ศุกร์ที่ 26 เมษายน 2013

ความสัมพันธ์ที่อยู่เหนือการคาดเดา
A Relationship Beyond Assumption

“บัดนี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้าและกับคำแห่งพระคุณของพระองค์ ซึ่งมีฤทธิ์อาจก่อสร้างท่านขึ้นได้ และให้ท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาวิสุทธิชน” (กิจการ 20:32)

สิ่งเดียวที่ได้มอบให้กับเราในการเสริมสร้างและทำให้ความเชื่อของเราเติบโตแข็งแรงก็คือพระคำของพระเจ้า พระเจ้าทรงสร้างวิญญาณของคุณโดยผ่านพระคำของพระองค์ เมื่อใดที่คุณใช้เวลาในการศึกษาและภาวนาพระคำ คุณได้วางตัวคุณเองในกระบวนการสร้างของพระเจ้าสำหรับวิญญาณของคุณ คริสเตียนทุกคนจำเป็นต้องเติบโต คริสเตียนทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจพระคำของพระเจ้า แต่โดยปราศจากการศึกษาพระคำ คุณจะไม่มีทางรู้พระคำได้เลย คุณจะต้องได้ยินพระคำ ได้รับการสอน และใช้เวลาส่วนตัวของคุณในการศึกษาพระคำ แม้ว่าหลังจากคุณถูกสอนแล้ว ให้อ่านทบทวนข้อพระคำและเชื่อมโยงพระคำนั้นกับตัวของคุณเอง 2 ทิโมธี 2:15 กล่าวว่า “จงอุตส่าห์สำแดงตนว่าได้ทรงพิสูจน์แล้วเป็นคนงานที่ไม่ต้องอาย ใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้อง”
เป็นเรื่องธรรมดาที่จะพบคนที่รู้เกี่ยวกับโลกและวิถีทางของโลกเป็นอย่างดีแต่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพระคำของพระเจ้า นั่นเป็นสิ่งที่เลวร้าย เพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับคุณคือวิญญาณของคุณ วิญญาณของคุณคือธรรมชาติของคุณ นั่นคือตัวตนที่แท้จริงของคุณ เมื่อทุกสิ่งในโลกนี้สิ้นสุดลง วิญญาณของคุณยังจะคงอยู่ เพราะว่าวิญญาณมนุษย์ไม่ตาย มีเพียงร่างกายเท่านั้นที่ตาย ดังนั้นวิธีที่คุณจะดำเนินในนิรันดร์กาลนั้นขึ้นอยู่กับว่าธรรมชาติวิญญาณของคุณเป็นอย่างไร และความสัมพันธ์ที่คุณมีกับพระคำของพระเจ้าเป็นอย่างไร เพราะว่าพระคำนั้นเป็นอมตะ “ฟ้าและดินจะล่วงไป แต่ถ้อยคำของเราจะสูญหายไปหามิได้เลย” (มัทธิว 24:35)
เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณที่จะปลูกฝังความสัมพันธ์พิเศษนี้กับพระคำของพระเจ้า ความสัมพันธ์ที่อยู่เหนือการคาดเดา เป็นสิ่งที่คุณรู้อย่างแท้จริงและมีประสบการณ์กับพระคำนั้น ข้อพระคัมภีร์ตอนต้นได้บอกว่าพระคำ “…มีฤทธิ์อาจก่อสร้างท่านขึ้นได้ และให้ท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาวิสุทธิชน” นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงสอนพระคำของพระเจ้าทุกวันแก่คนหลายล้านคนทั่วโลก ก็เพื่อว่าความคิดของพวกเขาจะได้รับความรู้ และวิญญาณของเขาได้รับการยกขึ้นและเสริมกำลังในสิ่งต่างๆของพระเจ้า

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์รักพระคำของพระองค์ เพราะว่าพระคำเป็นอาหารสำหรับวิญญาณของข้าพระองค์ และเป็นยาสำหรับร่างกายของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้รับการเปลี่ยนแปลงในวันนี้ และถูกตั้งไว้เพื่อจัดการสิ่งต่างๆด้วยสติปัญญา ในทุกกิจกรรมของข้าพระองค์ เพราะว่าพระคำของพระองค์ได้กำหนดความคิดและการกระทำของข้าพระองค์และเมื่อข้าพระองค์ยอมจำนนต่อความเป็นพระเจ้าของพระคำพระองค์ ผลลัพธ์ที่ข้าพระองค์ได้รับก็เป็นที่ประจักษ์แก่ทุกคน ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โยบ 23:12; โยชูวา 1:8


Comments are closed