อาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม 2019
ความสำคัญของการถวายผลแรก
The Significance Of First-fruit Offerings

ถ้าแป้งดิบที่ถวายเป็นผลแรกบริสุทธิ์ แป้งดิบทั้งอ่างก็บริสุทธิ์ด้วย และถ้ารากบริสุทธิ์ กิ่งทั้งหมดก็บริสุทธิ์ด้วย (โรม 11:16)

    การถวายผลแรกเป็นหนึ่งในเครื่องบูชาที่เราต้องให้ในฐานะคริสเตียน และบุคคลแรกที่เราพบว่าถวายผลแรกที่ได้รับการยอมรับจากพระเจ้าคืออาเบลบุตรอาดัมและเอวา พระคัมภีร์กล่าวว่า “ส่วนอาเบลก็นำแกะหัวปีจากฝูงและไขมันของแกะมาถวาย พระยาห์เวห์พอพระทัยอาเบลและของถวายของเขา แต่คาอินกับของถวายของเขานั้น พระองค์ไม่พอพระทัย คาอินก็โกรธยิ่งนัก ก้มหน้าลง” (ปฐมกาล 4:4-5)

คาอินพี่ชายของอาแบลก็ถวายเครื่องบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วย แต่ของถวายของเขาก็ไม่ได้รับการยอมรับ เพราะไม่ได้เป็นไประเบียบที่กำหนดไว้ การถวายผลแรกไม่ใช่สิ่งที่คุณทำโดยการเลือก นั่นคือข้อผิดพลาดของคาอิน คาอินได้ทำการตัดสินใจว่าเขาจะถวายอะไรในขณะที่พระเจ้าทรงมีความเฉพาะเจาะจงว่าสิ่งที่ควรจะถวายคืออะไร “…เพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นมานมัสการพระองค์” พระเยซูทรงสอนว่าพระเจ้าทรงเป็นวิญญาณและผู้ที่นมัสการพระองค์ต้องนมัสการพระองค์ด้วยวิญญาณและโดยความจริง (ยอห์น 4:24) ข้อก่อนหน้านี้กล่าวว่า “…เพราะพระบิดาทรงแสวงหาเช่นนั้นเพื่อนมัสการพระองค์” (ยอห์น 4:23)

ดังนั้นเนื่องจากพระเจ้าต้องการสร้างการเชื่อมต่อระหว่างชีวิตในโลกของคุณกับโลกฝ่ายวิญญาณของพระองค์ พระองค์ทรงเรียกให้คุณถวายเครื่องบูชาเพื่อที่พระองค์จะได้เชื่อมต่อกับสิ่งต่างๆ ทางกายภาพเกี่ยวกับชีวิตของคุณ นั่นคือเหตุผลที่พระองค์ต้องการผลแรกของคุณ

ข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเรากล่าวว่า “ถ้าแป้งดิบที่ถวายเป็นผลแรกบริสุทธิ์ แป้งดิบทั้งอ่างก็บริสุทธิ์ด้วย และถ้ารากบริสุทธิ์ กิ่งทั้งหมดก็บริสุทธิ์ด้วย” ในอีกนัยหนึ่งเมื่อคุณถวายผลแรกให้กับพระแจ้า คุณก็กำลังเปิดใช้งานหลักการฝ่ายวิญญาณ ที่ทำให้ทั้งชีวิตของคุณรวมถึงการเงินของคุณมาอยู่ภายใต้พระพรของพระองค์ นี่เป็นการกระทำของความเชื่อที่คุณกำลังยืนยันว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ครอบครัว ชีวิตส่วนตัว งาน ธุรกิจ ฯลฯของคุณได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วและได้รับการแยกออกเพื่อความก้าวหน้าเท่านั้น

ในปี 2019 นี้ จงทำสิ่งที่ถูกต้อง นั่นคือถวายผลแรกของคุณ จงเฝ้าดูวันหรือช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในคริสตจักรท้องถิ่นของคุณสำหรับเรื่องนี้และจงให้แน่ใจว่าคุณได้มีส่วนในเรื่องนี้

คำอธิษฐาน

    พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับโอกาสที่จะได้รับการสอนและแนะนำโดยพระคำของพระองค์ ข้าพระองค์ชำระและทำให้พระพรของข้าพระองค์บริสุทธิ์ในปีนี้โดยการถวายผลแรก ขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับพระพรของเครื่องบูชานี้ซึ่งปรากฏชัดในชีวิตของข้าพระองค์ และพระพรพำนักอยู่ในบ้านของข้าพระองค์ ยุ้งฉางของข้าพระองค์เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์และบ่อย่ำองุ่นของข้าพระองค์ก็ปะทุออกมาด้วยเหล้าองุ่นใหม่ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติมเอเสเคียล 44:30; สุภาษิต 3:9-10


Comments are closed