วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2019

ความสว่างไสวแห่งพระสิริของพระองค์
Effulgence Of His Glory

“ความรักของเราจึงสมบูรณ์ในข้อนี้ เพื่อเราจะมีความมั่นใจในวันพิพากษา เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไร เราในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้น” (1 ยอห์น 4:17)

     พระเยซูคริสต์คือแสงสว่างแห่งพระสิริของพระบิดา นั่นคือพระฉายที่สำแดงความเป็นบุคคลของพรองค์ (ฮีบรู 1:3) และพระองค์ก็ทรงสร้างเราอย่างนั้น นั่นคือเราคือแสงสว่างแห่งพระสิริของพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไร พระสิริของพระบิดา เราก็เป็นเช่นนั้นในโลกนี้ (1 ยอห์น 4:17)

พระเยซูตรัสว่า “เกียรติซึ่งพระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์นั้น ข้าพระองค์มอบให้แก่พวกเขา เพื่อพวกเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังเช่นพระองค์กับข้าพระองค์” (ยอห์น 17:22) นี่เป็นสิ่งที่พิเศษ ถ้าคุณดำเนินชีวิตด้วยการตระหนักรู้แบบนี้ทุกวันจะเกิดอะไรขึ้น! 2 โครินธ์ 3:18 อธิบายเพิ่มเติม ซึ่งทำให้เรารู้ว่าพระคำของพระเจ้าเป็นกระจกเงา “แต่เราทุกคนไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้ว และมองดูพระรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้า แล้วเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายาของพระองค์โดยมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไป เหมือนอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณ”

กระจกสะท้อนภาพของสิ่งที่อยู่ตรงหน้า พระคำของพระเจ้าเป็นกระจกเงา และภาพลักษณ์ของคุณที่กระจกสะท้อนนั้นถูกเรียกว่า “พระสิริของพระเจ้า” สิ่งที่เราอ่านในยอห์น 17:22 คือพระเจ้าทรงถือกระจกเงาของพระองค์ไว้เพื่อให้คุณเห็นว่าคุณเป็นผู้ร่วมส่วนในพระสิริของพระองค์

เมื่อพระเยซูทรงดำเนินบนแผ่นดินโลก พระองค์ทรงดำเนินอย่างเปี่ยมด้วยพระสิริ พระองค์ดำเนินชีวิตและสำแดงพระสิริของพระเจ้า พระองค์เดินบนน้ำ พูดกับลมและคลื่น เปิดหูที่หนวก เปิดตาที่บอด รักษาขาที่ง่อย ทำให้แขนขากลับคืนสู่สภาพดี และแม้กระทั่งทำให้คนเป็นขึ้นจากความตาย เรามีความสามารถแบบเดียวกันที่จะทำหน้าที่แบบเดียวกันอยู่ในเรา เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์เดียวกันซึ่งเป็นฤทธิ์อำนาจและแก่นแท้ของพระเยซูอาศัยอยู่ในเราในวันนี้

สิ่งนี้แยกคุณออกจากกลุ่มคนธรรมดาอย่างมีประสิทธิภาพ คุณเป็นเพื่อนร่วมงานประเภทเดียวกับพระเจ้า พระเจ้าได้เลือกคุณให้เป็นคนที่แสดงการสรรเสริญของพระองค์และสำแดงพระสิริของพระองค์ในโลก “แต่พวกท่านเป็นพงศ์พันธุ์ที่ทรงเลือกสรร เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นชนชาติบริสุทธิ์ เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าเพื่อให้พวกท่านประกาศพระเกียรติคุณของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกพวกท่านให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์” (1 เปโตร 2: 9)

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับพระสิริของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์กล่าวยืนยันว่าชีวิตของข้าพระองค์คือการสำแดงของพระปัญญาและพระคุณของพระองค์ และความชอบธรรมของพระองค์ถูกเปิดเผยและชัดเจนในตัวข้าพระองค์ พระองค์ได้ทำให้ข้าพระองค์เป็นความสว่างในโลกที่มืดมิด และความสว่างของข้าพระองค์ก็ส่องสว่างในทุกที่ ข้าพระองค์ส่งผลกระทบต่อโลกของข้าพระองค์ด้วยความชอบธรรม สติปัญญา และความรักของพระองค์ในวันนี้และตลอดไป ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 เปโตร 2:9; โรม 8:17


Comments are closed