พุธ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2015

ความสามารถที่เหนือธรรมชาติ
Supernatural Enablement

“แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก” (กิจการ 1:8)

    ก่อนการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซู พระองค์ตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่า “และดูเถิด เราจะส่งซึ่งพระบิดาของเราทรงสัญญานั้น มาเหนือท่านทั้งหลาย แต่ท่านทั้งหลายจงคอยอยู่ในกรุงจนกว่าท่านจะได้ประกอบด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากเบื้องบน” (ลูกา 24:49) และในข้อพระคัมภีร์ตอนต้นพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน…” ทำไมสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ? เพราะว่าไม่มีคริสเตียนที่ปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์คือฤทธิ์เดชของพระเจ้า ฤทธิ์เดชอะไร?

คำที่แปลคำว่า “ฤทธิ์เดช” ในกิจการ 1:8 คือคำในภาษากรีกว่า “dunamis” ซึ่งมีความหมายว่าพลังภายใน ความสามารถเคลื่อนไหวที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และยังหมายถึงความสามารถในการทำการอัศจรรย์อีกด้วย ซึ่งกำลังกล่าวถึงความสามารถในการทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ถ้าคุณบังเกิดใหม่แล้วและได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ คุณก็ได้รับความสามารถในการทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ คือความสามารถที่เหนือธรรมชาติ! เป็นความสามารถที่สร้างสรรค์จากพระเจ้า เพราะพระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เวลานี้พระวิญญาณบริสุทธิ์องค์เดียวกันนั้นสถิตอยู่ภายในคุณ คุณมีความสามารถของพระเจ้าในการทำทุกหน้าที่ให้สำเร็จได้ และเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่สิ้นหวัง

โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ คุณสามารถที่จะไม่ต้องเผชิญความพ่ายแพ้หรือการเสียเปรียบได้ ถ้าคุณต้องการพระสิริของพระเจ้าในชีวิตของคุณ ถ้าคุณต้องการที่จะเดินเหนือการปกครองของมารร้าย ความเจ็บป่วย โรคร้าย ความผิดปกติ และความตาย มีเพียงพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่คุณต้องการ การสถิตอยู่ของพระองค์ในชีวิตของคุณจะทำให้คุณมีชัยชนะ! เหมือนเปาโล จงกล้าที่จะกล่าวว่า “ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า” (ฟิลิปปี 4:13)

อย่าพูดหรือคิดว่าคุณไร้ความสามารถหรือเป็นคนธรรมดา ในเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตภายในคุณ! พระองค์ทรงเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า และผู้ประทานฤทธิ์เดช เดินกับพระองค์ และสิ่งนี้จะเป็นสง่าราศี ชัยชนะ ความสำเร็จ ความยอดเยี่ยม และการอัศจรรย์ สำหรับคุณตลอดไป!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสและพระพรสำหรับการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตภายในข้าพระองค์ โดยความสามารถในการทำการอัศจรรย์ของพระองค์ที่ทำงานในข้าพระองค์! ข้าพระองค์มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยอดเยี่ยมในทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ทำผ่านทางฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพระองค์สามารถทำทุกสิ่งโดยความสามารถของพระองค์ที่ทำงานภายในข้าพระองค์! ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: มาระโก 16:15; 1 โครินธ์ 2:4-5


Comments are closed