เสาร์ ที่ 8 กันยายน 2018
ความสามารถเหนือธรรมชาติของพระองค์กำลังทำงานอยู่ในคุณ
HIS SUPERNATURAL ABILITY AT WORK IN YOU

“ไม่ใช่เพราะมีความสามารถในตัวเราเองที่จะถือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดจากตัวเราเอง แต่ความสามารถนั้นมาจากพระเจ้า” (2 โครินธ์ 3:5)

   คำว่า “ความสามารถ” ในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นนั้นคือคำในภาษากรีกว่า “ฮีคาโนเทส” (Hikanotes) ซึ่งหมายความว่า “ความสามารถ” ความสามารถของเรามาจากพระเจ้า ข้อต่อมาพูดต่อไปว่า “ผู้ประทานให้เราสามารถเป็นผู้ปรนนิบัติแห่งพันธสัญญาใหม่…” (2 โครินธ์ 3:6) ตอนนี้ไม่สามารถกล่าวถึงเฉพาะเปาโล, สิลาส หรือทิโมธีเท่านั้น เพราะว่าพวกเขาทุกคนได้ไปสวรรค์แล้ว แต่พระวจนะของพระเจ้ายังคงมีชีวิตอยู่ต่อไปและยังสามารถใช้ได้กับเราในวันนี้ ดังนั้นคุณสามารถทำให้เป็นส่วนตัวและกล่าวว่า “ความสามารถของฉันมาจากพระเจ้าผู้ประทานให้ฉันเป็นผู้ปรนนิบัติแห่งพันธสัญญาใหม่” คุณรู้ไหมว่านี่หมายความว่าอะไร?

นี่หมายความว่าคุณสามารถที่จะทำทุกสิ่งซึ่งพระเจ้าได้ทรงเรียกให้คุณทำได้เมื่อเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์! คุณมีประสิทธิภาพในพระกิตติคุณโดยความสามารถของพระองค์ ถ้ามีสิ่งใดที่ถูกมอบหมายให้คุณทำ อย่ากล่าวว่า “ฉันไม่รู้ว่าฉันจะสามารถทำได้หรือไม่” เพราะว่าคุณสามารถทำได้อย่างแน่นอน! แน่นอนว่าโดยตัวของคุณเอง นั่นคือโดยความสามารถและความฉลาดของมนุษย์ของคุณเอง คุณอาจจะไม่สามารถทำได้ แต่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ คุณสามารถทำได้! เช่นเดียวกับเปาโลคุณสามารถทำทุกสิ่งได้โดยความสามารถของพระคริสต์ซึ่งกำลังทำงานอยู่ในคุณ (ฟิลิปปี 4:13)

จงรับรู้ว่าความสามารถเหนือธรรมชาติของพระวิญญาณกำลังทำงานอยู่ในคุณ ดังนั้นจงปฏิเสธที่จะถูกจำกัดโดยความสามารถตามธรรมชาติของคุณ เพราะศักยภาพของคุณนั้นไม่มีขีดจำกัด ระลึกถึงถ้อยคำของอัครทูตเปาโลในโคโลสี 1:29 เขาตระหนักว่ากำลังและพลังของพระคริสต์กำลังทำงานอยู่ในเขา และกล่าวยืนยันตามนั้น เขากล่าวว่า “เพราะเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงตรากตรำต่อสู้ [จนอิดโรย] ตามกำลังที่พระองค์ทรงทำกิจในตัวข้าพเจ้าอย่างมากมาย” (AMPC)

ต่อมาในกิจการ 1:8 เราอ่านถ้อยคำของพระเยซูว่า “แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่าน…” ภาษากรีกของคำว่าฤทธานุภาพในที่นี้คือคำว่า “ดูนามิส” (dunamis) เป็นความสามารถที่เคลื่อนไหวที่มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สิ่งนี้หมายถึงกำลัง, พลัง, ความสามารถ, ความสามารถที่ทำให้เกิดการอัศจรรย์ นี่คือสิ่งที่คุณได้รับเมื่อพระวิญญาณได้เสด็จมาอาศัยอยู่ในคุณ

ดังนั้นคุณจึงสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ที่เหนือธรรมชาติได้ และคุณสามารถทำให้สิ่งต่าง ๆ ที่เหนือธรรมชาติเกิดขึ้นโดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณของพระเจ้า คุณได้รับการเสริมกำลังโดยชีวิตที่เหนือธรรมชาติ ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

   พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับพลังงาน, กำลัง, พลัง, ประสิทธิภาพ และความสามารถเหนือธรรมชาติที่ทำให้เกิดการอัศจรรย์ที่พระองค์ได้ทรงวางมัดจำไว้ในวิญญาณของข้าพระองค์ เพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการดำเนินชีวิตที่เหนือธรรมชาติทุกวัน โดยไม่ขึ้นอยู่กับความสามารถทางร่างกายหรือจิตใจของฉัน ฉันป่าวประกาศว่าโดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณซึ่งอยู่ในฉัน ฉันสามารถทำทุกสิ่งและผลิตผลลัพธ์ที่เหนือธรรมชาติได้ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:ยากอบ 1:25; 2 โครินธ์ 3:18


Comments are closed