จันทร์ ที่ 7 กันยายน 2015

ความสำคัญของความรู้
The Importance Of Knowledge

“ประชาชนของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้…” (โฮเชยา 4:6)

    ฟังดูแล้วน่าเศร้า แต่ก็เป็นความจริง! คนของพระเจ้าทนทุกข์ในชีวิต ไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาไม่ได้อธิษฐานมากพอ หรือรักพระเจ้ามากพอ แต่เพราะว่าพวกเขาขาดความรู้ที่ถูกต้องและเพียงพอในพระคำ พระเยซูได้เน้นย้ำสิ่งนี้ในมัทธิว 22:29 “พวกท่านผิดแล้ว เพราะท่านไม่รู้พระคัมภีร์หรือฤทธิ์เดชของพระเจ้า…”

เมื่อคนขาดความรู้ที่ถูกต้องของพระคำของพระเจ้า พวกเขาต้องประสบกับความพ่ายแพ้และความล้มเหลว นี่ไม่ใช่เป็นเพราะว่าพวกเขาเป็นคริสเตียนที่ “อ่อนแอ” หรือเพราะว่าพระเจ้าไม่สามารถช่วยพวกเขาได้ แต่เป็นเพราะผลลัพธ์ที่เกิดจากความไม่รู้ของพวกเขา

สดุดี 82:5-7 ได้อธิบายถึงหายนะและความหมดหวังของผู้ที่ไม่มีความรู้ถึงมรดกและตัวตนของเขาในพระคริสต์ พระคำกล่าวว่า “เขาทั้งหลายไม่รู้และไม่เข้าใจ เขาเดินไปมาในความมืด รากทั้งสิ้นของแผ่นดินโลกก็หวั่นไหว เราได้กล่าวว่า “ท่านทั้งหลายเป็นพระ เป็นบุตรองค์ผู้สูงสุด ท่านทุกคนนั่นแหละ ถึงกระนั้น ท่านก็จะตายอย่างมนุษย์ และล้มลงเหมือนเจ้านายคนหนึ่งคนใด”” น่าสงสาร!

ตอนนี้คุณสามารถเข้าใจได้ดีขึ้นว่าทำไมในชีวิตของใครบางคน สิ่งต่างๆ ไม่ได้เกิดขึ้นในแบบที่ควรจะเป็น พวกเขาใส่ความพยายามเท่าที่พวกเขาสามารถทำได้ แต่ไม่มีผลลัพธ์ที่ดีเกิดขึ้น ปัญหาคืออะไร? ความไม่รู้: พวกเขาไม่รู้ และพวกเขาจะไม่เข้าใจ พวกเขาเดินไปในความมืด ถูกทำลายโดยความเจ็บป่วยและตกฮวบลงโดยสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายของโลกนี้ สิ่งนี้เป็นของคริสเตียนหรือไม่? ไม่ใช่อย่างแน่นอน! พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า “…แต่คนชอบธรรมได้รับการช่วยให้พ้นด้วยอาศัยความรู้” (สุภาษิต 11:9)

ถ้าคุณมีความรู้ จะมีความแตกต่างเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ ความรู้ในพระคำของพระเจ้าจะสร้างคุณขึ้น และนำมรดกที่พระเจ้าประทานให้มาไว้ที่มือของคุณ (กิจการ 20:32) ถ้าคุณสงสัยอยู่ว่าทำไมประสบการณ์ของคุณถึงไม่ได้เป็นชัยชนะเหมือนอย่างที่พระคำได้กล่าวไว้ คุณจำเป็นต้องใช้เวลามากขึ้นในการศึกษาและภาวนาพระคำ เสริมสร้างความเชื่อของคุณด้วยพระคำของพระเจ้า เพราะว่าความเชื่อมาโดยการได้ยิน (โรม 10:17) เมื่อพระคำมาถึงคุณ อย่าเพียงเห็นด้วยในความคิดเท่านั้น แต่ตอบสนองโดยการพูดออกมาในสิ่งเดียวกัน ไม่นานคุณจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานความเข้าใจและความรู้ถึงน้ำพระทัย วัตถุประสงค์ และแผนการของพระองค์แก่ข้าพระองค์ ในขณะที่ข้าพระองค์ศึกษาพระคำของพระองค์ หัวใจของข้าพระองค์ท่วมล้นด้วยสติปัญญาและความเข้าใจฝ่ายวิญญาณ ไม่เพียงแต่รู้เท่านั้น แต่เดินในน้ำพระทัยอันสมบูรณ์ของพระองค์ในวันนี้และตลอดไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 เปโตร 1:2; สุภาษิต 11:9


Comments are closed