ไม่ว่าพวกท่านจะทำสิ่งใด ก็จงทำด้วยความเต็มใจเหมือนทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่เหมือนทำต่อมนุษย์ (โคโลสี 3:23)

พวกเราแต่ละคนถูกเรียกให้ทำบทบาทที่เป็นเอกลักษณ์ในพระคริสต์ให้สำเร็จ เราทุกคนต่างก็มีงานที่ได้รับมอบหมายที่แตกต่างกันจากพระเจ้า ก็เหมือนกับในสมัยพระคัมภีร์ งานมอบหมายบางอย่างอาจยิ่งใหญ่กว่าหรือกว้างขวางกว่างานอื่นๆ แต่วิธีที่คุณปฏิบัติงานในงานที่ได้รับมอบหมายนั้นได้รับการตัดสินจากความสัตย์ซื่อของคุณ องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงพิพากษาและให้รางวัลแก่คุณบนพื้นฐานของความสัตย์ซื่อในการรับใช้ต่องานมอบหมายที่มอบให้แก่คุณ ไม่ใช่งานที่มอบหมายให้แก่บุคคลอื่น

จงระลึกว่าพระองค์คือผู้ที่ให้ความสามารถแก่คุณในการทำสิ่งที่พระองค์ทรงมอบหมายให้แก่คุณ ถ้าพระองค์ให้คุณทำมากกว่าคนอื่น พระองค์ไม่ได้คิดว่านั่นจะทำให้คุณเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่กว่าคนอื่น มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการวางตำแหน่งและการเลือกของพระองค์ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่คุณจะขยันขันแข็งในการทำสิ่งที่พระองค์ทรงมอบหมายให้แก่คุณ

สุภาษิต 22:29 กล่าวว่า “เจ้า​เห็น​คน​ที่​มี​ฝี​มือ​ใน​งาน​ของ​เขา​หรือ? เขา​จะ​ยืน​อยู่​เฉพาะ​พระ​พักตร์​กษัตริย์​ทั้ง​หลาย ไม่​ใช่​ยืน​ต่อ​หน้า​สา​มัญ​ชน” จงใส่ใจในคำตักเตือนของพระเจ้าในข้อพระคัมภีร์หลักของเรา นั่นคือไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใด ก็จงทำด้วยความเต็มใจถวายแก่องค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่แก่เพื่อมนุษย์

ถ้าคุณรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าราวกับว่ากำลังรับใช้มนุษย์ สิ่งตอบแทนที่คุณได้รับก็จะไม่ไปไกลเกินกว่าโลกนี้ ดังนั้นไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้แก่คุณในแผ่นดินของพระองค์ ก็จงทำสิ่งนั้นด้วยความชื่นชมยินดี ความกระตือรือร้น และด้วยความเชื่อเหมือนทำถวายแก่องค์พระผู้เป็นเจ้า จงฝึกฝนสิ่งนี้ และคุณจะประหลาดใจที่เห็นการสำแดงออกของพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของคุณ อาเมน

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่ทรงล้ำค่า ขอบพระคุณสำหรับเกียรติและสิทธิพิเศษในการทำให้ลิขิตชีวิตในการรับใช้สำเร็จในฐานะคนต้นเรือนและพันธกรแห่งข่าวประเสริฐที่เปี่ยมด้วยพระสิริที่สัตย์ซื่อ ข้าพระองค์ทำทุกสิ่งถวายแก่องค์พระผู้เป็นเจ้า ด้วยการผลิตผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเพื่อพระสิริของพระองค์ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม

2 พงศาวดาร 31:21; เอเฟซัส 6:6-7; โคโลสี 3:17


Comments are closed