พฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน 2013

ความสามารถในความสามารถของพระองค์
Sufficient In His Sufficiency

“มิใช่เราจะคิดถือว่า สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดจากความสามารถของเราเอง แต่ว่าความสามารถของเรามาจากพระเจ้า” (2 โครินธ์ 3:5)

    เมื่อพระคัมภีร์กล่าวว่าความสามารถของเรามาจากพระเจ้า มันหมายความว่าความสามารถที่เรามีนั้นคือความสามารถของพระเจ้า ความสามารถของพระองค์ทำงานภายในเรา เราได้รับการเสริมสร้างขึ้นด้วยกำลังของพระเจ้า อำนาจแห่งสวรรค์ของพระองค์ทำงานภายในคุณ ดังนั้นคุณสามารถทำงานใดก็ได้ ภาษากรีกใช้คำว่า “hikanotes” ซึ่งหมายความว่ามีความสามารถ คุณภาพในการตั้งมั่นและพร้อมที่จะทำทุกสิ่งทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และวิญญาณ!

อาจารย์เปาโลได้กล่าวถ้อยคำที่น่าสนใจเมื่อเขากล่าวว่า “เพื่อเหตุนี้เองข้าพเจ้าจึงตรากตรำทำงานด้วยความอุตสาหะ เข้มแข็งด้วยพลังที่พระองค์ทรงดลใจข้าพเจ้าอยู่” (โคโลสี 1:29) ไม่น่าแปลกที่เขามีชีวิตที่เป็นแรงบันดาลใจและเป็นชีวิตที่พิเศษในฐานะอัครทูตของพระเยซูคริสต์ เขาตระหนักและฉวยโอกาสในฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่ทำงานภายในเขาอย่างมาก ในฟิลิปปี 4:13 เขากล่าวว่า “ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า” โดยกล่าวเช่นนั้น เขาไม่ได้กำลังบอกว่า “พระเจ้าสามารถ ดังนั้นพระองค์จะทรงช่วยข้าพระองค์ทำทุกสิ่ง” ไม่ใช่! เขากำลังหมายถึงความสามารถภายในที่อยู่ภายในเขา! เขาเข้าใจว่าการเจิมที่ยิ่งใหญ่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทำงานภายในเขาอย่างมากมาย

คุณมีความสามารถในความสามารถของพระเจ้า นี่หมายความว่าความสามารถของคุณมีอย่างไม่จำกัด ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับคุณ ไม่มีสิ่งใดที่สามารถเอาชนะคุณได้ อิสยาห์ 40:31 กล่าวว่า “…แต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเยโฮวาห์จะเสริมเรี่ยวแรงใหม่ เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรี เขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อย เขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี้ย” พระองค์ทรงประทานกำลังใหม่ให้แก่คุณวันต่อวัน หมายความว่ากำลังของคุณแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องกับกำลังของพระองค์ ชีวิตที่เรามีในพระองค์คือชีวิตที่เหนือธรรมชาติ และความเป็นไปได้ที่ไม่จำกัด ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเป็นกำลังของข้าพระองค์และเป็นสง่าราศีของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้รับการปลุกเร้าและพร้อมสำหรับทุกสิ่ง และสามารถทำงานทุกสิ่งให้สำเร็จได้อย่างยอดเยี่ยม ผ่านทางพระวิญญาณของพระองค์ที่ใส่กำลังภายในแก่ข้าพระองค์! ข้าพระองค์มีความสามารถในความสามารถของพระองค์! สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 9:8; 2 โครินธ์ 12:9


Comments are closed