราะว่าคุณได้เข้าสู่การพำนักของพระเจ้าแล้ว

ยังมีคนอีกมากที่ไม่ได้ตระหนักถึงความจริงในข้อนี้ ดังนั้นจึงไม่สามารถเดินในตำแหน่งที่ได้เปรียบแห่งการพักผ่อนนี้ ในการงาน ธุรกิจ โครงการ หรือแม้แต่ความรับผิดชอบในการประกาศของเขา พวกเขาต้องลงแรง ดิ้นรน และต่อสู้ แต่พระคริสต์ทรงเป็นที่พำนักของเรา การดิ้นรนต่อสู้ของเราไม่ได้ทำให้พระเจ้าพอพระทัย นั่นคือเหตุผลที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกส่งมาเพื่อช่วยเรา ยอห์น 14:16 กล่าวว่า “เราจะทูลขอพระบิดา และพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่าน เพื่อจะได้อยู่กับท่านตลอดไป” พระองค์ทรงอยู่ที่นี่ในวันนี้ และพระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยของคุณ

เรากำลังดำเนินชีวิตในวันแห่งการพักผ่อน การปกครอง และการครอบครองกับกษัตริย์ นั่งร่วมกันกับพระองค์ในสวรรคสถาน “และพระองค์ทรงให้เราเป็นขึ้นมากับพระองค์ และทรงโปรดให้เรานั่งในสวรรคสถานกับพระเยซูคริสต์” (เอเฟซัส 2:6) สังเกตว่าพระคำไม่ได้กล่าวว่า “เราถูกทำให้ยืนอยู่ในสวรรคสถาน” ไม่ใช่! เรานั่งร่วมกันกับพระองค์ และนั่นไม่ใช่ตำแหน่งแห่งความยากลำบาก การดิ้นรน หรือการทุกข์ยาก แต่เป็นตำแหน่งแห่งการพักผ่อน การงานถูกทำให้เสร็จสิ้นแล้วในพระเยซูคริสต์ พระองค์ตรัสว่า “ชื่นชมกับทุกสิ่ง มีชีวิตในการพักผ่อนของเรา เพราะว่าทุกสิ่งเป็นของท่านแล้ว”

แม้แต่ในงานรับใช้ก็ไม่ควรต้องดิ้นรน ตระหนักถึงความจริงในข้อนี้ และด้วยการตระหนักนี้ ประกาศและสอนพระคำ ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณจะอยู่ในงานรับใช้นั้น และเร้าใจผู้ที่ได้ยินได้ฟัง นี่เป็นส่วนหนึ่งแห่งพระพรของคุณในฐานะพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม ในการเกิดผลและก้าวหน้าในชีวิต มีพระสิริมากขึ้นเรื่อยๆ ไป โดยปราศจากการดิ้นรน

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ในพระคริสต์ เป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม และเป็นทายาทตามพระสัญญา ข้าพเจ้ามีชีวิตในที่พำนักของพระเจ้า เพราะว่าพระคริสต์ทรงเป็นสะบาโตของข้าพเจ้า เดี๋ยวนี้และตลอดไป ข้าพเจ้าเดินในพระสิริของพระองค์ เพราะว่าข้าพเจ้าถูกแต่งตั้งไว้เพื่อให้ก้าวหน้า มีชัยชนะ และเติบโตในพระสิริมากขึ้นเรื่อยๆ โดยปราศจากการดิ้นรนหรือความกังวล สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 11:28-30; 1 เปโตร 5:7


Comments are closed