พฤหัสบดี ที่ 10 ธันวาคม 2015

ความสำเร็จที่ถาวร
Eternal Success

“ด้วยว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่ แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็น เพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่นั้นเป็นของไม่ยั่งยืน แต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร์” (2 โครินธ์ 4:18)

    ความสำเร็จที่แท้จริงนั้นมีโดยพระวิญญาณของพระเจ้า “ความสำเร็จ” ที่มาจากโลกนี้ ผ่านทางความพยายามหรือความสามารถของมนุษย์นั้นเป็นเพียงชั่วคราว อย่างไรก็ตามความสำเร็จที่มาผ่านทางพระคำของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ถาวรนิรันดร์ จะไม่มีทางหายไป!

ยกตัวอย่างเช่น เมื่อคุณยืนหยัดบนความเชื่อของคุณและประกาศพระคำของพระเจ้าสำหรับงาน ธุรกิจ โครงการ ฯลฯ และคุณได้เห็นผลที่เกิดขึ้น ผลลัพธ์เหล่านั้นที่มาจากความเชื่อของคุณในพระคำของพระเจ้ามีชีวิตอยู่ด้วย สิ่งนี้แตกต่างจากคนที่ได้รับผลลัพธ์ผ่านทางความสามารถของมนุษย์ ความสำเร็จอย่างหลังนั้นเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้น ในขณะที่ความสำเร็จของคุณเป็นสิ่งที่ถาวร เพราะว่าความสำเร็จนั้นมีคำพยานนิรันดร์จากพระคำของพระเจ้าที่นำคุณพัฒนาขึ้นไปสู่พระสิริที่สูงกว่า

เมื่อพระเจ้านำชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์และเข้าสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญา เป็นแผ่นดินซึ่งเป็นมรดกของพวกเขา พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “เกรงว่าท่านจะนึกในใจว่า `กำลังและเรี่ยวแรงของข้านำทรัพย์มีค่านี้มาให้’ ท่านทั้งหลายจงจำพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลาย เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ให้กำลังแก่ท่านที่จะได้ทรัพย์สมบัตินี้ เพื่อว่าพระองค์จะทรงดำรงพันธสัญญาซึ่งพระองค์ทรงกระทำโดยปฏิญาณต่อบรรพบุรุษของท่าน ดังวันนี้” (เฉลยธรรมบัญญัติ 8:17-18) พูดอีกนัยหนึ่งคือว่า พวกเขาจะต้องถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า โดยรู้ว่านั่นไม่ใช่ความสามารถของพวกเขาเอง แต่ผ่านทางฤทธิ์เดชแห่งพระคำของพระองค์ที่ทำให้พวกเขาได้รับการปลดปล่อย พวกเขาจะต้องจดจำมันเป็นคำพยานของพวกเขาเอง

คำพยานของคุณถึงพระคุณและความสำเร็จของพระองค์ดำเนินอย่างต่อเนื่องในชีวิตของคุณเมื่อคุณเป็นพยานถึงฤทธิ์เดชแห่งพระคำของพระองค์ที่ทำงานภายในคุณ และทำแทนคุณ เรื่องราวแห่งความสำเร็จของคุณจะไม่หยุดลงตราบเท่าที่คุณปฏิบัติตามพระคำและเป็นพยานตามนั้น อย่าพึ่งพาสติปัญญาและความสามารถทางธรรมชาติของตัวคุณเอง จงไว้วางใจในพระเจ้า! ปฏิบัติตามพระคำของพระองค์ สร้างขึ้นโดยพระคำและคุณจะมีชัยชนะเสมอ เพราะว่าในพระองค์นั้นมีความสำเร็จที่ถาวร

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสในความเพลิดเพลินกับชีวิตแห่งชัยชนะ ความสำเร็จ ความรุ่งเรือง สุขภาพ และความชอบธรรมที่ไม่มีวันสิ้นสุด เมื่อข้าพระองค์ใช้พระคำของพระองค์ที่ไม่มีวันเสื่อมสูญไป ข้าพระองค์เป็นพยานถึงความดีของพระองค์ พระคุณ สติปัญญา ความยอดเยี่ยม และความสามารถที่เหนือธรรมชาติที่ทำงานอยู่ภายในข้าพระองค์ในวันนี้และตลอดไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โยชูวา 1:8; 2 โครินธ์ 3:5; 1 ทิโมธี 4:15


Comments are closed