จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2013

ความสำคัญของการร่วมมือกัน
The Importance Of Partnership

“สองคนดีกว่าคนเดียว เพราะว่าเขาทั้งสองได้รับผลของงานดี” (ปัญญาจารย์ 4:9)

    ในการชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการร่วมมือกันในการรับใช้ อาจารย์เปาโลเขียนว่า “ข้าพเจ้าปลูก อปอลโลรดน้ำ แต่พระเจ้าทรงทำให้เติบโต เพราะฉะนั้นคนที่ปลูกและคนที่รดน้ำไม่สำคัญอะไร แต่พระเจ้าผู้ทรงโปรดให้เติบโตนั้นต่างหากที่สำคัญ” (1 โครินธ์ 3:6-7) หลายปีมาแล้ว ข้าพเจ้าจะไปที่หมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลด้วยวิดีโอเทปและเทปบันทึกข้อความที่เทศนาโดยอาจารย์ที.แอล. ออสบอร์น โดยผ่านข้อความเหล่านั้น วิญญาณมากมายได้มาถึงพระเจ้า ถูกปลดปล่อยจากการครอบงำของมารร้าย และได้รับการรักษาจากโรคร้ายมากมาย

ที.แอล. ออสบอร์นอาจจะไม่เคยได้ไปที่หมู่บ้านเหล่านั้น แต่เราทั้งสองคนได้รับรางวัลจากพระเจ้า สำหรับการนำวิญญาณและชีวิตเหล่านั้นที่ได้รับการแตะต้องโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้าในหมู่บ้านเหล่านั้น เกิดอะไรขึ้น? ที.แอล. ออสบอร์น “ปลูก” โดยการประกาศข่าวประเสริฐ ส่วนข้าพเจ้า “รดน้ำ” โดยการทำให้แน่ใจว่าพระคำนั้นไปยังหมู่บ้านมากมายที่อยู่ในที่ห่างไกลโดยผ่านทางวีดีโอและเทป

คุณอาจจะไม่ใช่คนที่เขียนหนังสือหรือเทศนาข้อความไว้ในเทป แต่เมื่อคุณมีส่วนร่วมในการแจกจ่ายสื่อเหล่านั้น คุณกำลังร่วมมือในการประกาศข่าวประเสริฐ ในงานรับใช้ของเรา เรามีการประกาศและสื่อมากมายที่สอนผู้ที่หลงหาย และแตะต้องชีวิตเป็นล้านๆคนทั่วโลก ฉวยโอกาสที่พระเจ้าประทานให้ และส่งผลกระทบของข่าวประเสริฐไปทั่วโลก มีสิ่งมากมายที่คุณสามารถทำเพื่อให้แน่ใจว่าพระคำของพระเจ้าคงอยู่ในสภาพแวดล้อมของคุณ เมือง จังหวัด หรือประเทศของคุณ

ยกตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งคุณเคยอาจจะได้รับคู่มือเฝ้าเดี่ยวเล่มนี้ฟรี หรือบางทีคุณอาจจะกำลังได้รับอยู่ทุกเดือนโดยไม่เสียเงิน นั่นเป็นเพราะว่ามีใครบางคนที่จ่ายราคาเพื่อให้คุณได้มาฟรี สิ่งที่คุณควรที่จะทำก็คือทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับคนอื่นด้วยโดยการมอบพระวจนะแห่งความจริงนี้แก่คนอื่นๆ ให้ใครบางคนได้มีประสบการณ์พระพรแห่งพระคำของพระเจ้าผ่านทางคุณ

พระคำของพระเจ้าคือสติปัญญาของพระเจ้า ศึกษาพระคำ และให้วิญญาณของคุณเต็มล้นไปด้วยความรู้แห่งการสำแดง จะช่วยให้คุณมีชีวิตแห่งชัยชนะในพระคริสต์ พระวจนะแห่งความจริงได้ช่วยให้ผู้อื่นหลายล้านคนทั่วโลกมีความรู้และความเข้าใจในพระคำสำหรับการมีชีวิตแห่งชัยชนะในทุกๆวัน

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    พระเจ้าได้เจิมตั้งข้าพเจ้าให้เป็นผู้รับใช้แห่งการคืนดีกัน เพื่อประกาศข่าวประเสริฐแห่งฤทธิ์เดชของพระองค์ด้วยความตั้งใจและทุ่มเททั้งหมด ข้าพเจ้าไม่ได้เกียจคร้านในพระมหาบัญชานี้ แต่เต็มล้นไปด้วยไฟและความกระตือรือล้นของพระวิญญาณที่จะทำให้เป้าหมายนี้สำเร็จ

ศึกษาเพิ่มเติม: อิสยาห์ 11:9; มาระโก 16:15


Comments are closed