พฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2018
ความสำคัญเรื่องการทนทุกข์ของพระคริสต์
The Importance Of Christ’s Suffering

“พวกผู้เผยพระวจนะผู้ได้พยากรณ์ถึงพระคุณซึ่งจะเกิดแก่พวกท่าน ก็ได้เสาะหาและสืบค้นอย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกับเรื่องความรอดนี้ พวกเขาได้สืบหาบุคคลและเวลาแปลได้อีกว่า สืบหาสถานการณ์ หรือ เวลา ซึ่งพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้สถิตอยู่ในพวกเขาได้ทรงแจ้งไว้ โดยทรงบอกล่วงหน้าถึงความทุกข์ทรมานของพระคริสต์ และพระสิริที่จะมาภายหลังความทุกข์เหล่านั้น” (1 เปโตร1:10-11)

     ลูกา 24:46-47 กล่าวว่า “พระองค์ตรัสกับเขาว่า “มีถ้อยคำเขียนไว้อย่างนั้นว่า พระคริสต์จะต้องทนทุกข์และเป็นขึ้นจากตายในวันที่สาม และจะต้องประกาศทั่วทุกประชาชาติในพระนามของพระองค์เรื่องการกลับใจใหม่ เพื่อสำเนาโบราณบางฉบับใช้คำว่า และ แทนคำว่า เพื่อการยกบาป โดยเริ่มต้นที่กรุงเยรูซาเล็ม” การถูกตรึงของพระคริสต์เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับความรอดของมนุษย์ เพราะไม่มีทางอื่นที่จะช่วยมนุษย์ให้รอดได้ ข้อพระคัมภีร์ตอนต้นพูดถึงสง่าราศีที่เกิดขึ้นหลังจากการทนทุกข์ของพระคริสต์ ส่วนหนึ่งของสง่าราศีดังกล่าวคือความรอดของมนุษย์

ความรอดเป็นคำที่รวมทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้แก่เราในพระคริสต์ ชีวิต สุขภาพ ความมั่งคั่ง ความรุ่งเรือง ความอุดมสมบูรณ์ ฯลฯ พระองค์ทรงทนทุกข์เพื่อคุณ พระองค์เป็นตัวแทนของคุณบนไม้กางเขน พระองค์แทนที่คุณเพื่อคุณจะแทนที่พระองค์ ที่ของคุณคือความบาปและความตาย ที่ของพระองค์คือชีวิตและความชอบธรรม

พระคัมภีร์กล่าวว่า “แต่ท่านถูกแทงแปลได้อีกว่า ท่านบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราท่านบอบช้ำเพราะความบาปผิดของเราการตีสอนที่ตกบนท่านนั้นทำให้พวกเรามีสวัสดิภาพ และที่ท่านถูกเฆี่ยนตีก็ทำให้เราได้รับการรักษา” (อิสยาห์ 53:5) พระองค์ผู้ไม่เคยมีบาปถูกทำให้บาปเพื่อเรา เพื่อเราจะได้รับความชอบธรรมของพระเจ้าในพระองค์ (2 โครินธ์ 5:21) พระเยซูไม่เพียงแต่ช่วยคุณจากบาป พระองค์ยังประทานชีวิตของพระองค์และธรรมชาติของพระองค์แก่คุณด้วย

เมื่อคุณได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเสียสละเป็นเครื่องบูชาของพระคริสต์ คุณจะชื่นชมกับการเสียสละของพระองค์เพื่อคุณ และรับผลประโยชน์ของความรอดในชีวิตของคุณ วันนี้ความบาปและผลร้ายของมันไม่มีอำนาจเหนือคุณอีกแล้ว คุณเป็นอิสระที่จะรับใช้และอยู่เพื่อพระองค์ คุณได้รับการยอมรับเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า ทั้งหมดนี้ก็เพราะพระคริสต์

มนุษย์ถูกแยกจากชีวิตแห่งสง่าราศีเพราะความบาปของอาดัม แต่ผลของความตาย การถูกฝัง และการฟื้นจากตายของพระคริสต์ สง่าราศีที่หายไปได้รับการรื้อฟื้นคืนกลับมา คุณถูกนำเข้าสู่ชีวิตแห่งสง่าราศีในทันทีที่คุณบังเกิดใหม่

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ข้าพเจ้าสำแดงสง่าราศีและความชอบธรรมของพระเจ้า เพราะข้าพเจ้ามีชีวิตและธรรมชาติของพระองค์ในวิญญาณของข้าพเจ้า พระเยซูทนทุกข์แทนข้าพเจ้า ดังนั้นข้าพเจ้าจึงมีชีวิตในสง่าราศีและความงดงามแห่งการไถ่ของพระองค์ ชีวิตข้าพเจ้าเคลื่อนสูงขึ้นและเคลื่อนไปข้างหน้า และแสงสว่างของข้าพเจ้าส่องสว่างอย่างเจิดจ้าตลอดไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: อิสยาห์ 53:1-5; ฟีลิปปี 3:8-10; 2 โครินธ์ 8:9


Comments are closed